Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 8. 2017

Žádost o poskytnutí  počtu nevyřízených žádostí ohlášení osoby a o notifikaci zdravotnického prostředku dle  zákona o zdravotnických prostředcích, počtu zahájených/nezahájených správních řízení o správním deliktu/pokutě z porušení zákona  o zdravotnických prostředcích a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a informace o pracovnících ze sekce zdravotnických prostředků .  

Poskytnuté informace 

Ve všech případech, kdy podklady shromážděné Ústavem byly posouzeny jako dostatečné pro vznik důvodného podezření ze spáchání správního deliktu/přestupku, byla správní řízení/řízení o přestupcích zahájena.

Počet zahájených správních řízení o správním deliktu spočívajícím v porušení zákona č. 268/2014 (od data účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. 4. 2015): 

  • za rok 2015 se jedná celkem o 13 správních řízení,
  • za rok 2016 se jedná celkem o 1 správní řízení a
  • za rok 2017 se jedná prozatím o 18 správních řízení.

Co se týče správních řízení o správním deliktu spočívajícím v porušení zákona č. 22/1997 Sb., přešly kompetence k dozoru nad trhem se zdravotnickými prostředky z České obchodní inspekce na Ústav až účinností zákona č. 268/2014 Sb., tj. od 1.4.2015. Od tohoto data lze také poskytnout počty zahájených řízení o správním deliktu/pokutě.

Počty zahájených správních řízení o správních deliktech spočívajících v porušení zákona č. 22/1997 Sb. za jednotlivé roky jsou následující:

  • za rok 2015 nebylo zahájeno žádné správních řízení,
  • za rok 2016 se jedná celkem o 1 správní řízení a
  • za rok 2017 se jedná prozatím také o 1 správní řízení.

Zahájené správní řízení o správním deliktu spočívající v porušení zákona č. 268/2014 i zákona č. 22/1997 Sb. bylo za rok 2017 celkem 1.

Ze sekce zdravotnických prostředků odešlo, nebo aktuálně odchází v poptávaném období, celkem 18 zaměstnanců, z čehož bylo 17 ve služebním poměru.

Z celkového počtu zaměstnanců, spadajících pod služební zákon, odešlo ze sekce zdravotnických prostředků v uvedeném období celkem 36,2 % zaměstnanců.

Aktuálně je obsazeno na sekci zdravotnických prostředků celkem 5 služebních systemizovaných míst představených, výše celkových příjmů a počet měsíců na daném místě (hrubá mzda, počet měsíců): 949 656 Kč, 9; 120 338 Kč, 2; 1 013 595 Kč, 12; 1 144 524 Kč, 12; 30 086 Kč, 1.

 
Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení