ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2. čtvrtletí roku 2007

"Spotřeba" léčiv v České republice ve 2. čtvrtletí 2007

(Dodávky léčiv do zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv)

Kolektiv autorů

Údaje o množstevních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány z hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky. Předmětem hlášení jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, verze 2, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje.

Údaje předkládané v tomto článku se vztahují k léčivým přípravkům, které lze v ČR uvádět do oběhu na základě platné registrace Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo registrace schválené centralizovaným postupem EU, k léčivým přípravkům, pro které byly povoleny tzv. specifické léčebné programy a k přípravkům neregistrovaným, dodaným na základě lékařského předpisu pro konkrétního pacienta.

SÚKL upouští od dosavadního způsobu rozlišování vyhodnocených údajů podle „země výrobce“ (české, slovenské přípravky a přípravky vyrobené v ostatních zemích). Ke změně metodiky vede skutečnost, že dosavadní rozlišování ztratilo své opodstatnění. Za „zemi výrobce“ je považována země, ve které došlo k propuštění šarže léčivého přípravku na trh v ČR. Místa propouštění šarží léčivých přípravků však nejsou v mnoha případech identická s místy výroby, na nichž probíhá většina výrobních operací, protože podle § 41d zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí být všechny léčivé přípravky vyrobené mimo území EU/EEA propouštěny v členských státech EU/EEA.

Údaje o finančních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem, které uvádíme, jsou horním odhadem výdajů pro konečné spotřebitele a vycházejí z výrobních cen oznámených distributory a výrobci, ke kterým je vždy připočtena maximální možná výše obchodní přirážky. Při výpočtu horní meze spotřebitelských cen byla uplatněna kalkulace pevnou, resp. diferencovanou přirážkou, podle uplatnění pravidel cenové regulace (MF ČR).

Uváděné částky za distribuovaná léčiva počítají s využitím maxima obchodní přirážky ze strany distributorů i lékáren a jsou navýšeny o DPH, která činí 5 %. Skutečnou výši přirážky a její rozdělení mezi lékárnu a distributora nelze ze sledovaných údajů určit. Výpočet nezohledňuje situace, kdy nebyla využita plná výše přirážky. Nezohledňuje např. skutečnost, že nárokovatelná úhrada ze systému zdravotního pojištění byla u řady léčivých přípravků pod úrovní ceny kalkulované s maximální obchodní přirážkou a vydávající lékárna po konečném spotřebiteli doplatek mezi úhradou zdravotní pojišťovny a plnou cenou nenárokovala. Výsledné údaje tedy nepředstavují reálné náklady na léčivé přípravky, ale maximální možné, které jsou proti skutečnosti nadhodnoceny .

Ve 2. čtvrtletí 2007 mělo povolení k distribuci 250 subjektů, mezi nimiž bylo 219 distributorů s povolením vydaným SÚKL, 2 distributoři dodávající ze zahraničí na základě ohlášení své činnosti SÚKL a 29 výrobců oprávněných na základě povolení výroby distribuovat své léčivé přípravky. Z celkového počtu 219 distributorů s povolením k distribuci vydaným SÚKL hlášení zaslalo 214 distributorů. Z nich aktivně distribuovalo léčivé přípravky 101 distributorů a 113 ve druhém čtvrtletí nedistribuovalo. Z 29 výrobců léčivých přípravků s povolením vydaným SÚKL distribuci svých přípravků ohlásili v požadovaném termínu 4 výrobci, 20 výrobců nedistribuovalo. Hlášení ve stanoveném termínu nezaslalo 5 povolených distributorů a 5 výrobců. Se subjekty, které nesplnily povinnost danou ustanovením § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je vedeno správní řízení.

Pro sledování trendů ve „spotřebách“ léčivých přípravků byla zvolena porovnání distribuovaných objemů v počtu balení, finančních ukazatelích a DDD po čtvrtletích v uplynulých čtyřech letech. Pro přepočty DDD na 1000 obyvatel bylo využito údaje o počtu obyvatel ČR, uváděného Státním statistickým úřadem k 1.1.2007, což bylo 10 287 189 obyvatel.

Byly navzájem porovnávány „spotřeby“ léčivých přípravků podle hlavních ATC skupin (na 1.úrovni).

Léčivé přípravky ve specifickém léčebném programu
Ve 2. čtvrtletí 2007 představovaly přípravky zařazené do specifických léčebných programů, povolených MZ, finanční objem 18 292 730 Kč (přibližně 0,1 % celkových finančních nákladů), dodáno bylo 43 666 balení těchto léčivých přípravků.

Neregistrované léčivé přípravky
Ve 2.čtvrtletí 2007 SÚKL obdržel hlášení 23 distributorů, kteří na základě předpisu lékaře pro konkrétního pacienta dodávají neregistrovaná léčiva. Do lékáren bylo dodáno celkem 20 273 kusů balení neregistrovaných léčivých přípravků, z toho 7 452 kusů balení neregistrovaných homeopatik. Celková prodejní cena distributorů činila přibližně 15,6 mil. Kč, z toho hodnota homeopatik představovala 1,3 mil. Kč.

Srovnání údajů o distribuci léčiv v počtech balení, v DDD/1000 obyvatel/den a ve finančním vyjádření spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícímu čtvrtletí, uvádí tabulka č. 1 a následující grafy.

Tabulka č.1: Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích roku 2003 - 2.Q.2007
ROKQBalení(MIL.)ZMĚNA proti předch.Q %DDD/1000/DENZMĚNA proti předch.Q %KČ (MLD))ZMĚNA proti předch.Q %
2003195,197,24*1369,715,18*13,1645,06*
2003283,69-12,091374,210,3313,1720,06
2003380,32-4,031281,07-6,7812,649-3,97
2003486,838,101317,282,8313,2314,60
2004178,47-9,621248,965,1912,885-2,62
2004278,740,341319,545,6513,6716,10
2004383,5106,061380,854,6514,1893,79
2004498,06417,431553,2512,4816,25114,53
20051105,0597,131620,204,3117,0214,74
2005290,768-13,601606,92-0,8216,332-4,05
2005384,274-7,151470,85-8,4715,133-7,34
2005488,8445,4231551,775,5016,0836,278
2006177,206-13,0991362,29-12,2113,792-14,245
2006284,0868,9111584,2616,2915,81814,69
2006378,156-7,0521441,49-9,0114,329-9,413
2006480,5733,0931422,82-1,3015,0324,906
2007188,2279,4991621,9514,0016,0736,925
2007282,792-6,1601646,021,4816,7464,187
* Procentuální změna se vztahuje k poslednímu čtvrtletí roku 2002

Proti předchozímu čtvrtletí došlo ve 2. čtvrtletí letošního roku k výraznému poklesu objemu dodávek (viz graf č. 1) léčivých přípravků v počtech balení o 6,16 %. Pokles je pravděpodobně způsoben předzásobením spotřebitelů v průběhu prvního čtvrtletí, před uplatněním nové úhradové vyhlášky, která vstoupila v platnost od 1.4.2007. Počty DDD/1000 obyvatel/den se proti předchozímu čtvrtletí zvýšily o 1,5 %.

Z grafu č.1 grafu č.1 (34,10 KB)  je zřejmé, že mírný pokles (o 1,53 %) lze pozorovat i při porovnávání počtu distribuovaných balení s 2. čtvrtletím roku 2006. Mírný nárůst počtu DDD/1000 obyvatel/den je znázorněn v grafu č. 2 grafu č. 2 (31,91 KB).

Graf č.3 Graf č.3 (86,92 KB) znázorňuje maximální finanční prostředky vynaložené distributory na nákup léčivých přípravků a maximální možnou výši společné přirážky distributorů a lékáren. Výsledné hodnoty zahrnují 5% DPH.

Proti předchozímu čtvrtletí se vynaložené finanční prostředky zvýšily o 4,187 % (viz graf č. 3 graf č. 3 (86,92 KB) ). Při porovnání 2. čtvrtletí roku 2006 se stejným obdobím roku letošního došlo rovněž k nárůstu finančních prostředků, a to o 5,87 %. V odhadu maximálních spotřebitelských cen připomínáme teoretický výpočet, který je nadsazen proti skutečnosti. Obě části sloupců v  grafu č. 3 grafu č. 3 (86,92 KB) jsou maximální možné částky vydané za léčivé přípravky jak distributory, tak lékárníky. Skutečný rozdíl druhých čtvrtletí 2007/2006, vzhledem k aplikaci diferencované přirážky až od 1.8.2006 (ve finančním vyjádření) bude nižší, než napovídají výše uvedené hypotetické kalkulace.

Graf č. 4 Graf č. 4 (20,47 KB) zobrazuje hypotetickou, maximální možnou výši průměrné konečné ceny jednoho balení léčivého přípravku. Proti předchozímu čtvrtletí průměrná cena kalkulovaná pro všechny léčivé přípravky stoupla o 20,20 Kč, což odráží zjištěný pokles počtu balení za současného nárůstu finančních prostředků. I v porovnání s 2. čtvrtletím 2006 celková průměrná cena léčivého přípravku stoupla.

V počtech dodávaných balení podle ATC skupin zobrazených v grafu č. 5 grafu č. 5 (25,21 KB) tvoří nejvyšší objem skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému), a to 22,56 % celkového objemu. Na druhém místě v počtu balení je skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 16,40 % objemu a třetí v pořadí je skupina A (léčiva zažívacího traktu a metabolismu), která tvoří 13,13 % z celkového počtu balení. Pořadí na prvních třech místech odpovídá situaci v 1. čtvrtletí letošního roku.

Graf č. 6 Graf č. 6 (24,65 KB) ukazuje stejné rozdělení přípravků vyjádřené v objemu maximálně vynaložených finančních prostředků. Na prvním místě je rovněž skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému) s 17,61 % z celkového objemu finančních prostředků, na druhém skupina L (cytostatika a imunomodulační látky) s 13,73 % a na třetím místě skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 16,11 % z celkového objemu vynaložených finančních prostředků.

V hlavních ATC skupinách byly porovnány průměrné ceny balení ve 2. čtvrtletí letošního roku s průměrnými cenami ve stejném období roku 2006. Nejvíce vzrostla průměrná cena ve skupinách V (varia) o 19,18 %, B (krev a krvetvorní orgány) o 12,66 % a R (respirační systém) o 12,58 %. Nejvyšší průměrná cena za jedno balení byla zaznamenána u skupiny L (cytostatika a imunomodulační látky): 3 489 Kč, G (urogenitální trakt a pohlavní hormony): 445 Kč a J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci): 353 Kč. Celkové finanční výdaje vzrostly ve všech ATC skupinách, jen u skupiny H (systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a insulinů) a V (varia) byl zaznamenán pokles. Největší nárůst finančních výdajů byl u ATC skupiny L (cytostatika a imunomodulační léčiva) o 223,94 mil. Kč, dále u skupiny J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci) o 176,66 mil Kč a na třetím místě u skupiny N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) o 121,60 mil.Kč.

V grafu č. 7 grafu č. 7 (47,39 KB) uvádíme srovnání finančních objemů distribuovaných registrovaných léčivých přípravků, které měly stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění ve 2.čtvrtletí 2006 a 2007 podle ATC skupin na 1. místo. Finanční objem distribuovaných léčivých přípravků teoreticky klesl oproti stejnému období v roce 2006 z 12,49 mld. na 12,18 mld., tj. o 2,48 %. Tento výpočet byl proveden s použitím objemu léčivých přípravků hlášených distributory a výší úhrady ze zdravotního pojištění uvedené v Číselníku VZP, verze 580 a 620.

K největšímu relativnímu zvýšení došlo v následujících ATC skupinách: skupina P (antiparazitika) o 22,2 %, L (cytostatika a imunomodulační látky) o 9,78 %, S (smyslové orgány) o 9,30 % a J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci) o 4,44 %. Uvedené údaje ale v některých ATC skupinách nepředstavují reálné úhrady ze zdravotního pojištění, ale maximální možné, které jsou proti skutečnosti nadhodnoceny. To se týká těch léčivých přípravků, které mají stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění, alternativně je však možný jejich výdej bez lékařského předpisu (OTC). Kolik z těchto přípravků bylo vydáno na lékařský předpis nelze ze sledovaných údajů vyčíslit.

V grafu č. 8 grafu č. 8 (54,83 KB) uvádíme srovnání výdajů vynaložených ze zdravotního pojištění za léčivé přípravky se stanovenou úhradou, které byly distribuovány v 1. čtvrtletí a ve 2. čtvrtletí letošního roku, finanční objem distribuovaných přípravků stoupl z 11,24 mld. Kč v 1.čtvrtletí na 12,18 mld. Kč ve čtvrtletí druhém.

Z celkového počtu 51 232 registrovaných variant léčivých přípravků (včetně homeopatik) bylo ve 2. čtvrtletí roku 2007 dodáváno do zdravotnické sítě 7 255 variant různých přípravků, což představuje 14,16 % z celkového počtu registrovaných variant. Přípravků zaregistrovaných centralizovaným postupem EU bylo distribuováno celkem 1 424 053 kusů balení, což je přibližně 1,72 % z celkového počtu dodaných balení. Ve finančním vyjádření tyto přípravky představovaly hodnotu téměř 3 mld. Kč, která odpovídá 17,80 % celkových finančních výdajů. Distribuce byla hlášena pro 16 přípravků s designací "orphan". Dodáno bylo 2 976 balení těchto přípravků pro vzácná onemocnění s finanční hodnotou přibližně 210 mil. Kč, což znamená 1,25 % z celkových výdajů na léčivé přípravky.

Ve druhém čtvrtletí letošního roku bylo dodáno lékárnám a prodejcům vyhrazených léčiv celkem 27,52 mil. balení léčivých přípravků, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu (OTC). Jde téměř o 33,24 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků. Celková hodnota OTC přípravků pro konečné spotřebitele představovala téměř 2 mld. Kč, tj. téměř 11,40 % celkového čtvrtletního finančního objemu léčiv. Kolik z těchto přípravků bylo vydáno na lékařský předpis nelze ze sledovaných údajů vyčíslit.

Závěr:

V článku jsou uvedeny údaje o objemech léčivých přípravků distribuovaných ve 2.čtvrtletí 2007, shromážděné metodikou SÚKL. Údaje byly porovnány jak s předchozím čtvrtletím, tak s 2. čtvrtletím roku 2006. Lze konstatovat, že v porovnání s oběma obdobími došlo k poklesu objemu dodávek v počtech balení léčivých přípravků. Nárůst zaznamenáváme u celkového objemu finančních prostředků a DDD/1000 obyv/den, zatímco v objemu finančních prostředků distribuovaných LP kalkulovaném na zátěž systému zdravotního pojištění lze v meziročním srovnání sledovat pokles.

Mezi vlivy, které se podílely na poklesu objemu balení léčivých přípravků zaznamenaném ve 2.čtvrtletí 2007, lze zahrnout pravděpodobné předzásobení spotřebitelů v průběhu prvního čtvrtletí před uplatněním nové úhradové vyhlášky, která vstoupila v platnost od 1.4.2007. Zaznamenaný pokles zatím nelze považovat za zásadní trend ve vývoji „spotřeby“ léčivých přípravků, hodnocení bude možné provést nejdříve na konci roku.