ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

3. čtvrtletí 2008

„Spotřeba“ léčiv v České republice v 3. čtvrtletí 2008 (Dodávky léčiv do zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv).  

Údaje o množstevních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány z hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky. Předmětem hlášení jsou dodávky humánních léčivých přípravků do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, verze 2, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje.
Do hlášení se nezahrnuje vzájemné obchodování mezi distributory ani dodávky léčiv mimo ČR.
Údaje předkládané v tomto článku se vztahují k léčivým přípravkům, které lze v ČR uvádět do oběhu na základě platné registrace Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo registrace schválené centralizovaným postupem EU, k léčivým přípravkům, pro které byl MZ ČR povolen specifický léčebný program a k přípravkům neregistrovaným, dodaným na základě lékařského předpisu pro konkrétního pacienta.
Do článku nově zařazujeme hodnocení vybraných ATC skupin léčivých přípravků, u kterých v určitém časovém horizontu dochází k nejvýraznějším změnám sledovaných souhrnných parametrů.
V tomto článku jsme se zaměřili na skupinu N06A (antidepresiva) a skupinu volně prodejných léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu.

Metodika výpočtu ceny pro konečného spotřebitele

Údaje o finančních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem, které uvádíme, jsou horním odhadem ceny pro konečného spotřebitele a vycházejí z výrobních cen oznámených distributory a výrobci. Při výpočtu horní meze spotřebitelských cen byla uplatněna kalkulace pevnou, resp. diferencovanou přirážkou podle pravidel cenové regulace, která jsou stanovena Cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví 1/2008/FAR ze dne 12. května 2008. Při výpočtu bylo využito maximum obchodní přirážky ze strany distributorů i lékáren a DPH. Podle zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů je od 1.1.2008 DPH 9 %.

V tabulce č. 1 uvádíme rozdělení cenových hladin podle pravidel aktuální cenové regulace.

Tabulka č.1: Maximální obchodní přirážka dle cenového rozhodnutí MZ

Pásmo

Výrobní

cena od

Výrobní

cena do

Sazba

Nápočet

1

0,00

150,00

36%

0,00

2

150,01

300,00

33%

4,50

3

300,01

500,00

24%

31,50

4

500,01

1 000,00

20%

51,50

5

1 000,01

2 500,00

17%

81,50

6

2 500,01

5 000,00

14%

156,50

7

5 000,01

10 000,00

6%

556,50

8

10 000,01

9 999 999,00

5%

656,50

 

Skutečnou výši přirážky, její rozdělení mezi lékárnu a distributora, stejně jako skutečnou cenu léčivého přípravku pro konečného spotřebitele nelze ze sledovaných údajů určit. Výpočet nezohledňuje situace, kdy nebyla využita plná výše přirážky. Nezohledňuje např. skutečnost, že nárokovatelná úhrada ze systému zdravotního pojištění byla u řady léčivých přípravků pod úrovní ceny kalkulované s maximální obchodní přirážkou a vydávající lékárna po konečném spotřebiteli doplatek mezi úhradou zdravotní pojišťovny a plnou cenou nenárokovala. Výsledné údaje tedy nepředstavují reálné náklady na léčivé přípravky, ale maximální možné, které jsou proti skutečnosti nadhodnoceny.
Pro sledování trendů v dodávkách léčivých přípravků jsou používána porovnání distribuovaných objemů v počtech balení, finančních ukazatelích a definovaných denních dávkách (dále jen „DDD") po čtvrtletích v uplynulých čtyřech letech.
Pro přepočty DDD na 1000 obyvatel se využívá počet obyvatel ČR pro daný kalendářní rok získaný z údajů Státního statistického úřadu. Pro rok 2008 se vycházelo ze stavu k 1.1.2008 (10 381 130 obyvatel).

Posouzení distribuční aktivity

Ve 3. čtvrtletí 2008 disponovalo povolením k distribuci 269 subjektů, z toho 229 distributorů s povolením k distribuci vydaným SÚKL, 8 distributorů dodávajících ze zahraničí na základě ohlášení své činnosti SÚKL a 32 výrobců oprávněných k distribuci na základě povolení výroby.
Aktivně distribuovalo léčivé přípravky 102 distributorů, 127 distributorů nevykázalo v třetím čtvrtletí 2008 činnost.
Ve 3. čtvrtletí 2008 distribuoval 1 zahraniční distributor a 7 zahraničních distributorů nevykázalo činnost.
Aktivně distribuovalo léčivé přípravky 7 výrobců a 25 výrobců ve 3. čtvrtletí nedistribuovalo.

Souhrnné hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků
(včetně specifických léčebných programů)

Srovnání údajů o distribuci léčiv ve finančním vyjádření, počtech balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícímu čtvrtletí ukazuje tabulka č. 2.

Tabulka č. 2: Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích od roku 2004 do 3.Q.2008

ROK

Q

BALENÍ (MIL.)

ZMĚNA

proti předchozímu Q (%)

DDD/1000/

DEN

ZMĚNA

proti předchozímu Q (%)

KČ(MLD)

ZMĚNA

proti předchozímu Q (%)

2004

1

78,47

-9,62*

1132,97

13,99*

12,885

-2,62*

2004

2

78,74

0,34

1193,91

5,38

13,671

6,10

2004

3

83,51

6,06

1245,47

4,32

14,189

3,79

2004

4

98,06

17,43

1399,36

12,36

16,251

14,53

2005

1

105,06

7,13

1461,57

4,45

17,021

4,74

2005

2

90,77

-13,60

1433,49

-1,92

16,332

-4,05

2005

3

84,27

-7,15

1309,60

-8,64

15,133

-7,34

2005

4

88,84

5,42

1381,87

5,52

16,083

6,278

2006

1

77,21

-13,10

1212,47

-12,26

13,792

-14,245

2006

2

84,09

8,91

1403,91

15,79

15,818

14,690

2006

3

78,16

-7,05

1277,57

-9,00

14,329

-9,413

2006

4

80,57

3,09

1257,92

-1,54

15,032

4,906

2007

1

88,23

9,50

1430,87

13,75

16,073

6,925

2007

2

82,79

-6,16

1448,75

1,25

16,746

4,187

2007

3

78,04

-5,74

1320,76

-8,83

15,521

-7,315

2007

4

94,09

20,56

1688,25

27,82

18,824

21,281

2008

1

83,30

-11,47

1341,74

-20,52

17,903

-4,893

2008

2

78,94

-5,24

1423,00

6,06

18,150

1,379

2008

3

77,70

-1,57

1348,02

-5,27

17,825

-1,79

* Procentuální změna se vztahuje k poslednímu čtvrtletí roku 2003

Proti předchozímu čtvrtletí došlo ve 3. čtvrtletí roku 2008 k poklesu objemu dodávek (viz Graf č.1.pdf graf č.1.pdf (92,64 KB) léčivých přípravků v počtech balení o 1,57 %. Při meziročním porovnání zaznamenáváme téměř neznatelný pokles v distribuci balení léčivých přípravků (o 0,44 %).
Pokles počtu DDD/1000 obyvatel/den je znázorněn v graf č.2.pdf graf č.2.pdf (91,60 KB). Počty DDD/1000 obyvatel/den proti předchozímu čtvrtletí klesly o 5,27 %, což koresponduje s poklesem dodaných balení.
Graf č. 3.pdf Graf č. 3.pdf (124,74 KB) znázorňuje finanční objem distribuovaných léčivých přípravků, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu). Proti předchozímu čtvrtletí hodnota distribuovaných léčivých přípravků klesla o 1,79 %. (viz graf č. 3). Ve srovnání s 3. čtvrtletím roku 2007 je za stejné období roku 2008 zaznamenán nárůst o 14,84 %.
Graf č. 4.pdf Graf č. 4.pdf (82,35 KB) zobrazuje vývoj distribuce léčivých přípravků v hodnotě průměrné ceny jednoho distribuovaného balení léčivého přípravku, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu). Proti předchozímu čtvrtletí se průměrná cena kalkulovaná pro všechny léčivé přípravky téměř nezměnila (pokles o 0,50 Kč). V porovnání s 3. čtvrtletím 2007 stoupla celková průměrná cena léčivého přípravku o 30,50 Kč. V případě průměrných cen nejde o charakterizaci cenových pohybů u jednotlivých léčivých přípravků, ale o celkové hodnocení situace na trhu s léčivy, kde dochází průběžně ke změnám spektra obchodovaných léčivých přípravků. Průměrné výsledné ceny léčivých přípravků tak mohou v důsledku zavádění nových nákladných léčivých přípravků narůstat i při stagnaci nebo poklesu cen léčivých přípravků starších.
V počtech dodávaných balení podle ATC skupin zobrazených v grafu č. 5.pdf grafu č. 5.pdf (92,96 KB) tvoří nejvyšší objem skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému) s 20,67 %. Na druhém místě v počtu balení je skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 18,22 % celkového objemu a třetí v pořadí je skupina A (léčiva zažívacího traktu a metabolismu), která tvoří 13,89 % z celkového počtu balení.
Graf č. 6.pdf Graf č. 6.pdf (89,87 KB) ukazuje rozložení distribuce léčivých přípravků podle finančních objemů, v cenách pro konečného spotřebitele, připadajících na ATC skupiny. Na prvním místě je skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému) s 16,63 % z celkového finančního objemu distribuovaných léčivých přípravků, na druhém skupina L (cytostatika a imunomodulační látky) s 15,46 % a na třetím místě skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 12,80 % z celkového objemu vynaložených finančních prostředků.
V hlavních ATC skupinách byly porovnány průměrné ceny balení ve 3. čtvrtletí roku 2008 s průměrnými cenami ve stejném období roku 2007. Nejvíce vzrostla průměrná cena ve skupinách P (antiparazitika): o 47,98 %, L (cytostatika a imunomodulační látky): o 33,28 % a dále ve skupině V (varia): o 27,50 %.
Nejvyšší průměrná cena za jedno balení byla zaznamenána u skupiny L (cytostatika a imunomodulační látky): 4 678,76 Kč, u skupiny G (urogenitální trakt a pohlavní hormony): 498,39 Kč a J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci): 392,54 Kč. Kč

Největší nárůst celkových finančních výdajů zaznamenáváme ve skupině L (cytostatika a imunomodulační látky): o 494,55 mil Kč, další významné zvýšení finančních výdajů bylo ve skupině N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika): o 306,82 mil Kč a skupině A (zažívací trakt a metabolismus): o 288,61 mil Kč. Pokles celkových finančních údajů byl zaznamenán u ATC skupiny B (krev a krvetvorné orgány): o 152,6 mil Kč a P (antiparazitika): o 1,8 mil Kč.
V grafu č. 7.pdf.pdf grafu č. 7.pdf (47,43 KB) uvádíme srovnání vývoje distribuce finančních objemů léčivých přípravků, které měly stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění, v hodnotě maximálních úhrad ze zdravotního pojištění, ve 3.čtvrtletí 2007 a ve stejném období roku 2008 podle ATC skupin na 1. místo. Finanční objem distribuovaných léčivých přípravků teoreticky oproti stejnému období v roce 2007 stoupl z 11,35 mld. Kč na 12,67 mld. Kč, tj. o 11,63 %. Tento výpočet byl proveden s použitím výše úhrady uvedené v Seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění ke dni 1.10.2008. Zveřejňování Seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění je od 1.1.2008 podle § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinností Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
K největšímu relativnímu zvýšení došlo u skupiny L (cytostatika a imunomodulační látky): o 24,76 %, na druhém místě u skupiny R (respirační systém): o 22,68 % a na třetím místě u skupiny H (systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulinů): o 16,25 %. U skupiny B (krev a krvetvorné orgány) byl zaznamenán pokles o 12 %.
Uvedené údaje v některých ATC skupinách nepředstavují reálné úhrady ze zdravotního pojištění, ale maximální možné, které jsou proti skutečnosti nadhodnoceny. To se týká těch léčivých přípravků, které mají stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění, alternativně je však možný jejich výdej bez lékařského předpisu (OTC). Kolik z těchto přípravků bylo vydáno na lékařský předpis nelze ze sledovaných údajů vyčíslit.
V grafu č. 8.pdf grafu č. 8.pdf (82,00 KB) uvádíme srovnání vývoje distribuce ve 2. čtvrtletí a ve 3. čtvrtletí roku 2008 ve finančním vyjádření, ve výši maximální úhrady ze zdravotního pojištění (za léčivé přípravky se stanovenou úhradou). Finanční objem distribuovaných přípravků klesl z 13,06 mld. Kč ve 2. čtvrtletí roku 2008 na 12,67 mld. Kč ve třetím čtvrtletí roku 2008.
Z celkového počtu 57 439 registrovaných variant (kódů SÚKL) léčivých přípravků, včetně homeopatik (ke dni 1.10.2008) bylo ve 3. čtvrtletí roku 2008 dodáváno do sítě zdravotnických zařízení 7 283 variant přípravků, což představuje 12,7 % z celkového počtu registrovaných variant.
Z celkového počtu 8 602 hrazených variant léčivých přípravků (ke dni 1.10.2008), bylo předmětem dodávek zdravotnickým zařízením 5 474 variant léčivých přípravků, tj. 63,64 %.
Přípravků zaregistrovaných centralizovaným postupem EU bylo distribuováno celkem 1 553 662 kusů balení, což jsou přibližně 2 % z celkového počtu dodaných balení. Ve finančním vyjádření, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu), tyto přípravky představovaly hodnotu téměř 3,8 mld Kč, která odpovídá 21,31 % celkových finančních výdajů.
Distribuce byla hlášena pro 25 přípravků s designací "orphan". Dodáno bylo 6 262 balení těchto přípravků pro vzácná onemocnění, s finanční hodnotou v cenách pro konečného spotřebitele 336.176.149 Kč (viz metodika výpočtu). V počtech dodaných balení zaznamenáváme téměř 57% nárůst oproti předchozímu čtvrtletí.
Ve třetím čtvrtletí roku 2008 bylo dodáno lékárnám a prodejcům vyhrazených léčiv celkem 29,48 mil. balení léčivých přípravků, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu (OTC). Jde téměř o 38 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků. Celková hodnota OTC přípravků, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu), představovala téměř 13 % čtvrtletního finančního objemu léčiv.
Spotřeba volně prodejných léků stoupla o 2,2 milionů balení. Nárůst byl zaznamenám u ATC skupiny A11 (vitaminy) o 68 %, zajímavý je téměř 110% nárůst počtu dodaných balení vitaminu B-komplex forte Léčiva a B-komplex Léčiva, dále u skupiny A01 (stomatologické přípravky) o 42 % a A03 (léčiva k terapii funkčních poruch trávicího traktu) o 32 % - v tomto případě se jedná výhradně o léky na obtíže spojené s nadměrným hromaděním plynů v zažívacím traktu (přípravek Espumisan, Lefax a další). V minulém čtvrtletí byl popisován výrazný nárůst počtu dodaných balení z ATC skupiny D04 (antihistaminika, antipruriginóza - např. přípravek Fenistil): o 830,83 %, u skupiny R06 (antihistaminika pro systémovou aplikaci - např. přípravky Zodac, Zyrtec): o 129,70 %, u skupiny A04 (antiemetika - např. Kinedril, Medrin): o 116,64 %). Snad v důsledku poměrně velkého předzásobení pozorujeme u výše jmenovaných skupin v období třetího čtvrtletí letošního roku pokles, u skupiny D04 o 27 % a u skupiny R06 o 53 %.
Při podrobnějším rozboru ATC skupiny J07BC v porovnání se stejným časovým obdobím v loňském roce stoupl u vakcín proti hepatitidě typu A počet dodaných balení o 47 316 kusů, což znamená procentuální nárůst o 187 %, ve finančním vyjádření jde o 165% nárůst. Tuto situaci ovlivnil zvýšený výskyt onemocnění právě v období třetího čtvrtletí tohoto roku, koncem září bylo evidován nejvyšší počet nakažených od roku 2000. Epidemie žloutenky vypukla zhruba na počátku letních prázdnin v Praze a velmi rychle se rozšířila i mimo hlavní město. Přípravek Avaxim 160 měl v 1. čtvrtletí letošního roku spotřebu 476 kusů balení, ve druhém čtvrtletí již 2 130 kusů balení a ve třetím čtvrtletí, kdy naplno propukla epidemie žloutenky, bylo dodáno 9 129 kusů balení. Stejně významný nárůst za stejné časové období lze vysledovat i u přípravku Twinrix paediatric: 1 838 kusů balení v období 1. čtvrtletí, 2 256 kusů v období 2. čtvrtletí a 6 584 kusů ve třetím čtvrtletí.
Spotřeba přípravků označených jako „Potraviny pro zvláštní lékařské účely", které jsou distributory rovněž hlášeny, ve 3. čtvrtletí 2008 dosáhla téměř 691 tisíc kusů balení, finanční hodnota těchto přípravků představovala téměř 110 mil Kč.
Ve 3. čtvrtletí 2008 představovaly přípravky zařazené do specifických léčebných programů, povolených MZ, finanční objem téměř 20,5 mil Kč Kč (přibližně 0,1 % celkových finančních nákladů), dodáno bylo 60 797 kusů balení těchto léčivých přípravků.

Spotřeba léčivých látek podle cesty podání

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje v souladu s § 99 odst. 1 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech spotřeby léčivých přípravků s rozlišením podle léčivé látky, která je v nich obsažena a podle cesty podání. V přiloženém přehledu jsou sumarizovány údaje získané vyhodnocením údajů o dodávkách léčivých přípravků do lékáren a jiných zdravotnických zařízení v předchozím čtvrtletí, s rozlišením podle ATC skupiny a cesty podání. Názvy přiřazené jednotlivým ATC skupinám odpovídají aktuálnímu ATC indexu, který publikuje Světová zdravotnická organizace WHO. Údaje jsou uvedeny v počtu balení, ve finančním vyjádření, počtu definovaných denních dávek (DDD) a počtu DDD/1000 obyvatel/den. Údaje o metodice vyhodnocení jsou uvedeny výše.

Neregistrované léčivé přípravky

Ve 3.čtvrtletí 2008 SÚKL obdržel hlášení 22 distributorů, kteří na základě předpisu lékaře pro konkrétního pacienta dodávají neregistrovaná léčiva. Do lékáren bylo dodáno celkem 21 906 kusů balení neregistrovaných léčivých přípravků, z toho 7 038 kusů balení neregistrovaných homeopatik. Finanční objem neregistrovaných léčivých přípravků, v cenách pro konečného spotřebitele, činil přibližně 22 mil. Kč, z toho homeopatika představovala 1,2 mil. Kč.

Hodnocení vývoje distribuce vybraných skupin léčivých přípravků

Antidepresiva

Druhou nejvýznamnější ATC skupinou v počtech dodávaných balení je skupina N. Významné podskupiny léčiv nervového systému jsou skupiny psycholeptik (N05) a psychoanaleptik (N06), jejichž spotřeba v posledních letech neustále stoupá. Tento trend je dobře vidět i na vývoji spotřeb antidepresiv (N06A), který znázorňuje tabulka č. 3. Oproti roku 1998 došlo v roce 2007 k nárůstu dodávek antidepresiv v počtech balení téměř o 140 %, ve finančním vyjádření tento nárůst představuje 212 %.

Tabulka č. 3: Vývoj spotřeby antidepresiv v letech 1998 - 2007

ROK

BALENÍ (mil )

FINANCE (Kč)

DDD/1000obyv/den

1998

2 008 384

494 175 423,87

7,05

1999

2 226 010

596 649 336,94

8,43

2000

2 358 840

649 816 653,26

9,74

2001

2 629 712

771 678 409,87

11,92

2002

2 867 191

904 843 428,99

13,93

2003

3 169 403

1 006 862 098,86

16,69

2004

3 432 033

1 132 868 794,90

19,95

2005

4 136 188

1 353 086 452,73

26,33

2006

4 219 536

1 366 851 383,65

28,60

2007

4 811 789

1 541 230 964,60

34,55

Za první tři čtvrtletí letošního roku bylo dodáno 3 587 209 kusů balení antidepresiv.
Zajímavý je i vývoj ve spektru účinných látek užívaných k léčbě tohoto onemocnění. Zatímco do konce devadesátých let 20. století převažovala antidepresiva ze skupiny N06AA (neselektivní inhibitory zpětného vychytávání monoaminů, např. imipramin, amitriptylin, dosulepin a další), po roce 2000 jednoznačně nastupuje skupina moderních léků, která oproti starším antidepresivům přináší pro pacienta řadu výhod. Přípravky z této skupiny vykazují méně nežádoucích účinků a jsou méně toxické. Jsou to zejména léčiva z ATC skupiny N06AB - tzv. selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (např. citalopram, paroxetin, sertralin a další) a dále přípravky z ATC skupiny N06AX - ostatní antidepresiva (mirtazapin, duloxetin a další). Při porovnání dodaných balení z ATC skupiny N06AA v roce 1998 a 2007 zaznamenáváme pokles o téměř 46 %. Naopak nárůst balení léčiv ze skupiny N06AB činil ve sledovaných letech 1998 a 2007 přibližně 672 %. Enormní nárůst lze doložit i u skupiny jiných antidepresiv (N06AX) a to o 1 114 %.

Graf č. 9.pdf Graf č. 9.pdf (47,37 KB) zobrazuje vývoj ATC skupin N06AA, N06ABa N06AX v letech 1998 - 2007

Na prvních místech mezi nejprodávanějšími antidepresivy v posledních letech jsou přípravky Cipralex 10 mg (escitalopram), Citalec 20 Zentiva (citalopram), Prothiaden (dosulepin) - u tohoto léčivého přípravku ale v posledních letech dochází k poklesu prodeje: v roce 1998 bylo dodáno 690 173 kusů balení, v loňském roce již jen 360 409 kusů balení. Dále přípravky Zoloft (sertralin), Asentra (sertralin), Seropram (citalopram), Citalec 10 Zentiva (citalopram) a Remood (paroxetin), do popředí se v tomto roce dostává i přípravek Trittico AC 150 (trazodon). Zatímco v roce 2002, kdy byl tento přípravek poprvé dovážen, byl objem dodávek 10 398 balení, v roce 2007 to bylo už 130 892 kusů balení a za první tři čtvrtletí roku 2008 to bylo 107 209 balení.

Léčivé přípravky s obsahem pseudoefedrinu

S účinností od 1.1.2009 definují zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi novou kategorii výdeje léčiv bez lékařského předpisu s omezením. Do této kategorie bude spadat i skupina volně prodejných léků s obsahem pseudoefedrinu, u které dochází velmi často k zneužívání pro výrobu omamných látek. Při porovnání počtu dodaných balení v roce 2000 a v loňském roce zaznamenáváme nárůst o 419 %. Jen za první tři čtvrtletí letošního roku byly dodány 4 219 794 kusy balení léků s pseudoefedrinem, což je více než za celý rok 2006. Jedná se o přípravky Modafen, Nurofen stopgrip, Panadol plus grip, Paralen plus.

Tabulka č. 4: Vývoj dodávek léků obsahujících pseudoefedrin v letech 2000 - 2007

ROK

BALENÍ (mil)

2000

948901

2001

1396339

2002

1496588

2003

2215759

2004

2502838

2005

3446878

2006

4177352

2007

4926163

Závěr

V článku jsou uvedeny údaje o objemech léčivých přípravků distribuovaných ve 3.čtvrtletí 2008, shromážděné standardní metodikou SÚKL. Údaje byly porovnány jak s předchozím čtvrtletím, tak s 3. čtvrtletím roku 2007. Ve třetím čtvrtletí roku 2008 došlo ve srovnání s předchozím čtvrtletím k poklesu všech sledovaných parametrů. Pokles sledovaných parametrů bývá typický pro třetí čtvrtletí roku s ohledem na roční období (letní prázdniny a dovolené).
Distribuce léčivých přípravků v počtech balení klesla o 1,57 %, meziročně byl rovněž zaznamenán pokles o 0,44 %. Došlo k poklesu finančních ukazatelů, při porovnání druhého a třetího čtvrtletí letošního roku byl zaznamenán pokles o 1,79 %, pouze při meziročním porovnání došlo k nárůstu finančních ukazatelů o 14,84 %.
Hodnoty DDD/1000 obyvatel/den klesly o 5,27 %. Proti předchozímu čtvrtletí se průměrná cena kalkulovaná pro všechny léčivé přípravky téměř nezměnila, dosáhla hodnoty 229,40 Kč za jedno balení léčivého přípravku, což představuje pokles o 0,50 Kč ve srovnání s předchozím čtvrtletím. V porovnání se 3. čtvrtletím 2007 stoupla celková průměrná cena léčivého přípravku o 30,50 Kč.

Kolektiv autorů