ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

4. čtvrtletí a za celý rok 2008

Spotřeba léčiv v České republice v r. 2009 - Dodávky léčiv do zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv  

Údaje o množstevních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány integrací čtvrtletních hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky. Předmětem hlášení jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, verze 2, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje.
Do hlášení se nezahrnuje vzájemné obchodování mezi distributory ani dodávky léčiv mimo ČR.
Údaje předkládané v tomto článku se vztahují k léčivým přípravkům, které lze v ČR uvádět do oběhu na základě platné registrace Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo registrace schválené centralizovaným postupem EU, k léčivým přípravkům, pro které byly povoleny tzv. specifické léčebné programy a k přípravkům neregistrovaným, dodaným na základě lékařského předpisu pro konkrétního pacienta.

Metodika výpočtu ceny pro konečného spotřebitele

Údaje o finančních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem, které uvádíme, jsou horním odhadem ceny pro konečného spotřebitele a vycházejí z výrobních cen oznámených distributory a výrobci. Při výpočtu horní meze spotřebitelských cen byla uplatněna kalkulace pevnou, resp. diferencovanou přirážkou, podle pravidel cenové regulace (MF ČR). Při výpočtu bylo využito maximum obchodní přirážky ze strany distributorů i lékáren a DPH, která činila 9 % (od 1.1.2008 - zákon č. 261/2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů). V tabulce č. 1 uvádíme rozdělení pásem obchodní přirážky, jak je s účinností k 1.lednu 2008 stanovilo Cenové rozhodnutí MZ ČR ze dne 20. prosince 2007, resp. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2008/FAR ze dne 12. května 2008.

Tabulka č.1: Maximální obchodní přirážka dle cenového rozhodnutí MZ

Pásmo

Výrobní cena od

Výrobní cena
do

Sazba

Nápočet

1

0,00

150,00

36%

0,00

2

150,01

300,00

33%

4,50

3

300,01

500,00

24%

31,50

4

500,01

1 000,00

20%

51,50

5

1 000,01

2 500,00

17%

81,50

6

2 500,01

5 000,00

14%

156,50

7

5 000,01

10 000,00

6%

556,50

8

10 000,01

9 999 999,00

5%

656,50

Skutečnou výši přirážky, její rozdělení mezi lékárnu a distributora, stejně jako skutečnou cenu léčivého přípravku pro konečného spotřebitele nelze ze sledovaných údajů určit. Výpočet nezohledňuje situace, kdy nebyla využita plná výše přirážky. Nezohledňuje dále např. skutečnost, že nárokovatelná úhrada ze systému zdravotního pojištění byla u řady léčivých přípravků pod úrovní ceny kalkulované s maximální obchodní přirážkou a vydávající lékárna po konečném spotřebiteli doplatek mezi úhradou zdravotní pojišťovny a plnou cenou nenárokovala. Výsledné údaje tedy nepředstavují reálné náklady na léčivé přípravky, ale maximální možné, které jsou proti skutečnosti nadhodnoceny.

Údaje uvedené v tomto článku navazují na údaje zveřejněné postupně pro 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2008 a shrnují vývoj ve 4. čtvrtletí a celoroční hodnocení roku 2008.
Pro sledování trendů v dodávkách léčivých přípravků jsou používána porovnání distribuovaných objemů v počtech balení, finančních ukazatelích a definovaných denních dávkách (dále jen „DDD“) po čtvrtletích v uplynulých pěti letech.
Pro přepočty DDD na 1000 obyvatel se využívá počet obyvatel ČR pro daný kalendářní rok získaný z údajů Státního statistického úřadu. Pro rok 2008 se vycházelo ze stavu k 1.1.2008 (10 381 130 obyvatel).

Hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků za 4. čtvrtletí 2008

Posouzení distribuční aktivity

Ve 4. čtvrtletí 2008 disponovalo povolením k distribuci 274 subjektů, z toho:

  • 230 distributorů s povolením k distribuci vydaným SÚKL,
  • 12 distributorů dodávajících ze zahraničí na základě ohlášení své činnosti SÚKL a
  • 32 výrobců oprávněných k distribuci na základě povolení výroby.

Aktivně distribuovalo léčivé přípravky 106 distributorů. 123 distributorů nevykázalo ve čtvrtém čtvrtletí činnost. Deset distributorů dodávajících ze zahraničí ve 4. čtvrtletí 2008 nedistribuovalo. Aktivně distribuovalo léčivé přípravky 7 výrobců, 25 výrobců nedistribuovalo. Hlášení nezaslal 1 distributor s povolením k distribuci vydaným SÚKL, se kterým je vedeno správní řízení.

Následující výsečové grafy:  graf_1.pdf graf_1.pdf (18,20 KB) graf_2.pdf graf_2.pdf (19,11 KB) graf_3.pdf graf_3.pdf (12,55 KB) zobrazují rozdělení distribuční aktivity čtyř nejvýznamnějších distributorů a ostatních distributorů v počtu balení, finančním vyjádření a DDD/1000obyvatel/den.
Podíl výrobců oprávněných k distribuci na základě povolení výroby na celkové distribuční aktivitě je minimální (2 312 ks balení v ceně 44 206 685 Kč).

Souhrnné hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků (včetně specifických léčebných programů)

Srovnání údajů o distribuci léčiv ve finančním vyjádření, počtech balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícímu čtvrtletí ukazuje tabulka č. 2.

Tabulka č. 2: Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích roku 2004 – 4.Q.2008

ROK

Q

BALENÍ (MIL.)

ZMĚNA

proti předchozímu Q (%)

DDD/1000/

DEN

ZMĚNA

proti předchozímu Q (%)

KČ(MLD)

ZMĚNA

proti předchozímu Q (%)

2004

1

78,47

-9,62*

1132,97

13,99*

12,885

-2,62*

2004

2

78,74

0,34

1193,91

5,38

13,671

6,10

2004

3

83,51

6,06

1245,47

4,32

14,189

3,79

2004

4

98,06

17,43

1399,36

12,36

16,251

14,53

2005

1

105,06

7,13

1461,57

4,45

17,021

4,74

2005

2

90,77

-13,60

1433,49

-1,92

16,332

-4,05

2005

3

84,27

-7,15

1309,60

-8,64

15,133

-7,34

2005

4

88,84

5,42

1381,87

5,52

16,083

6,28

2006

1

77,21

-13,10

1212,47

-12,26

13,792

-14,24

2006

2

84,09

8,91

1403,91

15,79

15,818

14,69

2006

3

78,16

-7,05

1277,57

-9,00

14,329

-9,41

2006

4

80,57

3,09

1257,92

-1,54

15,032

4,91

2007

1

88,23

9,50

1430,87

13,75

16,073

6,93

2007

2

82,79

-6,16

1448,75

1,25

16,746

4,19

2007

3

78,04

-5,74

1320,76

-8,83

15,521

-7,32

2007

4

94,09

20,56

1688,25

27,82

18,824

21,28

2008

1

83,30

-11,47

1341,74

-20,52

17,903

-4,89

2008

2

78,94

-5,24

1423,00

6,06

18,150

1,38

2008

3

77,70

-1,57

1348,02

-5,27

17,825

-1,79

2008

4

77,73

0,04

1384,80

2,73

18,869

5,86

* Procentuální změna se vztahuje k poslednímu čtvrtletí roku 2003

V posledním čtvrtletí letošního roku nedošlo k výraznému nárůstu objemu dodávek léčivých přípravků v počtech balení, který bývá pro toto sledované období typický (viz graf_4.pdf graf_4.pdf29,76 KB), naopak nárůst byl zanedbatelný (o 0,04 %) a objem se v podstatě shodoval s objemem dodaných balení ve čtvrtletí předchozím.
Při porovnávání počtu distribuovaných balení se 4. čtvrtletím roku 2007 byl zaznamenán výrazný pokles v distribuci balení léčivých přípravků (o 17,39 %). Extrémně vysoký objem distribuce ve 4. čtvrtletí 2007 byl však poznamenán předzásobením obyvatel léky před zavedením regulačních poplatků, které vstoupily v platnost k 1.1.2008 v souvislosti s reformními opatřeními vlády.
Nárůst počtu DDD/1000 obyvatel/den ve srovnání se 3. čtvrtletím 2008 je znázorněn v graf_5.pdfgrafu_5.pdf (29,11 KB)
Počty DDD/1000 obyvatel/den proti předchozímu čtvrtletí stouply o 2,73 %. Ve srovnání se 4. čtvrtletím 2007 došlo k poklesu o 17,47 %.
graf_6.pdf Graf_6.pdf (85,29 KB)  znázorňuje finanční objem distribuovaných léčivých přípravků, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu). Proti předchozímu čtvrtletí se hodnota distribuovaných léčivých přípravků zvýšila o 5,86 %. Ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2007 je za stejné období roku 2008 zaznamenán nárůst o 0,24 %.
graf_7.pdf Graf_7.pdf (22,28 KB) zobrazuje vývoj distribuce léčivých přípravků v hodnotě průměrné ceny jednoho distribuovaného balení léčivého přípravku, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu). Proti předchozímu čtvrtletí průměrná cena kalkulovaná pro všechny léčivé přípravky stoupla o 13,40 Kč. V porovnání se 4. čtvrtletím 2007 stoupla celková průměrná cena léčivého přípravku o 42,70 Kč. V případě průměrných cen nejde o charakterizaci cenových pohybů u jednotlivých léčivých přípravků, ale o celkové hodnocení situace na trhu s léčivy, kde dochází průběžně ke změnám spektra obchodovaných léčivých přípravků. Průměrné výsledné ceny léčivých přípravků tak mohou v důsledku zavádění nových nákladných léčivých přípravků narůstat i při stagnaci nebo poklesu cen léčivých přípravků starších.

V počtech dodávaných balení podle ATC skupin zobrazených v graf_8.pdf grafu_8.pdf (43,69 KB) tvoří nejvyšší objem skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému), a to 20,92 % celkového objemu. Na druhém místě v počtu balení je skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 18,51 % objemu a třetí v pořadí je skupina A (léčiva zažívacího traktu a metabolismu), která tvoří 12,18 % z celkového počtu balení. Pořadí na prvních třech místech odpovídá situaci v předchozím čtvrtletí roku 2008.
graf_9.pdf Graf_9.pdf (36,13 KB)  ukazuje rozložení distribuce léčivých přípravků podle finančních objemů, v cenách pro konečného spotřebitele, připadajících na ATC skupiny. Na prvním místě je skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému) s 16,29 % z celkového finančního objemu distribuovaných léčivých přípravků, na druhém skupina L (cytostatika a imunomodulační látky) s 15,99 % a na třetím místě skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 12,46 %  celkového objemu vynaložených finančních prostředků. I zde pořadí na prvních třech místech zůstává totožné se stavem ve třetím čtvrtletí roku 2008.
V hlavních ATC skupinách byly porovnány průměrné ceny balení ve 4. čtvrtletí roku 2008 s průměrnými cenami ve stejném období roku 2007. Nejvíce vzrostla průměrná cena ve skupinách P (antiparazitika): o 41,52 %, H (systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulínů): o 34,54 % a dále ve skupině V (varia): o 28,26 %.
Nejvyšší průměrná cena za jedno balení byla zaznamenána u skupiny L (cytostatika a imunomodulační látky): 4 813,82 Kč, u skupiny G (urogenitální trakt a pohlavní hormony): 512,02 Kč a J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci): 427,34 Kč.

Největší nárůst celkových finančních výdajů zaznamenáváme ve skupině L (cytostatika a imunomodulační látky): o 462,29 mil Kč, další významné zvýšení finančních výdajů bylo ve skupině J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci): o 221,94 mil Kč a skupině V (varia): o 151,17 mil Kč. Největší pokles celkových finančních údajů byl zaznamenán u ATC skupiny C (léčiva kardiovaskulárního systému): o 425,23 mil Kč, B (krev a krvetvorné orgány): o 243,18 mil Kč a M (muskuloskeletární systém) o 76,78 mil Kč.

V graf_10.pdf grafu_10.pdf (61,80 KB) uvádíme srovnání vývoje distribuce finančních objemů léčivých přípravků, které měly stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění, v hodnotě maximálních úhrad ze zdravotního pojištění, ve 4.čtvrtletí 2007 a 2008 podle ATC skupin na 1. místo. Finanční objem distribuovaných léčivých přípravků teoreticky oproti stejnému období v roce 2007 stoupl z 13,75 mld. Kč na 18,87 mld., tj. o 26,15 %. Kč. Pro rok 2007 byl tento výpočet proveden s použitím výše úhrady ze zdravotního pojištění uvedené v Číselníku VZP, verze 601 a 650, od dubna 2008 jsou výpočty prováděny na základě údajů o výši úhrady pravidelně zveřejňovaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. K relativnímu zvýšení došlo ve všech ATC skupinách, výrazné zvýšení zaznamenáváme u ATC skupiny V (varia): o 175,68 %, M: (muskuloskeletární systém) 70,06 % a J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci): o 61,49 %. Nejmenší nárůst lze vysledovat u ATC skupiny C (léčiva kardiovaskulárního systému): o 7,26 %.

V graf_11.pdf grafu_11.pdf (58,53 KB) uvádíme srovnání vývoje distribuce ve 3. čtvrtletí a ve 4. čtvrtletí roku 2008 ve finančním vyjádření, ve výši maximální úhrady ze zdravotního pojištění (za léčivé přípravky se stanovenou úhradou). Finanční objem distribuovaných přípravků stoupl z 12,68 mld. Kč ve 3. čtvrtletí na 18,87 mld. Kč ve čtvrtletí čtvrtém.
Uvedené údaje v některých ATC skupinách nepředstavují reálné úhrady ze zdravotního pojištění, ale maximální možné, které jsou proti skutečnosti nadhodnoceny. To se týká těch léčivých přípravků, které mají stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění, alternativně je však možný jejich výdej bez lékařského předpisu (OTC). Kolik z těchto přípravků bylo vydáno na lékařský předpis nelze ze sledovaných údajů vyčíslit.

Z celkového počtu 55 731 registrovaných variant léčivých přípravků (včetně homeopatik) bylo ve 4. čtvrtletí roku 2008 dodáváno do sítě zdravotnických zařízení 7 281 variant různých přípravků, což představuje 13,01 % z celkového počtu registrovaných variant.
Přípravků zaregistrovaných centralizovaným postupem EU bylo distribuováno celkem 1 849 648 kusů balení, což je přibližně 2,38 % z celkového počtu dodaných balení. Ve finančním vyjádření, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu), tyto přípravky představovaly hodnotu téměř 4,3 mld Kč, která odpovídá 22,55 % celkových finančních výdajů.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 bylo dodáno lékárnám a prodejcům vyhrazených léčiv celkem 27,65 mil. balení léčivých přípravků, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu (OTC). Jde téměř o 35,57 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků. Celková hodnota OTC přípravků, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu) představovala téměř 2,4 mld Kč čtvrtletního finančního objemu léčiv. Kolik z těchto přípravků bylo vydáno na lékařský předpis nelze ze sledovaných údajů vyčíslit.

Léčivé přípravky pro vzácná onemocnění (orphans)

Distribuce byla hlášena pro 25 přípravků s designací "orphan". Dodáno bylo 7 345 balení těchto přípravků pro vzácná onemocnění s finanční hodnotou, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu), přibližně 368 mil. Kč, což jsou přibližně 2 % z celkových výdajů na léčivé přípravky. Tabulka č. 3 ukazuje přehled těch přípravků s designací „orphan“, u kterých došlo během posledních let k nejvýraznějšímu nárůstu objemu distribuce. Během letošního roku došlo navíc k zajímavému vývoji v distribuci léčivých přípravků určených na léčbu vzácných onemocnění, při srovnání prvního a posledního čtvrtletí letošního roku zaznamenáváme výrazný nárůst v počtech dodaných balení (o 93,2 %) i ve finančním vyjádření (o 44 %).

Tabulka č. 3: Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků typu „orphans“ v letech 2004-2008

NÁZEV

ATC

 

2004

2005

2006

2007

2008

DUODOPA

N04BA02

balení

 

 

 

29

254

mil. Kč.

 

 

 

0,8508

7,0067

FABRAZYME 35 MG

A16AB04

balení

 

 

173

432

612

mil. Kč.

 

 

24,0556

52,2075

70,6950

GLIVEC 400 MG

L01XE01

balení

 

 

2466

5413

6103

mil. Kč.

 

 

215,0317

424,6886

451,1682

LITAK

L01BB04

balení

 

 

47

135

305

mil. Kč.

 

 

0,9099

2,0087

3,2052

MYOZYME 50 MG

A16AB07

balení

 

 

 

280

600

mil. Kč.

 

 

 

5,0799

10,8953

NEXAVAR 200 MG

L01XE05

balení

 

 

5

486

924

mil. Kč.

 

 

0,5918

57,5415

108,5296

ONSENAL 400 MG

L01XX33

balení

 

 

69

148

206

mil. Kč.

 

 

0,1859

0,3943

0,5521

ORFADIN 10 MG

A16AX04

balení

 

 

55

86

123

mil. Kč.

 

 

6,1897

8,7586

12,0107

REPLAGAL

A16AB03

balení

60

160

313

360

517

mil. Kč.

5,1518

13,7380

14,9562

22,2485

30,2215

REVATIO 20 MG

G04BE03

balení

 

 

 

408

1017

mil. Kč.

 

 

 

7,1979

17,2169

SOMAVERT

H01AX01

balení

 

24

73

62

150

mil. Kč.

 

2,6474

8,6281

6,7390

15,0251

SUTENT 12,5 MG

L01XE04

balení

 

 

 

54

306

mil. Kč.

 

 

 

2,2865

12,4271

SUTENT 25 MG

L01XE04

balení

 

 

 

63

388

mil. Kč.

 

 

 

5,2983

31,3685

SUTENT 50 MG

L01XE04

balení

 

 

 

334

902

mil. Kč.

 

 

 

55,9886

145,4566

THROMBOREDUCTIN 0,5 MG

L01XX35

balení

 

2482

3567

5325

6914

mil. Kč.

 

40,2486

53,7986

75,0821

94,5258

TRACLEER 125 MG

C02KX01

balení

15

137

302

773

1205

mil. Kč.

1,9540

16,2861

29,9592

64,9146

93,5277

VENTAVIS 10 MCG/ML

B01AC11

balení

 

44

112

241

215

mil. Kč.

 

1,1855

2,5892

5,3674

4,7737

ZAVESCA 100 MG

A16AX06

balení

 

 

18

27

51

mil. Kč.

 

1,1050

4,5224

6,2528

11,3647

Ve druhém pololetí roku 2008 snížil Státní ústav pro kontrolu léčiv u deseti léčivých přípravků s designací „orphan“ maximální cenu. K nejvýraznějšímu snížení ceny došlo u přípravku Myozyme 50 mg, určeného pro léčbu pacientů s Pompeho nemocí. Maximální cena tohoto přípravku byla snížena ze 188 152,80 Kč na 136 142,23 Kč, tedy o 52 010,57 Kč. Výrazně byla dále snížena maximální cena např. u přípravku Zavesca 100 mg, který je indikován k léčbě mírné až střední formy Gaucherovy choroby typu I, zde maximální cena klesla o 39 149 Kč. Nově stanovená maximální cena je 173 443 Kč. Cena léčivého přípravku Glivec 400 mg, určeného na léčbu více typů leukémie klesla o 23 449,55 Kč, na současných 59 185,72 Kč. U přípravku Tracleer 125 mg, který je určen k léčbě plicní arteriální hypertenze, klesla cena o 19 862 Kč, na současných 67 413 Kč.
Uvedená analýza potvrzuje pozitivní vliv regulačních poplatků na přesun finančních prostředků k podstatně náročnější léčbě a ukazuje i první výsledky zavedení nového systému stanovení maximálních cen a úhrad, který by měl vést k vyšší dostupnosti zejména velmi nákladných léků.

Léčivé přípravky ve specifickém léčebném programu

Ve 4. čtvrtletí 2008 představovaly přípravky zařazené do specifických léčebných programů, povolených MZ, finanční objem 19,8 mil Kč (přibližně 0,1 % celkových finančních nákladů), dodáno bylo 62 442 kusů balení těchto léčivých přípravků.

Neregistrované léčivé přípravky

Ve 4.čtvrtletí 2008 SÚKL obdržel hlášení 20 distributorů, kteří na základě předpisu lékaře pro konkrétního pacienta dodávají neregistrovaná léčiva. Do lékáren bylo dodáno celkem 26 546 kusů balení neregistrovaných léčivých přípravků, z toho 9 523 kusů balení neregistrovaných homeopatik. Finanční objem neregistrovaných léčivých přípravků, v cenách pro konečného spotřebitele, činil přibližně 23 mil. Kč, z toho homeopatika představovala 1,4 mil. Kč.

Spotřeba léčivých látek podle cesty podání

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje v souladu s § 99 odst. 1 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech spotřeby léčivých přípravků s rozlišením podle léčivé látky, která je v nich obsažena a podle cesty podání. V přiloženém přehledu jsou sumarizovány údaje získané vyhodnocením údajů o dodávkách léčivých přípravků do lékáren a jiných zdravotnických zařízení v předchozím čtvrtletí, s rozlišením podle ATC skupiny a cesty podání. Názvy přiřazené jednotlivým ATC skupinám odpovídají aktuálnímu ATC indexu, který publikuje Světová zdravotnická organizace WHO. Údaje jsou uvedeny v počtu balení, ve finančním vyjádření, počtu definovaných denních dávek (DDD) a počtu DDD/1000 obyvatel/den. Údaje o metodice vyhodnocení jsou uvedeny výše.

Spotreby_podle_LL_a_cesty_podani_4Q_2008.xls Spotreby_podle_LL_a_cesty_podani_4Q_2008.xls (230,50 KB)

Hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků za rok 2008

Souhrnný přehled údajů o dodávkách léčivých přípravků v letech 2003 – 2008 je uveden v tabulce č. 4.

Tabulka č. 4: Dodávky léčivých přípravků v letech 2003 – 2008

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Balení (mil.)

346,03

338,77

368,96

320,01

343,12

317,66

Finance (mld. Kč)

52,22

56,99

64,89

58,97

67,16

72,75

DDD (mil.)

4 566,47

4 635,39

5 213,98

4 823,55

5 533,29

5 210,43

V roce 2008 v bylo České republice dodáno do lékáren, zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv 317,7 milionů balení léčivých přípravků, což ve srovnání s rokem 2007 znamená pokles o 7,42 %. graf_12.pdf Graf_12.pdf (23,99 KB) ukazuje vývoj dodávek léčivých přípravků v přepočtu na jednoho obyvatele v letech 2003 – 2008 v počtech balení. Pro přepočet na jednoho obyvatele bylo využito údajů získaných ze Státního statistického úřadu pro daný kalendářní rok.
V roce 2008 dosáhla hodnota distribuovaných léčivých přípravků 72,75 miliardy Kč. Oproti roku 2007 finanční výdaje na léčivé přípravky vzrostly o 8,32 %. graf_13.pdf Graf_13.pdf (26,90 KB) znázorňuje dodávky léčivých přípravků v přepočtu na jednoho obyvatele v letech 2003 – 2008, ve finančním vyjádření.
Počet definovaných denních dávek dosáhl v roce 2008 5 210,43 mil. V graf_14.pdf grafu_14.pdf (24,13 KB) jsou zaznamenány dodávky DDD v přepočtu na jednoho obyvatele ve sledovaných letech 2003 – 2008. Pro výpočet byly využity DDD pouze pro ty léčivé látky, kdy jsou definovány WHO (změna metodiky oproti vyhodnocování dodávek léčiv v minulých letech, kdy byly započítávány i DDD určené v rámci kategorizačního řízení pro případy, kdy určení DDD v ATC indexu chybělo). Hodnoty v tabulce č. 4 byly podle změněné metodiky přehodnoceny i pro předchozí roky.
Za předpokladu, že by všechny přípravky dodané distributory do zdravotnických zařízení byly použity pacienty v ČR, činila by průměrná spotřeba léčivých přípravků jedním občanem ČR v roce 2008 30,60 balení s 501,91 DDD, v hodnotě 7 007,70 Kč.

Celkem nebyla v průběhu roku 2008 hlášena distribuce u 2 599 přípravků (36,3 %), resp. u 47 805 kódů (86,5 %). Tyto přípravky měly tedy platné rozhodnutí o registraci, nebyly však uváděny na trh.
Z přípravků hrazených ze zdravotního pojištění, nebyla během roku 2008 hlášena distribuce u 2 801 kódů z celkového počtu 8 567 kódů, hrazených k 31.12.2008.

V tabulce č. 5 je uvedeno srovnání finančních výdajů v letech 2005 – 2008 v případě, že pro výpočet není uplatněna maximální možná výše obchodní přirážky ze strany distributorů a lékáren ani DPH, ale pouze výrobní cena oznámená distributory a výrobci.

Tabulka č. 5: Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v České republice bez obchodní přirážky a bez DPH

Rok

Počet balení

(mil. ks)

Výrobní cena

(mld. Kč)

2008

318

52,853

2007

343

50,119

2006

320

44,480

2005

369

46,826

V tabulce č. 6 jsou uvedeny objemy dodávek ATC skupin, včetně procentuálních změn proti předchozímu roku a průměrných cen balení.

Tabulka č. 6: Objemy distribuce podle hlavních ATC skupin (na 1. místo) za rok 2007 a 2008

ATC

ROK

BALENÍ (MIL)

ZMĚNA BALENÍ V %*

KČ (MLD) S MAX. PŘIRÁŽKOU

ZMĚNA KČ V %*

PRŮM.CENA BALENÍ (KČ)

A

2007

43,883

 

7,532

 

171,65

A

2008

41,140

-6,249

8,121

7,820

197,41

B

2007

26,615

 

5,295

 

198,93

B

2008

24,572

-7,678

5,324

0,556

216,68

C

2007

75,242

 

12,032

 

159,90

C

2008

65,199

-13,348

11,982

-0,412

183,78

D

2007

16,612

 

1,430

 

86,07

D

2008

15,361

-7,531

1,439

0,653

93,68

G

2007

9,267

 

4,217

 

455,02

G

2008

9,079

-2,035

4,536

7,575

499,66

H

2007

4,940

 

1,151

 

232,98

H

2008

4,500

-8,915

1,272

10,551

282,77

J

2007

14,560

 

4,945

 

339,60

J

2008

14,863

2,082

5,925

19,830

398,65

L

2007

2,705

 

9,102

 

3365,02

L

2008

2,375

-12,181

11,035

21,236

4645,45

M

2007

32,828

 

4,033

 

122,86

M

2008

31,075

-5,339

4,245

5,254

136,61

N

2007

62,500

 

8,538

 

136,61

N

2008

57,719

-7,650

9,147

7,131

158,48

P

2007

0,427

 

0,083

 

194,98

P

2008

0,298

-30,309

0,078

-6,773

260,83

R

2007

34,340

 

5,419

 

157,79

R

2008

32,514

-5,318

5,774

6,565

177,59

S

2007

7,480

 

0,987

 

131,99

S

2008

7,181

-3,993

1,111

12,568

154,76

V

2007

11,723

 

2,394

 

204,19

V

2008

11,782

0,503

2,757

15,178

234,00

* změna v procentech vždy proti předchozímu roku

Tabulky č. 7 a 8 ukazují, které ATC skupiny v podrobnějším členění na 3 místa vykazovaly nejvyšší objemy ve finančním vyjádření a v počtu balení. V objemu finančních prostředků první pozici, stejně jako v roce 2007, zaujímá skupina L01 (cytostatika), na druhém místě je skupina C09 (přípravky působící na renin-angiotenzinový systém). První místo podle počtu distribuovaných balení zaujímá stejně jako v předchozích třech letech skupina N02 (analgetika). Obecně lze konstatovat, že prvních 9 míst v pořadí podle počtu balení i podle vynaložených finančních prostředků je ve srovnání s r. 2007 téměř beze změny.

Tabulka č. 7: ATC skupiny (na 3 místa) s největším objemem distribuce v Kč v roce 2008

POŘADÍ

ATC

POPIS SKUPINY

Kč (MIL)

PRŮM.CENA BALENÍ

(KČ)

1

L01

Cytostatika

5299,49

5952,20

2

C09

Léčiva ovlivňující renin-angiotenzinový systém

3515,69

213,90

3

A10

Léčiva k terapii diabetu

2913,32

417,50

4

R03

Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest

2906,62

531,13

5

G03

Pohlavní hormony a modulátory genitálního systému

2769,50

501,29

6

J01

Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci

2749,76

228,19

7

C10

Léčiva ovlivňující hladinu lipidů

2610,60

357,49

8

N06

Psychoanaleptika

2266,51

339,55

9

L03

Imunomodulátory/-stimulancia

2229,63

4783,90

10

L04

Imunomodulátory/-supresiva

2197,46

5456,51

11

N02

Analgetika

2194,60

67,82

12

N05

Psycholeptika

2125,96

182,47

13

M01

Protizánětlivá a protirevmatická léčiva

2089,07

92,18

14

B01

Antikoagulancia, antitrombotika

1971,57

275,45

15

J07

Vakcíny

1692,30

837,35

16

B05

Krevní náhrady, infuzní a perfuzní roztoky

1631,67

110,35

17

G04

Urologika

1377,01

733,08

18

L02

Hormonální léčiva používaná v onkologii

1308,44

2123,01

19

C08

Blokátory kalciových kanálů

1296,40

183,48

20

C07

Beta-blokátory

1221,38

136,40

Tabulka č. 8: ATC skupiny (na 3 místa) s největším objemem distribuce v počtu balení v roce 2008

POŘADÍ

ATC

POPIS SKUPINY

BALENÍ (MIL)

PRŮM.CENA BALENÍ (KČ)

1

N02

Analgetika

32,36

67,82

2

M01

Protizánětlivá a protirevmatická léčiva

22,66

92,18

3

C09

Léčiva ovlivňující renin-angiotenzinový systém

16,44

213,90

4

B05

Krevní náhrady, infuzní a perfuzní roztoky

14,79

110,35

5

J01

Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci

12,05

228,19

6

N05

Psycholeptika

11,65

182,47

7

R05

Léčiva proti nachlazení a kašli

9,90

78,54

8

C07

Beta-blokátory

8,95

136,40

9

C05

Vazoprotektiva, venofarmaka

8,25

133,46

10

R01

Nosní léčiva

7,86

101,18

11

C10

Léčiva ovlivňující hladinu lipidů

7,30

357,49

12

B01

Antikoagulancia, antitrombotika

7,16

275,45

13

C08

Blokátory kalciových kanálů

7,07

183,48

14

C03

Diuretika

7,03

53,41

15

A10

Léčiva k terapii diabetu

6,98

417,50

16

A02

Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity

6,82

173,78

17

S01

Oftalmologika

6,74

158,12

18

N06

Psychoanaleptika

6,67

339,55

19

A11

Vitaminy

6,43

90,59

20

V11

Fytofarmaka a živočišné produkty (česká ATC skupina)

6,08

57,58

Tabulka č. 9 ukazuje pořadí nejprodávanějších léčivých látek (ATC skupina rozlišena na 7 míst), obsažených v léčivých přípravcích, na něž byly v roce 2008 vynaloženy nejvyšší náklady. Tabulka č. 10 uvádí obdobné pořadí podle počtu distribuovaných balení. Obě tabulky dále obsahují údaj o průměrné ceně jednoho balení přípravku s obsahem uvedené látky a hodnoty DDD/1000obyv./den.

V čele tabulky č. 9, sestavené podle finančních objemů za přípravky s obsahem jednotlivých léčivých látek, je na prvním místě atorvastatin, který se již jednoznačně dostal před dříve tolik používaný simvastatin, který byl na prvním místě tabulky v letech 2002 – 2005, v r. 2007 na místě třetím a v roce 2008 je až na místě devátém. Na druhém místě je stejně jako v r. 2007 omeprazol (v roce 2006 byl na prvním místě). Nově se na předních místech tabulky objevují dvě léčivé látky ze skupiny monoklonálních protilátek: trastuzumab (L01XC03) a rituximab (L01XC02). Léčivý přípravek Herceptin (trastuzumab) je určen k léčbě rakoviny prsu a oproti roku 2004, kdy bylo dodáno 526 kusů balení tohoto velmi nákladného léku, v roce 2008 bylo použito k léčbě již 35 811 kusů balení. Stejně významný nárůst v počtu dodaných balení je i u léčivého přípravku Mabthera (rituximab), určeného k léčbě Nehodgkinských lymfomů a k léčbě revmatoidní artritidy: v roce 2004 dodáno 1 143 kusů balení, v roce 2008 již 22 060 kusů balení. I tyto údaje dokládají, že k pacientům se dostává více nákladných a moderních léků.

Tabulka č. 9: ATC skupiny (na 7 míst) s největším objemem distribuce v Kč v roce 2008

POŘADÍ

ATC

LÉČIVÁ LÁTKA

KČ (MIL)

DDD/1000/DEN

PRŮM. CENA BALENÍ (KČ)

1

C10AA05

Atorvastatin

1291,14

67,54

372,84

2

A02BC01

Omeprazol

821,79

30,33

277,65

3

R03AK06

Salmeterol a jiná léčiva onem. spojen. s obstrukcí dých. cest

722,38

 

1452,91

4

C09AA05

Ramipril

694,91

53,23

229,67

5

L01XC03

Trastuzumab

693,11

 

19354,59

6

C08CA01

Amlodipin

637,13

42,60

219,46

7

L01XC02

Rituximab

630,83

 

28596,02

8

M01AE01

Ibuprofen

582,09

31,21

55,62

9

C10AA01

Simvastatin

552,43

27,66

263,11

10

A10AB01

Inzulin lidský

532,69

5,95

861,49

11

J01CR02

Amoxicilin a enzymový inhibitor

530,82

4,20

342,57

V tabulce č. 10, která uvádí pořadí nejprodávanějších léčivých látek podle počtu prodaných balení příslušných přípravků je na prvním místě, stejně jako v roce 2007, paracetamol. Proti loňskému roku však zaznamenáváme pokles počtu dodaných balení o 1,53 mil. balení.

Tabulka č. 10: ATC skupiny (na 7 míst) s největším objemem distribuce v počtu balení v roce 2008

POŘADÍ

ATC

LÉČIVÁ LÁTKA

BALENÍ (MIL)

DDD/1000/DEN

PRŮMĚRNÁ CENA BALENÍ

(KČ)

1

N02BE01

Paracetamol

13,85

5,93

15,60

2

B05BB01

Elektrolyty

10,92

 

43,45

3

M01AE01

Ibuprofen

10,47

31,21

55,62

4

N02BE51

Paracetamol, kombinace kromě psycholeptik

4,51

2,70

79,49

5

N02BA01

Kyselina acetylsalicylová

4,07

2,19

21,73

6

M01AE51

Ibuprofen, kombinace

3,96

 

111,35

7

B01AC06

Kyselina acetylsalicylová

3,91

56,02

36,81

8

R01AA07

Xylometazolin

3,62

10,98

114,31

9

C10AA05

Atorvastatin

3,46

67,54

372,84

10

R05CB06

Ambroxol

3,11

3,50

60,19

11

C09AA05

Ramipril

3,03

53,23

229,67

Během roku 2008 byly rovněž sledovány největší výkyvy v distribuci léčivých látek podle počtu prodaných balení příslušných přípravků mezi jednotlivými čtvrtletími. Zjištěné údaje víceméně odpovídají očekávání zejména u přípravků působících proti nachlazení a kašli (vysoká spotřeba v 1. a zejména ve 4. čtvrtletí), podobný trend je patrný např. u antipyretik. U přípravků působících proti alergiím vzrostla spotřeba v jarním a letním období. Výrazný nárůst oproti ostatním čtvrtletím byl zaznamenán u vitaminu C v 1. čtvrtletí a u vitaminů skupiny B ve 3. čtvrtletí. V jarním a letním období se zvýšila spotřeba bioflavonoidů (přibližně dvojnásobek ve srovnání s 1. a 4. čtvrtletím). Sezónní zvýšení spotřeb bylo samozřejmě zaznamenáno např. u chřipkových vakcín (298 tisíc balení ve 3. čtvrtletí, 179 tisíc balení ve 4. čtvrtletí, v 1. polovině roku distribuce zanedbatelná), u vakcín proti klíšťové encefalitidě (282 tisíc balení v 1. čtvrtletí, 248 tisíc balení ve 2. čtvrtletí, ve 3. a 4. čtvrtletí se spotřeba snížila na 69 tisíc, resp. 99 tisíc balení).

Závěr

Vývoj v distribuci léčivých přípravků za rok 2008 byl ovlivněn několika faktory. Jedním z nich bylo zavedení nového systému stanovování maximálních cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a výše a podmínek úhrady z veřejného zdravotního pojištění, který od 1.1.2008 je plně v kompetenci SÚKL. Dalším faktorem bylo nabytí účinnosti zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů k 1.1.2008, kterým se stanovila výše regulačních poplatků.
V roce 2008 bylo v České republice dodáno do lékáren, zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv 317,7 milionů balení léčivých přípravků, což ve srovnání s rokem 2007 znamená pokles o 7,42 % a je to nejnižší počet balení za posledních 12 let. Ve finančním vyjádření se jedná o 72,75 miliardy Kč. Oproti roku 2007 finanční výdaje na léčivé přípravky vzrostly o 8,32 %. Průměrná cena jednoho balení léčivého přípravku pro konečného spotřebitele se zvýšila ze 195,80 Kč v roce 2007 na 229 Kč v roce 2008, což představuje nárůst přibližně o 17 %.
Celková finanční hodnota léčivých přípravků distribuovaných za rok 2008, v cenách výrobce, tj. bez obchodní přirážky ze strany distributorů a lékáren a bez DPH, činila přibližně 52,85 mld. Kč.
Uváděné údaje potvrzují, že do systému se dostalo více finančních prostředků a ty mohly být použity k náročnější a modernější léčbě, viz např. rozbor skupiny léků na vzácná onemocnění.

Kolektiv autorů