Kdo je autorizovaná osoba?

Autorizace je v zákonu o zdravotnických prostředcích zmíněna v § 28 odst. 2 písm. e), ve kterém je stanoveno, že Ohlášení musí vedle náležitostí stanovených správním řádem obsahovat u osoby provádějící servis seznam výrobců, pro jejichž zdravotnické prostředky provádí servis, obsahující obchodní firmu nebo název osoby a adresu jejího sídla, kopii dokladu o školení odborné údržby podle § 65 odst. 4 písm. b) nebo § 66 odst. 2 písm. b) od každého výrobce nebo jím autorizované osoby a kopii autorizace této osoby výrobcem. Autorizovaná osoba je tedy osoba pověřená výrobcem, aby za něj prováděla školení odborné údržby a/nebo oprav. Autorizaci autorizovaná osoba dokládá pověřením (dokladem/autorizací) od výrobce, který za tímto účelem výrobce vystavil. Autorizace bude mít zpravidla formu plné moci či zmocnění k provádění školení jménem výrobce