ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2. čtvrtletí 2008

„Spotřeba“ léčiv v České republice v 2. čtvrtletí 2008 (Dodávky léčiv do zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv).  

Údaje o množstevních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány z hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky. Předmětem hlášení jsou dodávky humánních léčivých přípravků do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, verze 2, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje.
Do hlášení se nezahrnuje vzájemné obchodování mezi distributory ani dodávky léčiv mimo ČR.Údaje předkládané v tomto článku se vztahují k léčivým přípravkům, které lze v ČR uvádět do oběhu na základě platné registrace Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo registrace schválené centralizovaným postupem EU, k léčivým přípravkům, pro které byl MZ ČR povolen specifický léčebný program a k přípravkům neregistrovaným, dodaným na základě lékařského předpisu pro konkrétního pacienta.  

Metodika výpočtu ceny pro konečného spotřebitele

Údaje o finančních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem, které uvádíme, jsou horním odhadem ceny pro konečného spotřebitele a vycházejí z výrobních cen oznámených distributory a výrobci. Při výpočtu horní meze spotřebitelských cen byla uplatněna kalkulace pevnou, resp. diferencovanou přirážkou podle pravidel cenové regulace, která jsou stanovena Cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví 1/2008/FAR ze dne 12. května 2008. Při výpočtu bylo využito maximum obchodní přirážky ze strany distributorů i lékáren a DPH. Podle zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů je od 1.1.2008 DPH 9 %. V tabulce č. 1 uvádíme rozdělení cenových hladin podle pravidel aktuální  cenové regulace.   

Tabulka č.1:  Maximální obchodní přirážka dle cenového rozhodnutí MZ 

Pásmo

Výrobnícena od

Výrobnícena do

Sazba

Nápočet

1

0,00

150,00

36%

0,00

2

150,01

300,00

33%

4,50

3

300,01

500,00

24%

31,50

4

500,01

1 000,00

20%

51,50

5

1 000,01

2 500,00

17%

81,50

6

2 500,01

5 000,00

14%

156,50

7

5 000,01

10 000,00

6%

556,50

8

10 000,01

9 999 999,00

5%

656,50

Skutečnou výši přirážky, její rozdělení mezi lékárnu a distributora, stejně jako skutečnou cenu léčivého přípravku pro konečného spotřebitele nelze ze sledovaných údajů určit. Výpočet nezohledňuje situace, kdy nebyla využita plná výše přirážky. Nezohledňuje např. skutečnost, že nárokovatelná úhrada ze systému zdravotního pojištění byla u řady léčivých přípravků pod úrovní ceny kalkulované s maximální obchodní přirážkou a vydávající lékárna po konečném spotřebiteli doplatek mezi úhradou zdravotní pojišťovny a plnou cenou nenárokovala. Výsledné údaje tedy nepředstavují reálné náklady na léčivé přípravky, ale maximální možné, které jsou proti skutečnosti nadhodnoceny.
Pro sledování trendů v dodávkách léčivých přípravků jsou používána porovnání distribuovaných objemů v počtech balení, finančních ukazatelích a definovaných denních dávkách (dále jen „DDD“) po čtvrtletích v uplynulých čtyřech letech.
Pro přepočty DDD na 1000 obyvatel se využívá počet obyvatel ČR pro daný kalendářní rok získaný z údajů Státního statistického úřadu. Pro rok 2008 se vycházelo ze stavu k 1.1.2008 (10 381 130 obyvatel).  

Posouzení distribuční aktivity

Ve  2. čtvrtletí 2008 disponovalo povolením k distribuci 259 subjektů, z toho 222 distributorů s povolením k distribuci vydaným SÚKL, 6 distributorů dodávajících ze zahraničí na základě ohlášení své činnosti SÚKL a 31 výrobců oprávněných k distribuci na základě povolení výroby.
Aktivně distribuovalo léčivé přípravky 97 distributorů, 125 distributorů nevykázalo v prvním čtvrtletí 2008 činnost.
Ve 2. čtvrtletí 2008 distribuoval 1 zahraniční distributor a 5 zahraničních distributorů nevykázalo činnost. 
Aktivně distribuovalo léčivé přípravky 6 výrobců a 25 výrobců ve  2. čtvrtletí nedistribuovalo. 

Souhrnné hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků
(včetně specifických léčebných programů)

Srovnání údajů o distribuci léčiv ve finančním vyjádření, počtech balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícímu čtvrtletí ukazuje tabulka č. 2. 

Tabulka č.2: Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích roku 2004 – 2.Q.2008

ROK

Q

BALENÍ  (MIL.)

ZMĚNAproti předchozímu Q (%)

DDD/1000/DEN

ZMĚNAproti předchozímu Q (%)

KČ(MLD)

ZMĚNAproti předchozímu Q (%)

2004

1

78,47

-9,62*

1132,97

13,99*

12,885

-2,62*

2004

2

78,74

0,34

1193,91

5,38

13,671

6,10

2004

3

83,51

6,06

1245,47

4,32

14,189

3,79

2004

4

98,06

17,43

1399,36

12,36

16,251

14,53

2005

1

105,06

7,13

1461,57

4,45

17,021

4,74

2005

2

90,77

-13,60

1433,49

-1,92

16,332

-4,05

2005

3

84,27

-7,15

1309,60

-8,64

15,133

-7,34

2005

4

88,84

5,42

1381,87

5,52

16,083

6,278

2006

1

77,21

-13,10

1212,47

-12,26

13,792

-14,245

2006

2

84,09

8,91

1403,91

15,79

15,818

14,690

2006

3

78,16

-7,05

1277,57

-9,00

14,329

-9,413

2006

4

80,57

3,09

1257,92

-1,54

15,032

4,906

2007

1

88,23

9,50

1430,87

13,75

16,073

6,925

2007

2

82,79

-6,16

1448,75

1,25

16,746

4,187

2007

3

78,04

-5,74

1320,76

-8,83

15,521

-7,315

2007

4

94,09

20,56

1688,25

27,82

18,824

21,281

2008

1

83,30

-11,47

1341,74

-20,52

17,903

-4,893

2008

2

78,94

-5,24

1423,00

6,06

18,150

1,379

* Procentuální změna se vztahuje k poslednímu čtvrtletí roku 2003 

Proti předchozímu čtvrtletí došlo ve  2. čtvrtletí roku 2008 k  poklesu objemu dodávek (viz graf č. 1.pdf  graf č. 1.pdf (91,74 KB)) léčivých přípravků v počtech balení o 5,24 %. I při meziročním porovnání zaznamenáváme pokles v distribuci balení léčivých přípravků (o 4,65 %).
Nárůst počtu DDD/1000 obyvatel/den je znázorněn v grafu č. 2.pdf grafu č. 2.pdf (90,76 KB). Počty DDD/1000 obyvatel/den proti předchozímu čtvrtletí stouply o 6,06 %, což by při současném poklesu počtu balení naznačovalo trend k preskripci větších balení.
Graf č. 3.pdf Graf č. 3.pdf (122,52 KB) znázorňuje finanční objem distribuovaných léčivých přípravků, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu). Proti předchozímu čtvrtletí hodnota distribuovaných léčivých přípravků stoupla o téměř 1,38 %. (viz graf č. 3). Ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2007 je za stejné období roku 2008 zaznamenán nárůst o 8,38 %.
Graf č. 4.pdf Graf č. 4.pdf (81,96 KB) zobrazuje vývoj distribuce léčivých přípravků v hodnotě průměrné ceny jednoho distribuovaného balení léčivého přípravku, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu). Proti předchozímu čtvrtletí průměrná cena kalkulovaná pro všechny léčivé přípravky stoupla o 15 Kč. V porovnání s  2. čtvrtletím 2007 stoupla celková průměrná cena léčivého přípravku o 27,60 Kč. V případě průměrných cen nejde o charakterizaci cenových pohybů u jednotlivých léčivých přípravků, ale o celkové hodnocení situace na trhu s léčivy, kde dochází průběžně ke změnám spektra obchodovaných léčivých přípravků. Průměrné výsledné ceny léčivých přípravků tak mohou v důsledku zavádění nových nákladných léčivých přípravků narůstat i při stagnaci nebo poklesu cen léčivých přípravků starších.
V počtech dodávaných balení podle ATC skupin zobrazených v grafu č. 5.pdf grafu č. 5.pdf (92,38 KB) tvoří nejvyšší objem skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému) s 22,11 %. Na druhém místě v počtu balení je skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 16,86 % celkového objemu a třetí v pořadí je skupina A (léčiva zažívacího traktu a metabolismu), která tvoří 12,85 % z celkového počtu balení. V druhém čtvrtletí se situace oproti předchozímu hodnocenému období změnila a ATC skupina C se opět dostává v počtech distribuovaných baleních na první místo, které zaujímá, s výjimkou 1.čtvrtletí 2008, již od r. 2004.
Mezi léčivy kardiovaskulárního systému mají významný podíl přípravky určené na léčbu hypertenze. V 1.čtvrtletí roku 2008 došlo k výraznému poklesu objemu dodávek těchto přípravků, vývoj druhého čtvrtletí však ukazuje, že se nejednalo o nový trend na trhu, ale došlo pouze k jednorázovému vybočení v důsledku předzásobení v posledním čtvrtletí roku 2007. Tuto situaci zobrazuje graf č. 6.pdf graf č. 6.pdf (59,59 KB), ve kterém je znázorněn vývoj nejčastěji užívaných antihypertenziv (C03 - diuretika, C07 – beta-blokátory, C08 – blokátory kalciových kanálů, C09 –inhibitory ACE).       
Graf č. 7.pdf Graf č. 7.pdf (90,14 KB) ukazuje rozložení distribuce léčivých přípravků podle finančních objemů, v cenách pro konečného spotřebitele, připadajících na ATC skupiny. Na prvním místě je skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému) s 17,55 % z celkového finančního objemu distribuovaných léčivých přípravků, na druhém skupina L (cytostatika a imunomodulační látky) s 14,57 % a na třetím místě skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 12,50 % z celkového objemu vynaložených finančních prostředků.
V hlavních ATC skupinách byly porovnány průměrné ceny balení ve 2. čtvrtletí roku 2008 s průměrnými cenami ve stejném období roku 2007. Nejvíce vzrostla průměrná cena ve skupinách L (cytostatika a imunomodulační látky): o 32,14 % a dále ve skupině H (systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulinů) o 21,51 %. Nejvyšší průměrná cena za jedno balení byla zaznamenána u skupiny L (cytostatika a imunomodulační látky): 4 611,12 Kč, G (urogenitální trakt a pohlavní hormony): 496,95 Kč a J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci): 395,67 Kč. Největší nárůst celkových finančních výdajů zaznamenáváme ve skupině L (cytostatika a imunomodulační látky) o 350,45 mil Kč, další významné zvýšení finančních výdajů bylo ve skupině J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci) o 262 mil Kč a C (kardiovaskulární systém) o 231,99 mil Kč. Pokles celkových finančních údajů byl zaznamenán u ATC skupiny B (krev a krvetvorné orgány) o 59,42 mil Kč a R (respirační systém) o 15 mil Kč a P (antiparazitika) o 1,6 mil Kč.
grafu č. 8.pdf grafu č. 8.pdf (101,78 KB) uvádíme srovnání vývoje distribuce finančních objemů léčivých přípravků, které měly stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění, v hodnotě maximálních úhrad ze zdravotního pojištění, ve  2.čtvrtletí 2007 a ve stejném období roku 2008 podle ATC skupin na 1. místo. Finanční objem distribuovaných léčivých přípravků teoreticky oproti stejnému období v roce 2007 stoupl z 12,24 mld. Kč na 13,06 mld. Kč, tj. o 6,70 %. Tento výpočet byl proveden s použitím výše úhrady uvedené v Seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění ke dni 1.7.2008. Zveřejňování Seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění je od 1.1.2008 podle § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinností Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
K největšímu relativnímu zvýšení došlo u skupiny L (cytostatika a imunomodulační látky): o 17,58 %, na druhém místě u skupiny H (systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulinů) o 12,68 % a na třetím místě u skupiny A (zažívací trakt a metabolismus) o 11 %. U skupiny B (krev a krvetvorné orgány), D (dermatologika), P (antiparazitika) a R (respirační systém) byl zaznamenán pokles.
Uvedené údaje ale v některých ATC skupinách nepředstavují reálné úhrady ze zdravotního pojištění, ale maximální možné, které jsou proti skutečnosti nadhodnoceny. To se týká těch léčivých přípravků, které mají stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění, alternativně je však možný jejich výdej bez lékařského předpisu (OTC). Kolik z těchto přípravků bylo vydáno na lékařský předpis nelze ze sledovaných údajů vyčíslit.
grafu č. 9.pdf grafu č. 9.pdf (102,58 KB) uvádíme srovnání vývoje distribuce v 1. čtvrtletí a ve 2. čtvrtletí roku 2008 ve finančním vyjádření, ve výši maximální úhrady ze zdravotního pojištění (za léčivé přípravky se stanovenou úhradou). Finanční objem distribuovaných přípravků stoupl z 12,64 mld. Kč v 1. čtvrtletí roku 2008 na 13,06 mld. Kč  ve druhém čtvrtletí roku 2008.
Z celkového počtu 55 742 registrovaných variant (kódů SÚKL) léčivých přípravků, včetně homeopatik (ke dni 1.7.2008)) bylo ve 2. čtvrtletí roku 2008 dodáváno do sítě zdravotnických zařízení 7 358 variant přípravků, což představuje 13,2 % z celkového počtu registrovaných variant.
Z celkového počtu 8 633 hrazených variant léčivých přípravků (ke dni 1.7.2008), bylo předmětem dodávek zdravotnickým zařízením 5 473 variant léčivých přípravků, tj. 63,32 %.
Přípravků zaregistrovaných centralizovaným postupem EU bylo distribuováno celkem 1 723 354 kusů balení, což je přibližně 2,18 % z celkového počtu dodaných balení. Ve finančním vyjádření, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu), tyto přípravky představovaly hodnotu téměř 3,7 mld Kč, která odpovídá 20,33 % celkových finančních výdajů.
Distribuce byla hlášena pro 19 přípravků s designací "orphan". Dodáno bylo 3 995 balení těchto přípravků pro vzácná onemocnění s finanční hodnotou v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu), přibližně 255 mil. Kč, což znamená 1,24 % z celkových výdajů na léčivé přípravky.
Ve druhém čtvrtletí roku 2008 bylo dodáno lékárnám a prodejcům vyhrazených léčiv celkem 27,21 mil. balení léčivých přípravků, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu (OTC). Jde téměř o 34,47 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků. Celková hodnota OTC přípravků, v cenách pro konečného spotřebitele (viz metodika výpočtu), představovala téměř 2,1 mld Kč čtvrtletního finančního objemu léčiv.
Spotřeba volně prodejných léků klesla o 7,2 milionů balení (pokles o téměř 21 %), z  34,4 mil. balení v prvním čtvrtletí 2008, na 27,2 mil v druhém čtvrtletí roku 2008. Tento pokles je výrazný zejména u ATC skupiny R05 (léky proti nachlazení a kašli): o 53,49 %, a u skupiny A 11 (vitaminy): o 43,36 %, což lze vysvětlit rozdíly vyplývajícími ze sledované roční doby. Podobně lze v závislosti na roční době vysledovat u volně prodejných léků nárůst u ATC skupiny D04 (antihistaminika, antipruriginóza - např. přípravek Fenistil): o 830,83 %, u skupiny R06 (antihistaminika pro systémovou aplikaci – např. přípravky Zodac, Zyrtec): o 129,70 %, u skupiny A04 (antiemetika – např. Kinedril, Medrin): o 116,64 %, případně u skupiny D08 (antiseptika a dezinficiencia – např. přípravky Betadine, Jodisol, Septonex): o 52,41 %. Zajímavý je vývoj u skupiny N07 (jiná léčiva nervového systému): pokles o 43,86 %. Analýza ukázala, že pokles prodeje oproti 1. čtvrtletí se týká výhradně přípravků k odvykání kouření (Niquitin, Nicorette).
Spotřeba přípravků označených jako „Potraviny pro zvláštní lékařské účely“, které jsou distributory rovněž hlášeny, ve 2. čtvrtletí 2008 dosáhla téměř 681 tisíc kusů balení, finanční hodnota těchto přípravků představovala téměř 106 mil. Kč.
Ve 2. čtvrtletí 2008 představovaly přípravky zařazené do specifických léčebných programů, povolených MZ, finanční objem téměř 18,3 mil Kč (přibližně 0,1 % celkových finančních nákladů), dodáno bylo 52 616 kusů balení těchto léčivých přípravků.

Spotřeba léčivých látek podle cesty podání

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje v souladu s § 99 odst. 1 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech spotřeby léčivých přípravků s rozlišením podle léčivé látky, která je v nich obsažena a podle cesty podání. V přiloženém přehledu jsou sumarizovány údaje získané vyhodnocením údajů o dodávkách léčivých přípravků do lékáren a jiných zdravotnických zařízení v předchozím čtvrtletí, s rozlišením podle ATC skupiny a cesty podání. Názvy přiřazené jednotlivým ATC skupinám odpovídají aktuálnímu ATC indexu, který publikuje Světová zdravotnická organizace WHO. Údaje jsou uvedeny v počtu balení, ve finančním vyjádření, počtu definovaných denních dávek (DDD) a počtu DDD/1000 obyvatel/den. Údaje o metodice vyhodnocení jsou uvedeny výše. 

Neregistrované léčivé přípravky

Ve 2.čtvrtletí 2008 SÚKL obdržel hlášení 20 distributorů, kteří na základě předpisu lékaře pro konkrétního pacienta dodávají neregistrovaná léčiva. Do lékáren bylo dodáno celkem 24 031 kusů balení neregistrovaných léčivých přípravků, z toho 8 826 kusů balení neregistrovaných homeopatik. Finanční objem neregistrovaných léčivých přípravků, v cenách pro konečného spotřebitele, činil přibližně 21 mil. Kč, z toho homeopatika představovala 1,5 mil. Kč.  

Závěr

V článku jsou uvedeny údaje o objemech léčivých přípravků distribuovaných ve 2.čtvrtletí 2008 shromážděné standardní metodikou SÚKL. Údaje byly porovnány jak s předchozím čtvrtletím, tak s 2. čtvrtletím roku 2007. V druhém čtvrtletí roku 2008 došlo ve srovnání s předchozím čtvrtletím k poklesu distribuce léčivých přípravků v počtech balení o 5,24 %, meziročně byl rovněž zaznamenán pokles o 4,65 %. Pokles v počtu distribuovaných balení léčivých přípravků je možné vysvětlit přesunem prodeje od měnších k větším balením léčivých přípravků.
V oblasti odhadovaných cen pro konečného spotřebitele došlo k posunu ukazatelů; meziroční změna činila 8,38 % a i při porovnání prvních dvou čtvrtletí letošního roku byl zaznamenán nárůst o 1,38 %.
Výše uvedené trendy se promítly do pohybu v průměrné cena na jedno balení léčivého přípravku takto. Proti předchozímu čtvrtletí průměrná cena kalkulovaná pro všechny léčivé přípravky stoupla o 15 Kč. V porovnání s 2. čtvrtletím 2007 stoupla celková průměrná cena léčivého přípravku o 27,60 Kč.
Hodnoty DDD/1000 obyvatel/den. stouply o 6,06 % při porovnání prvních dvou čtvrtletí letošního roku.

Kolektiv autorů