ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Antibiotická politika ČR

Narůstající rezistence mikrobů vůči antibiotikům (ATB) je celosvětovou hrozbou, která významně zvyšuje náklady na zdravotní péči.   

Hlavními důvody vzestupu antibiotické rezistence je zbytečné používání ATB u virových infekcí, zejména však nadměrné používání ATB se zbytečně širokým spektrem místo ATB volby, přesně a účinně zasahujících původce infekce. ATB volby se také vyznačují nejnižší frekvencí výskytu nežádoucích účinků včetně nízkého nebo nulového vzestupu rezistence.

Státní ústav pro kontrolu léčiv vědom si závažnosti této problematiky úzce spolupracuje prostřednictvím svého Poradního orgánu pro antiinfektiva a členstvím v Centrální koordinační skupině pro Národní antibiotický program se Subkomisí pro antibiotickou politiku ČLS JEP (SKAP). SKAP se v rámci pracovní skupiny Léková politika a kategorizace léčiv ČLS JEP zabývá specifickou problematikou ATB a formuluje zásady národní antibiotické politiky.

Státní ústav pro kontrolu léčiv se aktivně zapojuje do příprav Akčního plánu Národního antibiotického programu, kde je spolugarantem dvou priorit: Surveillance spotřeby antibiotik v humánní a veterinární oblasti a indikátory kvality a racionality používání antibiotik a Doporučené postupy pro používání antibiotik a kontrolu antibiotické rezistence.

Vzhledem ke specifickým podmínkám v jednotlivých zemí Evropy, týkajících se epidemiologické situace ve výskytu původců komunitních a nemocničních infekcí, a zejména v jejich stavu ATB rezistence je je nezbytné, aby každá země formulovala vlastní antibiotickou politiku. Studie zaměřené na hodnocení kvality preskripce antibiotik v ČR prokázaly vysoký podíl neadekvátního používání antibiotik v primární, ambulantní i nemocniční péči, a následně vzestup ATB rezistence u některých hlavních původců celkových i lokálních bakteriálních infekcí (http://www.szu.cz/surveillance-atb-rezistence-1). Je proto nutné vytvářet národní doporučení pro správné používání ATB a kontrolu ATB rezistence.

Doporučené postupy vypracované Subkomisí pro antibiotickou politiku ČLS JEP, z.s.

Konsensy použití antibiotik vypracované Subkomisí pro antibiotickou politiku ČLS JEP, z.s.

Způsob citace výše uvedených materiálů, které nebyly publikovány v časopise, doporučujeme následovně (na příkladu Doporučeného postupu pro ATB léčbu komunitních infekcí ledvin a močových cest): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních infekcí ledvin a močových cest v primární péči. Dostupné na http://www.cls.cz/antibioticka-politika-a.

Vztahy mezi ATB spotřebou a rezistencí v zemích Evropy ilustrují obrázky 1 a 2. Obrázek 1 ukazuje značné rozdíly mezi zeměmi EU ve spotřebě a struktuře ATB používaných pro humánní účely. Tyto kvantitativní a kvalitativní parametry ATB se odrážejí ve stavu rezistence bakteriálních původců infekcí v jednotlivých zemích EU, přičemž platí, že země s vysokou spotřebou (jižní státy, jako je Španělsko, Itálie, Řecko) mají také nejvyšší frekvenci výskytu rezistence, jak ilustruje obrázek 2 pro rezistenci k fluorochinolonům u izolátů Escherichia coli od pacientů se sepsí nebo meningitidou. Podobné vztahy platí i pro další původce infekcí.

Obr. 1 Spotřeba a struktura antibiotik ve vybraných zemích EU

ATB_1.jpgZdroj: ECDC (European Centre for Disease Control and Prevention) http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial-resistance-and-consumption/antimicrobial-consumption/esac-net-database/Pages/overview-country-consumption.aspx


Obrázky 2. 

1.jpg

2__2_.jpg

3.jpg

Zdroj: Převzato z Annual report of the European Antimicrobial Resistance Network (EARS-Net) 2018

Spotřeby a náklady na ATB používaná v humánní medicíně v ČR 2008-2016 a jejich základní vyhodnocení podle metodiky ECDC

Autoři: Centrální koordinační skupina pro Národní antibiotický program ČR a Subkomise pro antibiotickou politiku České lékařské společnosti J.E.Purkyně, ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, vypracoval Michal Prokeš a kolektiv

Spotřeby antibiotik v České republice v letech 2008-2018

Autoři: Centrální koordinační skupina pro Národní antibiotický program ČR a Subkomise pro antibiotickou politiku České lékařské společnosti J.E.Purkyně, ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, vypracoval Michal Prokeš a kolektiv

Aktuality v oblasti antibiotické politiky

 • EFSA/EMA/ECDC zveřejnily v červenci 2017 společnou zprávu o vazbě mezi užíváním antibiotik a rozvojem rezistence.
  Celý článek je k dispozici ZDE.

  Zpráva potvrzuje spojení mezi užíváním ATB a rozvojem rezistence (schopnosti mikroorganismů odolat účinkům antimikrobik), a to jak v humánní oblasti, tak  u zvířat určených k produkci potravin.

 • European Antibiotic Awareness Day
  Iniciativa na ochranu veřejného zdraví se koná každoročně vždy 18. listopadu ke zvýšení povědomí o hrozbě rezistence mikrobů vůči antibiotikům a významu obezřetného používání této skupiny léčiv.

  Více informací na :

  https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/18-november-european-antibiotic-awareness-day-2019

  https://antibiotic.ecdc.europa.eu/cs

  Česká lékařské společnost Jana Evangelisty Purkyně při této příležitosti pořádá tiskový briefing, který se bude konat v úterý 19.11.2019 od 10:00 hodin v Lékařském domě. 

 • Společné vědecké stanovisko ECDC, EFSA a EMA k seznamu vnějších indikátorů pokud jde o surveillance antimikrobiální rezistence a konzumace antimikrobik u lidí a potravinových zvířat

  http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/10/news_detail_002833.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Manažer řízení EU záležitostí

15. 6. 2017

Aktualizace: 25. 11. 2019