Důležitá upozornění a informace

Upozornění na nutnost posouzení rizika možného přenosu viru Zika při darování lidských tkání a buněk

SÚKL upozorňuje na informace zveřejněné na webových stránkách European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), které se týkají doporučení ECDC k posouzení rizika možného přenosu viru Zika při darování lidských tkání a buněk.   

 

Varování před kitem MicroTrak Syphilis TPHA PK šarže D268003, výrobce Trinity Biotech

Na základě sdělení belgické autority (Federal Agency for Medicinal products and Health products) SÚKL upozorňuje, že při použití kitu MicroTrak Syphilis TPHA PK šarže D268003, výrobce Trinity Biotech, vychází některé pozitivní vzorky vyšetřované na syfilis chybně jako nereaktivní. Dle sdělení výrobce nebyla daná šarže kitu v ČR distribuována.  

 

Informace o databázi tkáňových zařízení a databázi přípravků Evropské Unie

Důležitá informace SÚKL určená pro tkáňová zařízení týkající se Evropské kódovací platformy v návaznosti na Směrnici Komise (EU) 2015/565, kterou se mění směrnice 2006/86/ES, pokud jde o některé technické požadavky na kódování lidských tkání a buněk, a připravovanou novelizaci zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  

 

Upozornění na nový pokyn určený pro tkáňová zařízení

SÚKL upozorňuje na vydání a zveřejnění nového pokynu  VYR-42 Výroční zpráva tkáňového zařízení , který je platný od 01.12.2016  

 

Varování před kitem Bio-Rad RPR Syphilis Product

(jedná se o kit MicroTrak Syphilis RPR Syphilis Product výrobce Trinity Biotech distribuovaný firmou Bio-Rad) - šarže D040002L; D040003L; D040007L; D054001L; D054002L; D112043L; D112044L; D113007L; D155004L  

 

Upozornění na aktualizovaný pokyn VYR-39

SÚKL upozorňuje na vydání a zveřejnění aktualizovaného pokynu VYR-39, verze 2, který je platný od 1. 1. 2017.  

 

Semináře oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů

SÚKL informuje o konání seminářů na téma Nové legislativní požadavky na kódování lidských tkání a buněk a dovozy ze třetích zemí, jak postupovat a jak splnit nové požadavky; stručná informace o novém pokynu VYR-42  

 

Otázky a odpovědi k novelizovaným právním předpisům v oblasti lidských tkání a buněk

SÚKL zveřejňuje otázky a odpovědi k novelizovaným právním předpisům v oblasti lidských tkání a buněk.  

 

Seminář oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů

SÚKL informuje o konání seminářů na téma  Lidské tkáně a buňky - ASISTOVANÁ REPRODUKCE - Závažné nežádoucí reakce a události, oznamování, analýzy rizik, spolupráce mezi centry asistované reprodukce; nové požadavky na vyšetřování dárců reprodukčních buněk pro nepartnerské darování.  

 

Upozornění na aktualizovaný pokyn UST-36

SÚKL upozorňuje na vydání a zveřejnění aktualizovaného pokynu  UST-36 verze 6  Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost dle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů  

 

Informace pro držitele rozhodnutí o povolení činnosti diagnostické laboratoře

SÚKL informuje všechny držitele rozhodnutí o povolení činnosti diagnostické laboratoře podle zákona č. 296/2008 Sb. o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), že v souladu § 7 odst.1 písm. c) bod 5. a 6. zákona a Přílohou 5 bodem 3.7 vyhlášky č. 422/2008 Sb. o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění pozdějších předpisů, došlo na základě „Doporučeného postupu Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice“, který byl vydán Společností lékařské genetiky a genomiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s., k  rozšíření požadovaných genetických laboratorních vyšetření k posouzení zdravotní způsobilosti a vhodnosti dárců reprodukčních buněk pro nepartnerské darování. Jedná se o vyšetření přenašečství mutací pro spinální muskulární atrofii (gen SMN1 ) a vyšetření přenašečství mutací pro hereditární sluchovou poruchu (gen GJB2 ) .  

 

E-Learning Course EuroGTP II-upozornění pro pracovníky tkáňových zařízení

SÚKL upozorňuje na možnost bezplatné účasti v kurzu, který je součástí projektu EuroGTP II.  

 

Důležité upozornění pro tkáňová zařízení – centra asistované reprodukce

SÚKL upozorňuje na informace získané prostřednictvím evropského systému Rapid Alert týkající se dárce spermií pro nepartnerské darování Donor 8623 z Cryos International – Denmark ApS.   

 

Důležité upozornění pro tkáňová zařízení – centra asistované reprodukce

SÚKL upozorňuje na informace získané prostřednictvím evropského systému Rapid Alert týkající se dárce spermií pro nepartnerské darování Donor 5447 z Cryos International – Denmark ApS.