ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

1. čtvrtletí roku 2007

Spotřeba léčiv v České republice v 1. čtvrtletí 2007
(Dodávky léčiv do zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv)

Kolektiv autorů

Údaje o množstevních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány z hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky standardní metodikou (Věstník SÚKL číslo 3/2006, strana 3 - 14). Předmětem hlášení jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv.
Údaje o finančních objemech, které uvádíme, jsou horním odhadem výdajů pro konečné spotřebitele a vycházejí z nákupních cen oznámených distributory a výrobci, ke kterým je vždy připočtena maximální možná výše obchodní přirážky. Při výpočtu horní meze spotřebitelských cen byla uplatněna kalkulace pevnou, resp. diferencovanou přirážkou, podle uplatnění pravidel cenové regulace (MF ČR).
Uváděné částky za distribuovaná léčiva počítají s využitím maxima distribuční přirážky a jsou navýšeny o DPH, které činí 5 %. Skutečnou výši přirážky a její rozdělení mezi lékárnu a distributora nelze ze sledovaných údajů určit. Výpočet nezohledňuje situace, kdy nebyla využita plná výše přirážky. Nezohledňuje např. skutečnost, že úhrada ze zdravotního pojištění byla u řady léčivých přípravků pod maximální možnou přirážkou. Výsledné údaje tedy nepředstavují reálné náklady na léčivé přípravky, ale maximální možné, které jsou proti skutečnosti nadhodnoceny.

V 1. čtvrtletí 2007 mělo povolení k distribuci 249 subjektů, mezi nimiž bylo 218 distributorů s povolením vydaným SÚKL, 2 distributoři dodávající ze zahraničí na základě ohlášení své činnosti SÚKL a 29 výrobců oprávněných na základě povolení výroby distribuovat své léčivé přípravky. Z celkového počtu 218 distributorů s povolením k distribuci vydaným SÚKL hlášení zaslalo 214 distributorů. Z nich aktivně distribuovalo léčivé přípravky 104 distributorů a 110 v třetím čtvrtletí nedistribuovalo. Z 29 výrobců léčivých přípravků s povolením vydaným SÚKL ohlásilo v požadovaném termínu distribuci svých přípravků 6 výrobců, 19 výrobců nedistribuovalo.  Hlášení ve stanoveném termínu nezaslali 4 povolení distributoři a 4 výrobci. Se subjekty, které nesplnily povinnost danou ustanovením § 18 odst. 1 písm. d) zákona o léčivu SÚKL zahájil správní řízení.

Pro sledování trendů ve spotřebách léčivých přípravků byla zvolena porovnání distribuovaných objemů v počtu balení, finančních ukazatelích a DDD po čtvrtletích v uplynulých pěti letech. Pro přepočty DDD na 1000 obyvatel bylo využito počtů obyvatel ČR podle Státního statistického úřadu k 1.1.2007, což je 10 287 189 obyvatel.

Navzájem jsou porovnávány skupiny přípravků podle hlavních ATC skupin (na 1. úrovni) a z historických důvodů také dle místa „výroby“ (české a slovenské přípravky a přípravky vyráběné v ostatních zemích). Za zemi výroby je považována země, kde došlo k propuštění léčivého přípravku pro použití v ČR. Takto udávaná země výroby nemusí korespondovat se zemí, ve které proběhla většina výrobních operací. Údaje předkládané v tomto článku se vztahují k léčivým přípravkům, které lze v ČR uvádět do oběhu na základě platné registrace SÚKL nebo EU a k léčivým přípravkům, pro které byly povoleny tzv. specifické léčebné programy.

Léčivé přípravky ve specifickém léčebném programu

V 1. čtvrtletí 2007 představovaly přípravky zařazené do specifických léčebných programů povolených MZ finanční objem 16 864 165 Kč (přibližně 0,1 % celkových finančních nákladů), dodáno bylo 57 985 balení těchto léčivých přípravků.

Neregistrované léčivé přípravky

V 1.čtvrtletí 2007 SÚKL obdržel hlášení 23 distributorů, kteří na základě předpisu lékaře pro konkrétního pacienta dodávají neregistrovaná léčiva. Do lékáren bylo dodáno celkem 20 212 kusů balení neregistrovaných léčivých přípravků, z toho 8 663 kusů balení neregistrovaných homeopatik. Celková prodejní cena činila přibližně 15,6 mil. Kč, z toho hodnota homeopatik představovala 1,4 mil. Kč.
Srovnání údajů o distribuci léčiv ve finančním vyjádření, počtech balení a DDD/1000 obyvatel/den spolu s procentuálním nárůstem, resp. poklesem proti předcházejícímu čtvrtletí ukazuje tabulka č. 1.

Tabulka č.1: Údaje o objemech distribuovaných léčivých přípravků v ČR po čtvrtletích roku 2002 - 1.Q.2007
ROKQKČ(MLD)ZMĚNA proti předch.Q %BALENÍ (MIL.)ZMĚNA proti předch.Q %DDD/1000/DENZMĚNA proti předch.Q %
2002111,63-3,0285,53-5,231340,99-3,04
2002212,346,1184,58-1,111386,113,36
2002311,52-6,6479,42-6,101269,43-8,42
2002412,538,7188,7711,771381,798,85
2003113,165,0695,197,241453,325,18
2003213,170,0683,69-12,091453,24-0,01
2003312,65-3,9780,32-4,031345,36-7,42
2003413,234,6086,838,101367,781,67
2004112,89-2,6278,47-9,621277,09-6,63
2004213,676,1078,740,341345,575,36
2004314,193,7983,516,061404,174,36
2004416,2514,5398,0617,431576,8512,30
2005117,024,74105,067,131642,434,16
2005216,33-4,0590,77-13,601620,64-1,33
2005315,13-7,3484,27-7,151481,18-8,61
2005416,086,2888,845,421561,225,40
2006113,79-14,2477,21-13,101369,07-12,31
2006215,8214,6984,098,911592,2916,30
2006314,33-9,4178,16-7,051448,40-9,04
2006415,034,9180,573,091429,26-1,32
2007116,076,9288,239,501622,5013,52

* Procentuální změna se vztahuje k poslednímu čtvrtletí roku 2001

Proti předchozímu čtvrtletí došlo v 1. čtvrtletí letošního roku k celkovému nárůstu objemu distribuce léčivých přípravků v počtech balení o 9,50 %. S nárůstem počtu distribuovaných balení souvisí i nárůst DDD/1000 obyvatel/den o 13,52 %. Finanční objem dodávek se zvýšil o 6,92 %.

Z Graf č.1 Graf č.1 (3,20 KB)  je zřejmé, že počet distribuovaných balení proti předchozímu čtvrtletí stoupl ve všech skupinách členěných podle místa výroby. K nejvýraznějšímu vzestupu došlo ve skupině „ostatní“.

Při porovnávání počtu distribuovaných balení s 1. čtvrtletím roku 2006 lze pozorovat nárůst (o 14,30 %), který lze jednoznačně vysvětlit regulačními zásahy MZ ČR účinnými od 1. čtvrtletí 2006. Ty se projevily velkým propadem ve spotřebě 2006 a tudíž meziroční porovnávání kvartálů neodpovídá standardní situaci hodnocení vývoje na trhu s léčivými přípravky.

Proti předchozímu čtvrtletí se vynaložené finanční prostředky (viz graf č. 2 graf č. 2 (3,20 KB) ) zvýšily u léčivých přípravků ze všech třech oblastí původu. Při porovnání 1. čtvrtletí roku 2006 se stejným obdobím roku letošního došlo rovněž k nárůstu finančních prostředků, a to o 16,53 %, což může mít stejný důvod, jako nárůst v objemu distribuovaných balení. V odhadu maximálních spotřebitelských cen připomínáme teoretický výpočet, který je nadsazen proti skutečnosti. Skutečný rozdíl prvních čtvrtletí 2007/2006, vzhledem k aplikaci diferencované přirážky až od 1.8.2006 (ve finančním vyjádření) bude nižší, než napovídají výše uvedené hypotetické kalkulace.

Finanční objem distribuovaných léčivých přípravků, které měly stanovenou úhradu  v prvním čtvrtletí roku 2007 teoreticky vzrostl oproti stejnému období v roce 2006 z 10,65 mld. na 11, 31 mld., tj. o 6,20 %. Tento výpočet byl proveden s použitím objemu léčivých přípravků hlášených distributory a výší úhrady ze zdravotního pojištění uvedené v Číselníku VZP, verze 580 a 620.

Nárůst počtu DDD/1000 obyvatel/den znázorněný v grafu č. 3 grafu č. 3 (3,20 KB) odráží vývoj počtu distribuovaných balení v ČR v prvním čtvrtletí roku 2007.

Graf č. 4 Graf č. 4 (3,20 KB) zobrazuje hypotetickou, maximální možnou výši průměrné konečné ceny jednoho balení léčivého přípravku podle země původu. Proti předchozímu čtvrtletí průměrná cena kalkulovaná pro všechny léčivé přípravky klesla o 4,40 Kč.

Průměrná cena přípravků dovezených ze států mimo ČR a SR klesla o 10,30 Kč. U přípravků z ČR byl zaznamenán nárůst o 1,20 Kč, slovenské přípravky zdražily o 3,00 Kč. V porovnání s 1. čtvrtletím 2006 celková průměrná cena léčivého přípravku stoupla o 3,60 Kč, průměrná cena přípravků dovezených ze států mimo ČR a SR se téměř nezměnila (pokles o 0,60 Kč). Průměrná cena slovenských přípravků meziročně vzrostla o 7,60 Kč a české přípravky v průměru zdražily o 2,30 Kč.

Graf č. 5 Graf č. 5 (3,20 KB) znázorňuje finanční prostředky vynaložené distributory na nákup léčivých přípravků a maximální možnou výši společné přirážky distributorů a lékáren. Výsledné hodnoty zahrnují 5% DPH.

V počtech dodávaných balení podle ATC skupin zobrazených v grafu č. 6 grafu č. 6 (3,20 KB) tvoří nejvyšší objem skupina C (léčiva kardiovaskulárního systému), a to 20,42 % celkového objemu. Na druhém místě v počtu balení je skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 18,80 % objemu a třetí v pořadí je skupina A (léčiva zažívacího traktu a metabolismu), která tvoří 12,57 % z celkového počtu balení. Pořadí na prvních třech místech koresponduje se situací ve 1. čtvrtletí minulého roku.

Graf č. 7 Graf č. 7 (3,20 KB) ukazuje stejné rozdělení přípravků vyjádřené v objemu maximálně vynaložených finančních prostředků. Na prvním místě je rovněž skupina C s  17,93 % z celkového objemu finančních prostředků, na druhém skupina N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) s 13,07 % a na třetím místě skupina L (cytostatika a imunomodulační) látky s 12,39 % z celkového objemu vynaložených finančních prostředků.

V hlavních ATC skupinách byly porovnány průměrné ceny balení v 1. čtvrtletí letošního roku s průměrnými cenami ve stejném období roku 2006. Nejvíce vzrostla průměrná cena ve skupinách P (antiparazitika) o 21,02 %, A (léčiva zažívacího traktu a metabolismu) o 7,98 % a G (léčiva urogenitálního traktu a pohlavní hormony) o 7,85 %. Nejvyšší průměrná cena za jedno balení byla zaznamenána u skupiny L: 2742 Kč, G: 456 Kč a J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci): 304 Kč. Celkové finanční výdaje vzrostly ve všech ATC skupinách, jen u skupiny B (krev a krvetvorné orgány) a H (systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulinů) byl zaznamenán pokles. Největší nárůst finančních výdajů byl u ATC skupiny C (kardiovaskulární systém) o 539,67 mil. Kč, dále u skupiny N (léčiva nervového systému, zahrnující i antipyretika) o 363,59 mil. Kč a na třetím místě u skupiny J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci) o 292,27 mil. Kč.

V grafu č. 8 grafu č. 8 (3,20 KB) uvádíme srovnání finančních objemů distribuovaných registrovaných léčivých přípravků, které měly stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění v 1.čtvrtletí 2006 a 2007 podle ATC skupin na 1. místo (výpočet opět proveden s použitím Číselníku VZP). K největším změnám došlo v následujících ATC skupinách: skupina C o 9,12 %, J o 14,20 %, R (respirační systém) 15,18 %, S (smyslové orgány) 15,08 %. K nejvyššímu procentuálnímu nárůstu došlo v případě potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) a to o 81,13 % (v grafu neuvádíme).

Z celkového počtu 49 224 registrovaných variant léčivých přípravků bylo v 1. čtvrtletí roku 2007 dodáváno do zdravotnické sítě 7 279 prezentací různých přípravků, což představuje 14,80 % z celkového počtu registrovaných prezentací. Přípravků s centralizovanou registrací EU bylo distribuováno celkem téměř 1 151 069 kusů balení, což je přibližně 1,30 % z celkového počtu dodaných balení. Ve finančním vyjádření tyto přípravky představovaly hodnotu téměř 2,4 mld. Kč, která odpovídá téměř 15 % celkových finančních výdajů. Distribuce byla hlášena pro 12 přípravků s designací "orphan". Dodáno bylo 2 292 balení těchto přípravků pro vzácná onemocnění s finanční hodnotou 160 mil. Kč, což znamená přibližně 1 %  z celkových výdajů na léčivé přípravky.

V prvním čtvrtletí letošního roku bylo dodáno lékárnám a prodejcům vyhrazených léčiv celkem 33,76 mil. balení léčivých přípravků, jejichž výdej je možný bez lékařského předpisu (OTC). Jde téměř o 38,26 % celkového počtu dodaných balení léčivých přípravků. Celková hodnota OTC přípravků pro konečné spotřebitele představovala 2,2 mld. Kč, tj. téměř 13,70 % celkového kvartálního finančního objemu léčiv. Kolik z těchto přípravků bylo vydáno na lékařský předpis nelze ze sledovaných údajů vyčíslit. V počtech OTC je zahrnuto 6,4 mil. balení vyhrazených léčivých přípravků v hodnotě 0,13 mld. Kč.

Závěr:
V článku jsou uvedeny údaje o objemech léčivých přípravků distribuovaných v 1.čtvrtletí 2007 shromážděné standardní metodikou SÚKL. Údaje byly porovnány jak s předchozím čtvrtletím, tak s 1. čtvrtletím roku 2006. Lze konstatovat, že v porovnání s oběma obdobími došlo k nárůstu všech sledovaných hlavních souhrnných parametrů (počty balení, finanční ukazatele, DDD/1000 obyvatel/den).

Meziroční nárůst spotřeby je ovlivněn nízkou hodnotou distribuovaných objemů léčivých přípravků v 1.čtvrtletí 2006, ve kterém se projevila regulační opatření MZ. Mezi další vlivy, které se podílely na nárůstu ve spotřebě léčivých přípravků zaznamenané v roce 2007, lze zahrnout jednak pravděpodobné předzásobení spotřebitelů před uplatněním nové úhradové vyhlášky, která vstoupila v platnost od 1.4.2007, dále i jednorázový nákup vakcíny Infanrix Hexa, hrazené ze státního rozpočtu v lednu 2007. Nárůst v jednom čtvrtletí zatím nelze považovat za zásadní trend ve vývoji spotřeby, hodnocení lze provést nejdříve na konci roku.