ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2.čtvrtletí roku 2009

Spotřeba léčiv v České republice ve 2. čtvrtletí  2009 (Dodávky léčiv do zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv)  

Údaje o množstevních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány z hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky. Do hlášení se nezahrnuje vzájemné obchodování mezi distributory, ani dodávky léčiv mimo ČR. Předmětem hlášení jsou dodávky humánních léčivých přípravků do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, verze 3, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje.

Údaje předkládané v tomto článku se vztahují k léčivým přípravkům, které lze v ČR uvádět do oběhu na základě platné registrace Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo registrace schválené centralizovaným postupem EU, k léčivým přípravkům, pro které byl MZ ČR vydán souhlas s uskutečněním specifického léčebného programu a k přípravkům neregistrovaným, dodaným na základě lékařského předpisu pro konkrétního pacienta.

V tomto článku podrobněji hodnotíme vývoj ATC skupiny C (léčiva kardiovaskulárního systému). Tato ATC skupina je dlouhodobě na prvním místě v objemu distribuovaných balení i ve finančním vyjádření.  Hodnocení je zaměřeno na dvě významné podskupiny léčiv kardiovaskulárního systému, ATC skupinu C09 (léčiva ovlivňující renin-angiotensinový systém) spolu s fixními kombinacemi a ATC skupinu C10AA (inhibitory HMG CoA reduktázy - statiny). U obou těchto skupin bylo po jejich dlouhodobém podávání prokázáno snížení koronárních příhod i mortality pacientů.

Nově je zařazena stručná analýza rozdělení distribuce léčivých přípravků na základě pásem obchodní přirážky.

Metodika výpočtu ceny pro konečného spotřebitele

Údaje o finančních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem, uváděné v článku, jsou horním odhadem ceny pro konečného spotřebitele a vycházejí z výrobních cen oznámených distributory a výrobci. Při výpočtu horní meze spotřebitelských cen byla uplatněna kalkulace pevnou, resp. diferencovanou přirážkou podle pravidel cenové regulace (MF ČR). Při výpočtu bylo využito maximum obchodní přirážky ze strany distributorů i lékáren. Do výpočtu byla zahrnuta daň z přidané hodnoty, která činila 9 % (od 1.1.2008 - zákon č. 261/2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů). V tabulce č. 1 uvádíme rozdělení pásem obchodní přirážky, jak je s účinností k 1.lednu 2008 stanovilo Cenové rozhodnutí MZ ČR ze dne 20. prosince 2007, resp.s účinností k 1. dubnu 2009 Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2009/FAR ze dne 20. března 2009.

Tabulka č. 1:
Maximální obchodní přirážka dle cenového předpisu MZ

Pásmo

Výrobní cena od

Výrobní cena
do

Sazba

Nápočet

1

0,00

150,00

36%

0,00

2

150,01

300,00

33%

4,50

3

300,01

500,00

24%

31,50

4

500,01

1 000,00

20%

51,50

5

1 000,01

2 500,00

17%

81,50

6

2 500,01

5 000,00

14%

156,50

7

5 000,01

10 000,00

6%

556,50

8

10 000,01

9 999 999,00

5%

656,50

Skutečnou výši přirážky, její rozdělení mezi lékárnu a distributora, stejně jako skutečnou cenu léčivého přípravku pro konečného spotřebitele, nelze ze sledovaných údajů určit. Výpočet nezohledňuje situace, kdy nebyla využita plná výše přirážky. Nezohledňuje např. skutečnost, že nárokovatelná úhrada ze systému zdravotního pojištění byla u řady léčivých přípravků pod úrovní ceny kalkulované s maximální obchodní přirážkou a vydávající lékárna po konečném spotřebiteli doplatek mezi úhradou zdravotní pojišťovny a plnou cenou nenárokovala. Výsledné údaje tedy nepředstavují reálné náklady na léčivé přípravky, ale maximální možné, které jsou proti skutečnosti nadhodnoceny.


Pro sledování trendů v dodávkách léčivých přípravků jsou používána porovnání distribuovaných objemů v počtech balení, finančních ukazatelích a definovaných denních dávkách (dále jen „DDD") po čtvrtletích v uplynulých čtyřech letech.

Pro přepočty DDD na 1000 obyvatel se využívá počet obyvatel ČR pro daný kalendářní rok získaných z údajů Českého statistického úřadu. Pro rok 2009 se vycházelo ze stavu k 1.1.2009 (10 467 542 obyvatel).

Posouzení distribuční aktivity

Ve 2. čtvrtletí 2009 disponovalo povolením k distribuci 293 subjektů, z toho:

  • 245 distributorů s povolením k distribuci vydaným SÚKL,
  • 16 distributorů dodávajících ze zahraničí na základě ohlášení své činnosti SÚKL,
  • 32 výrobců oprávněných k distribuci na základě povolení výroby.

Z distributorů s povolením k distribuci vydaným SÚKL aktivně distribuoval léčivé přípravky 101 distributor, distribuční činnost nevykázalo v prvním čtvrtletí 137 distributorů.

Ve 2. čtvrtletí 2009 distribuovali 2 zahraniční distributoři a 11 zahraničních distributorů nevykázalo činnost.  Aktivně distribuovalo léčivé přípravky 7 výrobců, 24 výrobců ve 2. čtvrtletí nedistribuovalo.

Hlášení nezaslalo 7 distributorů s povolením k distribuci vydaným SÚKL, 3 distributoři dodávající ze zahraničí a jeden výrobce oprávněný k distribuci na základě povolení výroby. S těmito subjekty bude vedeno správní řízení.

Rozdělení distribuce podle cenových pásem

V tabulce č. 2 a v následujícím grafu Graf_1.pdf č.1.(36,55 KB) uvádíme rozdělení distribuce ve 2. čtvrtletí 2009 v počtu balení a finančních nákladech podle jednotlivých cenových pásem. Do prvního cenového pásma v počtu balení spadá naprostá většina celkového objemu balení distribuovaného ve druhém čtvrtletí, a to téměř 59 milionů kusů balení léčivých přípravků (77,22 % z celkového objemu balení). Celková finanční hodnota léčivých přípravků nejnižšího pásma dosahuje 5,2 miliardy Kč. Nejedná se jen o volně prodejné léčivé přípravky, v této skupině jsou zastoupeny i léky, jejichž výdej je možný pouze na předpis a některé mají i úhradu z veřejného zdravotního pojištění, například léčivé přípravky s účinnou látkou metformin (A10BA02): 739 906 kusů balení s finanční hodnotou 109,1 milionů Kč, amlodipin (C08CA01): 621 291 kusů balení za 97, 9 milionů Kč, losartan (C09CA01) 593 095 kusů balení za 86,1 milionů Kč a ramipril (C09AA05) 584 930 kusů balení za 100,3 milionů Kč. Z volně prodejných léčivých přípravků jsou na prvním místě v počtu dodaných balení přípravky obsahující ibuprofen (M01AE01): 1 880 322 kusů a paracetamol (N02BE01): 1 436 819 kusů balení. I v této skupině nacházíme léčivé přípravky, které mohou mít úhradu z veřejného zdravotního pojištění.

Do osmého cenového pásma patří finančně nejnáročnější léčivé přípravky ze skupiny cytostatik a imunomodulačních látek, např. trastuzumab (L01XC03) pro léčbu karcinomu prsu, rituximab (L01XC02) pro léčbu NHL lymfomů, chronické lymfatické leukémie a revmatoidní artritidy, imfliximab (L04AB02) určený k léčbě Crohnovy choroby, ulcerózní kolitidy, revmatoidní artritidy, psoriázy a další. Z tabulky č. 2 je vidět, že přestože tato skupina je v počtu balení zastoupena nejméně (pouze 116 000 kusů balení), v celkové finanční hodnotě je na druhém místě (3,1 miliardy Kč). Prvních šest finančně nejnáročnějších přípravků v této cenové hladině představuje ve 2. čtvrtletí téměř jednu miliardu korun (např. Herceptin 230,4 milionů Kč, Remicade 215,8 milionů Kč, Mabthera 169,1 milionů Kč, což je ve všech případech více než v předchozích sledovaných obdobích).

Tabulka č. 2 - Rozdělení distribuce podle cenových pásem

Cenové pásmo obchodní přirážky

Počet balení (mil.)

Finance (mld.)

1 - > 0 - 150

59,081

5,242

2 - > 150 - 300

9,411

2,968

3 - > 300 - 500

3,742

2,051

4 - > 500 - 1 000

2,481

2,382

5 - > 1 000 - 2 500

1,222

2,241

6 - > 2 500 - 5 000

0,340

1,423

7 - > 5 000 - 10 000

0,120

1,049

8 - > 10 000

0,116

3,075

Celkový součet

76,512

20,429

Bližší přehledy spotřeb z pohledu cen původce a DDD.

Souhrnné hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků (včetně specifických léčebných programů)

Z celkového počtu 53 555 registrovaných variant léčivých přípravků, včetně homeopatik (ke dni 1.7.2009) bylo ve 2. čtvrtletí roku 2009 dodáváno do sítě zdravotnických zařízení 7 192 variant přípravků, což představuje 13,43 % z celkového počtu registrovaných variant.

Z celkového počtu 8 891 hrazených variant léčivých přípravků (ke dni 1.7.2009), bylo předmětem dodávek zdravotnickým zařízením 5 403 variant léčivých přípravků, tj. 60,77 %.

Srovnání údajů o distribuci léčiv ve finančním vyjádření, počtech balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícímu čtvrtletí ukazuje tabulka č. 3. :

Tabulka č. 3: Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích roku 2005 - 2.Q.2009

ROK

Q

BALENÍ  (MIL.)

ZMĚNA

proti předchozímu Q (%)

DDD/1000/

DEN

ZMĚNA

proti předchozímu Q (%)

KČ(MLD)

ZMĚNA

proti předchozímu Q (%)

2005

1

105,06

7,13

1431,58

2,30

17,021

4,74

2005

2

90,77

-13,60

1399,39

-2,25

16,332

-4,05

2005

3

84,27

-7,15

1277,83

-8,69

15,133

-7,34

2005

4

88,84

5,42

1344,03

5,18

16,083

6,28

2006

1

77,21

-13,10

1181,03

-12,13

13,792

-14,24

2006

2

84,09

8,91

1364,54

15,54

15,818

14,69

2006

3

78,16

-7,05

1241,28

-9,03

14,329

-9,41

2006

4

80,57

3,09

1222,76

-1,49

15,032

4,91

2007

1

88,23

9,50

1387,34

13,46

16,073

6,93

2007

2

82,79

-6,16

1399,81

0,90

16,746

4,19

2007

3

78,04

-5,74

1276,46

-8,81

15,521

-7,32

2007

4

94,09

20,56

1631,32

27,80

18,824

21,28

2008

1

83,30

-11,47

1295,08

-20,61

17,903

-4,89

2008

2

78,94

-5,24

1373,54

6,06

18,150

1,38

2008

3

77,70

-1,57

1301,87

-5,22

17,825

-1,79

2008

4

77,73

0,04

1337,83

2,76

18,869

5,86

2009

1

83,54

7,47

1386,56

3,64

19,577

3,75

2009

2

76,51

-8,41

1441,92

3,99

20,429

4,35

* Procentuální změna se vztahuje k poslednímu čtvrtletí roku 2004

Proti předchozímu čtvrtletí došlo ve 2. čtvrtletí roku 2009 k poklesu objemu dodávek (viz Graf_1.pdf graf č. 2) léčivých přípravků v počtech balení o 8,41 %. V meziročním porovnávání počtu distribuovaných balení evidujeme rovněž pokles objemu dodávek léčivých přípravků (změna o 3  %).

Nárůst počtu DDD/1000 obyvatel/den je znázorněn v Graf_1.pdf grafu č. 3. Počty DDD/1000 obyvatel/den proti předchozímu čtvrtletí vzrostly o 3,99 %.

Graf_1.pdf Graf č. 4 znázorňuje finanční objem distribuovaných léčivých přípravků, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu). Proti předchozímu čtvrtletí hodnota distribuovaných léčivých přípravků stoupla o 4,35 %. Ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2008 je za stejné období roku 2009 zaznamenán nárůst o 12,56 %.

Graf_1.pdf Graf č. 5 zobrazuje vývoj distribuce léčivých přípravků v hodnotě průměrné ceny jednoho distribuovaného balení léčivého přípravku, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu). Proti předchozímu čtvrtletí průměrná cena kalkulovaná pro všechny léčivé přípravky výrazně stoupla, a to o 32,60 Kč. V porovnání s  2. čtvrtletím 2008 celková průměrná cena léčivého přípravku stoupla o 37,10 Kč. V případě průměrných cen nejde o charakterizaci cenových pohybů u jednotlivých léčivých přípravků, ale o celkové hodnocení situace na trhu s léčivy, kde dochází průběžně ke změnám spektra obchodovaných léčivých přípravků. Průměrné výsledné ceny léčivých přípravků tak mohou v důsledku zavádění nových nákladných léčivých přípravků narůstat i při stagnaci nebo poklesu cen léčivých přípravků starších. Zvýšení průměrné ceny může být způsobeno rovněž vyšším prodejem větších balení přípravků (viz nárůst spotřeby v DDD) i extrémním zvýšením objemu distribuce některého nákladného přípravku, jak uvádíme dále.

Při podrobnějším rozboru jednotlivých ATC skupin a jejich porovnání s prvním čtvrtletím roku 2009 nacházíme v některých případech výrazný nárůst počtu balení a s tím související nárůst finančních nákladů. Kromě již zmíněných nákladných cytostatik, u kterých došlo ke zvýšení objemu distribuce, se jedná zejména o přípravek Tamiflu (J05AH02 oseltamivir), určený k prevenci a léčbě chřipky: v 1. čtvrtletí bylo dodáno 548 kusů balení, zatímco ve druhém čtvrtletí to již bylo 38 927 kusů balení, finanční náklady vzrostly z 402,1 tisíc Kč na téměř 26,6 milionů Kč (nárůst o 6 519 %). U přípravku Alli (A08AB01 orlistat), používaného ke snížení tělesné hmotnosti, jehož výdej je od ledna 2009 možný bez lékařského předpisu, došlo zřejmě i kvůli masívní reklamě k nárůstu balení ze 4 757 kusů v prvním čtvrtletí 2009 na 33 797 kusů balení ve čtvrtletí druhém, finanční náklady vzrostly z 6,9 milionů Kč na 38,2 milionů Kč (nárůst o přibližně 454 %). Ke zvýšení objemu distribuce a tím i finančnímu nárůstu došlo rovněž u přípravku Fenistil a ve skupině dalších léčivých přípravků určených k léčbě sezónních alergií (R01AD12, R06AX13, R06AE07, R06AX27), což bývá typické pro toto roční období.

V počtech dodávaných balení podle ATC skupin zobrazených v Graf_1.pdf grafu č. 6 je na prvním místě ATC skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému) s 22,74 %. Situace na prvních třech místech se proti předchozímu čtvrtletí změnila, v předešlém čtvrtletí byla na prvním místě ATC skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 16,42 mil balení, a na druhém místě, pouze s minimálním rozdílem v počtech balení (rozdíl jen 190 000 kusů bal.) byla ATC skupina C. V tomto čtvrtletí je, tak jako v předešlých obdobích, opět na prvním místě ATC skupina C s výrazně největším počtem balení, což potvrzuje, že v této ATC skupině jsou na trh dlouhodobě dodávány nejvyšší objemy balení léčivých přípravků.

Vývoj v distribuci ATC skupiny C od roku 2000 do poloviny roku 2009 je znázorněn v tabulce č. 4.

Od roku 2000 dochází k nárůstu distribuce sledované ATC skupiny, mírný pokles  zaznamenáváme pouze v roce 2004 (vstup České republiky do EU), v roce 2006 (regulační opatření MZ) a v roce 2008. Pokles v r. 2008 byl způsoben masivním předzásobením koncem roku 2007 před zavedením regulačních poplatků, které vstoupily v platnost 1.1.2008 (v posledním čtvrtletí roku 2007 bylo distribuováno 21,52 milionů balení, zatímco v prvním čtvrtletí roku 2008 jen 15,43 milionů balení). I vývoj za první dvě čtvrtletí letošního roku naznačuje trend v nárůstu distribuce této významné skupiny léčivých přípravků.

Tabulka č. 4 - Vývoj distribuce ATC skupiny C (léčiva kardiovaskulárního systému)

Rok

Počet balení

Finance (Kč)

2000

64 104 372

7 648 573 211

2001

66 305 420

8 645 674 178

2002

67 885 838

9 440 382 988

2003

69 601 564

10 375 064 168

2004

68 447 485

11 107 208 539

2005

74 389 719

11 817 052 997

2006

67 305 923

10 369 789 761

2007

75 242 477

12 031 627 279

2008

65 199 620

11 982 118 208

1. pol. 2009

33 632 780

6 639 097 952

Na druhém místě v počtu balení je skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 15,65 % celkového objemu, a třetí v pořadí je skupina A (zažívací trakt a metabolismus), která tvoří 12,93 % z celkového počtu balení.

Graf_1.pdf Graf č. 7 ukazuje rozložení distribuce léčivých přípravků podle finančních objemů, v maximálních cenách pro konečného spotřebitele, připadajících na ATC skupiny. Na prvním místě je skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému) s 16,98 % z celkového finančního objemu distribuovaných léčivých přípravků, na druhém skupina L (cytostatika a imunomodulační látky) s 16,64 % a na třetím místě skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 12,09 % z celkového objemu vynaložených finančních prostředků. Pořadí na prvních třech místech tak odpovídá situaci v předchozích čtvrtletích.

V hlavních ATC skupinách byly porovnány průměrné ceny balení ve 2. čtvrtletí roku 2009 s průměrnými cenami ve stejném období roku 2008. Nejvíce vzrostla průměrná cena ve skupinách P (antiparazitika) o 40,70 %,  V (varia) o téměř 24 % a N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) o 21 %, pokles průměrné ceny byl zaznamenán u ATC skupiny H (systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulinů) o 3,70 %. Nejvyšší průměrná cena za jedno balení byla zaznamenána u skupiny L (cytostatika a imunomodulační látky): 5 403 Kč, G (urogenitální trakt a pohlavní hormony): 513 Kč a J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci): 449 Kč. Největší nárůst celkových finančních výdajů zaznamenáváme ve skupině L (téměř o 750 mil. Kč), další významné zvýšení finančních výdajů bylo ve skupině C (léčiva kardiovaskulárního systému) o 285 mil. Kč a ve skupině A (zažívací trakt a metabolismus) o 248 mil. Kč. Pokles celkových finančních údajů byl zaznamenán pouze u jedné ATC skupiny, a to u skupiny M (muskuloskeletární systém).

V Graf_1.pdf grafu č. 8 uvádíme srovnání vývoje distribuce finančních objemů léčivých přípravků, které měly stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění, v hodnotě maximálních úhrad ze zdravotního pojištění, ve 2. čtvrtletí 2008 a 2009 podle ATC skupin na 1. místo. Finanční objem distribuovaných léčivých přípravků teoreticky oproti stejnému období v roce 2008 stoupl z 13,07 mld. Kč na 15,12 mld. Kč, tj. o 15,68 %. Pro výpočet jsou používány aktuální výše úhrad uvedené v Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejňovaném od 1.1.2008 podle § 39n zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

K relativnímu zvýšení došlo u všech ATC skupin, s výjimkou ATC skupiny S (smyslové orgány): pokles o 7 %. Největší nárůst zaznamenáváme u skupiny L (cytostatika a imunomodulační látky) o 33 %, skupiny R (respirační systém) o 21 % a skupiny V (varia) o 17,56 %. Uvedené údaje ale v některých ATC skupinách nepředstavují reálné úhrady ze zdravotního pojištění, ale maximální možné, které jsou proti skutečnosti nadhodnoceny. To se týká těch léčivých přípravků, které mají stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění, alternativně je však možný jejich výdej bez lékařského předpisu (OTC). Kolik z těchto přípravků bylo vydáno na lékařský předpis, nelze ze sledovaných údajů vyčíslit.

V Graf_1.pdf grafu č. 9 uvádíme srovnání vývoje distribuce v 1. čtvrtletí roku 2009 a ve 2. čtvrtletí roku 2009 ve finančním vyjádření, ve výši maximální úhrady ze zdravotního pojištění (za léčivé přípravky se stanovenou úhradou). Finanční objem distribuovaných přípravků stoupl z 14,08 mld. Kč v 1. čtvrtletí roku 2009 na 15,12 mld. Kč ve druhém čtvrtletí roku 2009. Pokles nacházíme pouze u ATC skupin D (dermatologika) a J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci).

Přípravků zaregistrovaných centralizovaným postupem EU bylo distribuováno celkem 2 198 628 kusů balení, což jsou přibližně 3 % z celkového počtu dodaných balení. Ve finančním vyjádření, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu), tyto přípravky představovaly hodnotu téměř 5 mld. Kč, která odpovídá 24,48 % celkových finančních výdajů.

Distribuce byla hlášena pro 28 přípravků s designací "orphan". Dodáno bylo 8 578  balení těchto přípravků pro vzácná onemocnění s finanční hodnotou v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu), přibližně 377 mil Kč, což jsou téměř dvě procenta z celkových výdajů na léčivé přípravky. I ve druhém čtvrtletí letošního roku pokračuje trend nárůstu dodávek léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, který byl nastartován v průběhu roku 2008 a souvisí se systémovými změnami, které zajistily větší přísun finančních prostředků. Vývoj v distribuci léčivých přípravků na vzácná onemocnění po čtvrtletích od roku 2005 do poloviny roku 2009 znázorňují grafy Graf_1.pdf č. 10 a Graf_1.pdf 11.  Při porovnání druhého čtvrtletí roku 2005 se stejným obdobím roku 2009 nacházíme nárůst o téměř 546 %. Je zcela zřejmé, že k cílové skupině pacientů, (která co do počtu je poměrně nevýznamná - vzácná onemocnění jsou definována podmínkou prevalence výskytu méně než 1/2000 osob), se skutečně dostává více léčivých přípravků, které jsou sice velmi nákladné, avšak pro tyto skupiny populace naprosto nezbytné.

Ve druhém čtvrtletí roku 2009 bylo dodáno lékárnám a prodejcům vyhrazených léčiv celkem 23,154 mil balení léčivých přípravků, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu (OTC). Jde téměř o 30,26 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků. Celková hodnota OTC přípravků, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu) představovala téměř 2 mld. Kč čtvrtletního finančního objemu léčiv.  Distribuce léčivých přípravků vydávaných bez lékařského předpisu proti předchozímu čtvrtletí klesla téměř o 8,4 miliony balení. Na prvních místech v počtech dodaných  balení byly nejčastěji zastoupeny léky ze skupiny analgetik a antipyretik (Paralen, Acylpyrin, Panadol, Ataralgin, Valetol), i další nejčastěji volně prodávané léky, např. Ibalgin, Olynth, ACC Long, používané k léčbě jednoduchých respiračních onemocnění, nově se na předních místech v počtech dodaných balení objevují Ascorutin (C05CA51) a Ophthalmo-Septonex (S01AA).

Spotřeba přípravků označených jako „Potraviny pro zvláštní lékařské účely", které jsou distributory rovněž hlášeny, ve 2. čtvrtletí 2009 dosáhla 779 117 kusů balení, finanční hodnota těchto přípravků představovala 123,2 mil. Kč.

Veterinárním lékařům bylo ve 2. čtvrtletí letošního roku dodáno 245 437 kusů balení humánních léčiv za 25,8 milionů Kč, z poměrně širokého spektra dodávaných ATC skupin byly na prvním místě v počtech dodaných balení elektrolyty (B05BB01): 30 408 kusů balení, dále glukokortikoidy (H02AB07 - prednison): 12 609 kusů balení a imidazolové deriváty (J01XD01 - metronidazol) : 9 787 kusů balení.

Léčivé přípravky ve specifickém léčebném programu

Ve 2. čtvrtletí 2009 představovaly přípravky zařazené do specifických léčebných programů, povolených MZ, finanční objem necelých 25,5 mil. Kč (přibližně 0,1 % celkových finančních nákladů), dodáno bylo 67 781 kusů balení těchto léčivých přípravků.

Neregistrované léčivé přípravky

Ve 2. čtvrtletí 2009 obdržel SÚKL hlášení 20 distributorů, kteří na základě předpisu lékaře pro konkrétního pacienta dodávají neregistrovaná léčiva. Do lékáren bylo dodáno celkem 21 033 kusů balení neregistrovaných léčivých přípravků, z toho 9 089 kusů balení neregistrovaných homeopatik. Finanční objem neregistrovaných léčivých přípravků, v cenách pro konečného spotřebitele, činil přibližně 23,5 mil. Kč, z toho homeopatika představovala 1,5 mil. Kč.

Spotřeba léčivých látek podle cesty podání

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje v souladu s § 99 odst. 1 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech spotřeby léčivých přípravků s rozlišením podle léčivé látky, která je v nich obsažena a podle cesty podání. V přiloženém přehledu jsou sumarizovány údaje získané vyhodnocením údajů o dodávkách léčivých přípravků do lékáren a jiných zdravotnických zařízení v předchozím čtvrtletí, s rozlišením podle ATC skupiny a cesty podání. Názvy přiřazené jednotlivým ATC skupinám odpovídají aktuálnímu ATC indexu, který publikuje Světová zdravotnická organizace WHO. Údaje jsou uvedeny v počtu balení, ve finančním vyjádření, počtu definovaných denních dávek (DDD) a počtu DDD/1000 obyvatel/den. Údaje o metodice vyhodnocení jsou uvedeny výše.

Spotreby_podle_LL_a_cesty_podani_2Q_2009.xls Spotřeby_podle_LL_a_cesty_podání_2Q_2009.xls (237,50 KB)

Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

Antihypertenziva  a statiny

Vysoký krevní tlak neboli arteriální hypertenze je celosvětovým zdravotním problémem. Podle České společnosti pro hypertenzi má v České republice vysoký krevní tlak každý třetí dospělý (celkem asi dva miliony lidí), hypertenze je nejčastější příčinou onemocnění kardiovaskulárního systému. WHO definuje hypertenzi jako opakovaně naměřený systolický krevní tlak 140 mm Hg a vyšší nebo diastolický tlak 90 mm  Hg a vyšší u lidí, kteří neužívají antihypertenzní léky. Důsledkem neléčeného krevního tlaku je infarkt myokardu, cévní mozkové příhody, selhání ledvin, aterosklerotické změny v cévách. Hypertenzi je možné léčit a tím minimalizovat výše uvedená zdravotní rizika. Léčba je dlouhodobá a v podstatné míře závisí na spolupráci pacienta s lékařem. Při farmakoterapii hypertenze pro monoterapii i kombinační léčbu jsou užívány následující skupiny antihypertenziv: ACE-inhibitory (ACE-I), blokátory receptorů AT1 (sartany), blokátory kalciových kanálů, diuretika (zejména thiazidová) a betablokátory. V tabulce č. 5 uvádíme přehled vývoje distribuce ATC skupiny C09 (angiotensin a inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu) od roku 2000 do poloviny roku 2009, Graf_1.pdf graf č. 12 zobrazuje vývoj distribuce za stejné časové období podle počtu balení.

Tabulka č. 5 - Vývoj distribuce léčivých přípravků ATC skupiny C09

Rok

Počet balení

Finance (Kč)

2000

8 175 689

1 442 630 968

2001

9 473 424

1 777 939 673

2002

10 299 581

2 047 623 321

2003

11 422 743

2 285 634 898

2004

11 620 945

2 294 392 965

2005

14 100 375

2 711 440 347

2006

14 899 804

2 777 111 866

2007

17 486 814

3 329 678 379

2008

16 436 060

3 515 692 260

1. pol. 2009

8 532 557

1 938 768 005

Skupina C09A

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE-I), zařazené do ATC skupiny C09A, mají vedle svého antihypertenzního účinku i kardio-, vazo- a renoprotektivní účinek. Graf_1.pdf Graf č. 13 a tabulky č. 6 a 7 zobrazují situaci ve vývoji této skupiny od roku 2005 do poloviny roku 2009. Na prvním místě jednoznačně figuruje ramipril, jehož používání neustále od roku 2005 stoupá a i dosavadní letošní vývoj potvrzuje tento trend, podobný vývoj zaznamenáváme u perindoprilu, používání enalaprilu, který se na začátku sledovaného období řadil těsně za ramipril a perindopril, poměrně výrazně klesá a potvrzuje to i vývoj za první dvě čtvrtletí roku 2009.

Tabulka č. 6 - Vývoj distribuce léčivých přípravků ATC skupiny C09A v počtu baleníBalení

ATC2005

2006

2007

2008

1. pol. 2009

C09AA13

Moexipril

53 214

39 279

34 789

25 800

11 882

C09AA01

Kaptopril

172 585

129 214

112 719

84 552

38 708

C09AA16

Imidapril

170 404

184 810

236 961

228 543

98 022

C09AA06

Chinapril

354 696

332 431

331 374

262 821

122 990

C09AA08

Cilazapril

504 107

379 290

348 415

247 411

153 844

C09AA11

Spirapril

171 289

331 901

403 618

336 731

160 327

C09AA10

Trandolapril

587 362

542 928

549 898

421 852

202 518

C09AA09

Fosinopril

614 192

543 809

610 223

487 217

230 419

C09AA03

Lisinopril

799 577

761 550

821 160

634 836

303 167

C09AA02

Enalapril

1 814 466

1 387 916

1 266 535

832 056

357 998

C09AA04

Perindopril

1 969 402

2 110 461

2 616 613

2 305 306

936 528

C09AA05

Ramipril

2 182 419

2 566 027

3 078 803

3 025 707

1 693 135

Celkový součet

9 393 713

9 309 616

10 411 108

8 892 832

4 309 538

Tabulka č. 7 - Vývoj distribuce léčivých přípravků ATC skupiny C09A v DDD/1000 obyvatel/denDDD/1000 obyv./den

ATC2005

2006

2007

2008

1. pol. 2009

C09AA13

Moexipril

0,35

0,26

0,22

0,17

0,15

C09AA01

Kaptopril

0,90

0,64

0,58

0,43

0,41

C09AA06

Chinapril

1,84

1,74

1,71

1,35

1,24

C09AA16

Imidapril

1,14

1,34

1,82

1,80

1,95

C09AA11

Spirapril

1,38

2,66

3,22

2,67

2,52

C09AA08

Cilazapril

5,04

3,80

4,09

3,70

3,61

C09AA09

Fosinopril

6,15

5,42

6,13

5,04

4,91

C09AA10

Trandolapril

4,28

4,24

5,16

5,06

5,46

C09AA03

Lisinopril

6,88

6,78

7,82

6,70

6,50

C09AA02

Enalapril

18,53

14,35

13,52

9,74

8,77

C09AA04

Perindopril

17,60

19,21

24,17

25,35

29,32

C09AA05

Ramipril

31,74

39,28

49,20

53,23

62,83

Z této skupiny jsou nejvíce předepisovány přípravky Prenessa a Prestarium Neo ve velikostech balení 30 nebo 90 tablet (perindopril), Tritace a Amprilan ve velikostech balení 30 nebo 50 tablet (ramipril), Monopril (fosinopril), Renpress (spirapril), Inhibace (cilazapril) a Gopten (trandolapril).

Tabulka č. 8 - Vývoj distribuce léčivých přípravků skupiny C09A ve finančním vyjádření:Finance (Kč)

ATC2005

2006

2007

2008

1. pol. 2009

C09AA01

Kaptopril

16 406 075

11 668 063

10 657 337

8 052 182

1 489 843

C09AA13

Moexipril

11 514 215

8 279 297

7 468 655

3 675 197

1 595 952

C09AA06

Chinapril

43 764 304

40 458 897

37 566 087

31 312 224

14 828 659

C09AA16

Imidapril

38 292 453

41 044 772

53 578 223

55 137 209

22 760 840

C09AA08

Cilazapril

127 193 618

91 585 358

89 918 771

67 117 316

27 170 622

C09AA11

Spirapril

34 060 057

65 124 416

78 290 449

68 555 064

28 490 076

C09AA09

Fosinopril

129 157 674

87 599 912

95 246 713

83 204 860

38 766 163

C09AA03

Lisinopril

124 084 331

116 774 348

121 482 595

104 537 598

45 217 572

C09AA02

Enalapril

242 627 006

172 645 203

153 770 382

113 966 402

51 541 592

C09AA10

Trandolapril

126 432 599

92 339 900

100 645 350

98 391 341

52 297 626

C09AA04

Perindopril

416 253 935

400 742 460

457 524 238

483 589 567

264 533 957

C09AA05

Ramipril

518 710 157

584 129 368

677 098 538

694 913 631

394 079 195

Celkový součet

1 828 496 431

1 712 391 997

1 883 247 341

1 812 452 597

942 772 101

Největší podíl zaujímají léčivé přípravky obsahující ramipril (500 - 700 milionů Kč ročně) a perindopril (400 - 480 milionů Kč ročně). U obou skupin přípravků je během let patrná vzrůstající tendence, kterou potvrzují i údaje za první pololetí  r. 2009 : 394 milionů Kč za léčivé přípravky obsahující ramipril, 265 milionů Kč pro perindopril.

Skupina C09B

Tabulka č. 9 a Graf_1.pdf graf č. 14 ukazují stoupající oblibu předepisování fixních kombinací v ATC skupině C09B.

Tabulka č. 9 - Vývoj distribuce léčivých přípravků ATC skupiny C09B v počtu baleníBalení

ATC2005

2006

2007

2008

1. pol. 2009

C09BA09

Fosinopril a diuretika338

340

C09BB04

Perindopril a amlodipin

2 625

C09BA08

Cilazapril a diuretika

202 334

217 865

204 015

160 869

71 785

C09BA02

Enalapril a diuretika

440 540

330 598

343 977

271 067

135 915

C09BB10

Trandolapril a blokátory kalciových kanálů

335 595

327 840

393 435

337 590

163 945

C09BA05

Ramipril a diuretika

16 262

167 779

272 733

340 082

202 105

C09BA06

Chinapril a diuretika

412 389

406 130

488 531

437 640

206 498

C09BB05

Ramipril a blokátory kalciových kanálů50 633

214 168

353 389

223 498

C09BA04

Perindopril a diuretika22 706

361 344

698 220

354 517

Celkový součet

1 407 120

1 523 551

2 278 203

2 599 195

1 361 228


Definované denní dávky pro uvedené kombinace nejsou stanoveny.

Z léčivých přípravků skupiny C09B jsou nejvíce předepisovány Triasyn (ramipril + felodipin), Prestarium Neo Combi (perindopril + indapamid), Enap H (enalapril + hydrochlorothiazid), Accuzide (quinapril + hydrochlorothiazid), Tarka 180/2 (trandolapril + verapamil) a Prenewel (perindopril + indapamid). V poslední době je patrný nástup kombinace fosinopril a diuretika, za první polovinu roku byl distribuován stejný počet balení jako za celý rok 2008.

Strmý nárůst finančních výdajů za léčivé přípravky skupiny C09B odpovídá nárůstu počtu předepisovaných balení pro jednotlivé kombinace - patrný je zejména u kombinací peridopril a diuretika, ramipril a blokátory kalciových kanálů, ramipril a diuretika, trandolapril a blokátory kalciových kanálů.

Tabulka č. 10 - Vývoj distribuce léčivých přípravků ATC skupiny C09B ve finančním vyjádření:Finance (Kč)

ATC2005

2006

2007

2008

1. pol. 2009

C09BA09

Fosinopril a diuretika48 976

49 120

C09BB04

Perindopril a amlodipin

772 691

C09BA02

Enalapril a diuretika

52 031 074

37 112 567

36 243 882

29 990 421

15 130 762

C09BA06

Chinapril a diuretika

64 838 588

64 452 957

73 364 640

59 668 966

30 186 376

C09BA08

Cilazapril a diuretika

58 147 837

61 174 012

67 003 399

69 038 333

33 425 929

C09BA05

Ramipril a diuretika

3 440 475

38 957 540

58 671 747

78 776 100

45 728 925

C09BB10

Trandolapril a blokátory kalciových kanálů

99 283 986

95 147 459

113 057 614

126 628 435

71 299 682

C09BB05

Ramipril a blokátory kalciových kanálů16 379 042

68 090 501

120 430 958

76 348 657

C09BA04

Perindopril a diuretika4 647 097

71 579 247

136 419 306

94 027 151

Celkový součet

277 741 963

317 870 678

488 011 033

621 001 498

366 969 297


Skupina C09C („sartany")

Léčivé přípravky ATC skupiny C09C, tzv. „sartany" blokují specifickyAT1 receptory a obecně fungují podobně jako ACE inhibitory. V počtech dodávaných balení je od roku 2005 na prvním místě losartan, druhý nejužívanější sartan je telmisartan a od roku 2007 je k dispozici i valsartan.

Graf_1.pdf Graf č. 15 a tabulky č. 11 a 12 zobrazují situaci ve vývoji této skupiny od roku 2005 do pololetí roku 2009.

Tabulka č. 11 - Vývoj distribuce léčivých přípravků ATC skupiny C09C v počtu baleníBalení

ATC2005

2006

2007

2008

1. pol.2009

C09CA04

Irbesartan

72

C09CA06

Kandesartan

1 740

145

27

18

5

C09CA03

Valsartan

12 633

109 409

88 544

C09CA07

Telmisartan

231 875

343 869

533 218

676 391

370 725

C09CA01

Losartan

1 954 310

2 207 970

2 466 014

2 305 318

1 324 600

Celkový součet

2 187 997

2 551 984

3 011 892

3 091 136

1 783 874

Tabulka č. 12  - Vývoj distribuce léčivých přípravků ATC skupiny C09C v DDD/1000 obyvatel /denDDD/1000 obyv./den

ATC2005

2006

2007

2008

1. pol. 2009

C09CA04

Irbesartan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C09CA06

Kandesartan

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

C09CA03

Valsartan

0,00

0,00

0,15

1,31

2,12

C09CA07

Telmisartan

3,37

4,87

7,58

9,78

10,84

C09CA01

Losartan

14,95

17,68

22,26

22,57

26,77


Z léčivých přípravků skupiny C09C byly nejvíce distribuovány přípravky Lorista 50 (losartan), Micardis 80 (telmisartan) a Lozap 50 (losartan).

Tabulka č. 13 - Vývoj distribuce léčivých přípravků ATC skupiny C09C ve finančním vyjádření:Finance

ATC2005

2006

2007

2008

1. pol. 2009

C09CA04

Irbesartan

79 483

C09CA06

Kandesartan

1 305 145

110 939

23 179

13 787

3 830

C09CA03

Valsartan

2 709 244

25 287 439

20 372 976

C09CA07

Telmisartan

67 195 902

90 795 628

135 725 958

180 699 968

97 279 990

C09CA01

Losartan

312 051 509

355 012 883

424 437 518

423 396 918

250 922 630

Celkový součet

380 632 040

445 919 450

562 895 899

629 398 112

368 579 425


„Statiny"

Zvýšené hodnoty celkového cholesterolu v séru zvyšují riziko kardiovaskulárních příhod, proto je důležitou součástí jejich prevence kromě léčby hypertenze i sledování a léčba hyperlipoproteinémií. Za nejúčinnější hypolipidemika jsou dnes považovány statiny. Nejčastěji používané látky jsou atorvastatin, simvastatin, fluvastatin a nově se objevující rosuvastatin. V Graf_1.pdf grafu č. 16 a tabulkách č. 14 a 15 je zachycen vývoj distribuce statinů za poslední čtyři roky a první polovinu roku 2009. V průběhu tohoto časového období došlo k podstatné změně, preskripce simvastatinu klesá (v r. 2005 téměř 4 miliony balení, v r. 2008 jen 2 miliony balení). V současné době patří první místo atorvastatinu, vývoj distribuce druhého čtvrtletí letošního roku (téměř 2 miliony balení) potvrzuje trend nárůstu v dodávkách. V roce 2008 dosáhly finanční náklady za atorvastatin téměř 1,3 miliardy Kč a v první polovině letošního roku zaznamenáváme hodnotu téměř 800 milionů Kč (tabulka č. 16).

Tabulka č. 14  - Vývoj distribuce léčivých přípravků obsahujících statiny v počtu baleníBalení

ATC2005

2006

2007

2008

1. pol. 2009

C10BA02

Simvastatin a ezetimib

19 004

42 451

30 713

C10AA02

Lovastatin

162 489

133 805

134 319

92 475

41 279

C10AA07

Rosuvastatin15 400

63 742

C10BX03

Atorvastatin a amlodipin14 484

125 397

209 734

131 637

C10AA04

Fluvastatin

347 848

323 814

343 956

322 582

209 201

C10AA01

Simvastatin

3 991 720

2 708 113

2 739 566

2 099 578

1 054 182

C10AA05

Atorvastatin

1 131 374

2 254 420

3 541 202

3 462 967

1 918 968

Celkový součet

5 633 431

5 434 636

6 903 444

6 245 187

3 449 722

Tabulka č. 15 - Vývoj distribuce léčivých přípravků obsahujících statiny v DDD/1000 obyvatel/denDDD/1000 obyvatel/den

ATC2005

2006

2007

2008

1. pol. 2009

C10AA02

Lovastatin

1,16

0,89

0,91

0,69

0,66

C10AA07

Rosuvastatin

0,00

0,00

0,00

0,20

1,76

C10AA04

Fluvastatin

3,24

3,12

3,42

3,18

4,10

C10AA01

Simvastatin

22,93

16,48

17,40

13,83

14,25

C10AA05

Atorvastatin

8,48

17,12

29,36

33,77

40,84


Z léčivých přípravků skupiny C09C byly nejvíce distribuovány přípravky Atoris (atorvastatin), Lescol XL (fluvastatin), Sortis (atorvastatin), Simvor (simvastatin), Zocor (simvastatin), Torvacard (atorvastatin) a Tulip atorvastatin).

Tabulka č. 16 - Vývoj distribuce léčivých přípravků obsahujících statiny ve finančním vyjádření:Finance (Kč)

ATC2005

2006

2007

2008

1. pol. 2009

C10AA02

Lovastatin

59 173 136

31 404 047

29 983 421

23 382 542

11 178 453

C10BA02

Simvastatin a ezetimib

30 073 977

77 666 514

45 013 882

C10AA07

Rosuvastatin10 786 474

45 372 284

C10BX03

Atorvastatin a amlodipin5 995 360

47 161 733

81 944 371

51 490 633

C10AA04

Fluvastatin

217 591 466

138 727 790

126 500 210

121 846 184

63 032 085

C10AA01

Simvastatin

1 538 017 328

696 014 813

680 124 468

552 425 889

284 140 106

C10AA05

Atorvastatin

503 474 325

722 560 782

1 089 032 437

1 291 140 333

794 438 407

Celkový součet

2 318 256 256

1 594 702 794

2 002 876 249

2 159 192 310

1 294 665 854

 

Závěr

V článku jsou uvedeny údaje o objemech léčivých přípravků distribuovaných ve 2. čtvrtletí 2009, shromážděné standardní metodikou SÚKL. Údaje byly porovnány jak s předchozím čtvrtletím, tak s 2. čtvrtletím roku 2008. Ve 2. čtvrtletí 2009 byl zaznamenán pokles distribuce v počtech balení léčivých přípravků oproti 1. čtvrtletí 2009 přibližně o 8,4 %. Počet DDD/1000obyvatel/den se zvýšil oproti minulému čtvrtletí o 4,0 % a celková finanční hodnota ve druhém čtvrtletí letošního roku dosáhla 20,4 miliardy Kč. Značný podíl na výsledné finanční hodnotě mělo extrémní zvýšení objemu distribuce některých nákladných přípravků (např. Tamiflu, Alli), dále nárůst distribuce léčivých přípravků pro vzácná onemocnění a vysoký nárůst distribuce a tím i finančních nákladů pro cytostatika a imunomodulační látky. V porovnání druhého a prvního čtvrtletí roku 2009 i v meziročním porovnání zaznamenáváme u ATC skupiny L (cytostatika a imunomodulační látky) narůst distribuce v počtech dodaných balení i ve finančním vyjádření. Ve druhém čtvrtletí loňského roku bylo dodáno 570 milionů balení za 2,65 mld. Kč. V prvním čtvrtletí roku 2009 bylo distribuováno 620 milionů balení LP za 3,05 mld. Kč a ve druhém čtvrtletí 2009 to bylo 630 milionů balení v hodnotě 3,40 mld. Kč. To znamená meziroční nárůst  v balení o 10,5 %, ve finančním vyjádření o 28,3 %, mezičtvrtletní nárůst v balení o 1,6 %, ve finančním vyjádření o 11,5 %.

Kolektiv autorů