Jaké jsou náležitosti ohlášení osoby provádějící servis do RZPRO?

 • Ohlášení osoby provádějící servis se provádí elektronicky prostřednictvím RZPRO.
  Ohlášení musí obsahovat náležitosti stanovené správním řádem v § 37 odst. 2, čili
  z podání musí být patrno
 • Kdo jej činí (identifikace žadatele)
 • Které věci se týká (např. uvedením sp. zn. sukls)
 • Co se navrhuje
 • Podnikající fyzická osoba uvede:
  • jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání,
  • identifikační číslo osoby
  • adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání,
  • popřípadě jinou adresu pro doručování.
 • Právnická osoba uvede:
  • název nebo obchodní firmu,
  • identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj (obdobný údaj platí zejm. pro zahraniční osoby)
  • adresu sídla,
  • popřípadě jinou adresu pro doručování.
  • označení správního orgánu, jemuž je určeno (je zajištěno podáním prostřednictvím RZPRO)
  • podpis osoby, která je činí (je zajištěno podáním prostřednictvím RZPRO)
 • Dalšími náležitostmi jsou dle § 28 odst. 2 písm. e) zákona č. 268/2014 Sb. také seznam výrobců, pro jejichž zdravotnické prostředky provádí servis a dále kopie dokladu o školení odborné údržby podle § 64 odst. 1 písm. b) nebo § 66 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.

  Tímto dokladem se rozumí podle § 64 odst. 1 písm. b) zákona č. 268/2014 Sb.:

  Kopie dokladu o školení odborné údržby od výrobce nebo
  Kopie dokladu o školení odborné údržby od osoby autorizované výrobcem + kopie autorizace této osoby výrobcem. Tímto dokladem se rozumí podle § 66 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.:

  Kopie dokladu o školení v oblasti oprav příslušného ZP v rozsahu stanoveném výrobcem, od výrobce nebo Kopie dokladu o školení v oblasti oprav příslušného ZP v rozsahu stanoveném výrobcem, od osoby autorizované výrobcem + kopii autorizace této osoby výrobcem.