Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 3. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných SÚKL podle zákona o regulaci reklamy.  

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných SÚKL podle zákona o regulaci reklamy - sukls50221/2015, sukls50221/2015, sukls60964/2015, sukls60964/2015, sukls18481/2014, sukls210345/2013, sukls69660/2013, sukls126668/2013, sukls130109/2013, sukls130109/2013, sukls126668/2013, sukls70280/2013, sukls70280/2013, sukls223761/2012, sukls175870/2011, sukls179712/2010, sukls179712/2010, sukls91995/2010, sukls226299/2009, sukls51648/2009, sukls3735/2008, sukls120613/2008, sukls120613/2008, sukls91040/2008, sukls91040/2008. Dále byly požadovány informace, zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKL opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKL případně rozhodlo. A jestli výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána.

Poskytnuté informace

Žadateli byla poskytnuta  pravomocná rozhodnutí vydaná ve správních řízeních sukls50221/2015, sukls60964/2015, sukls60964/2015, sukls18481/2014, sukls210345/2013, sukls69660/2013, sukls126668/2013, sukls130109/2013, sukls130109/2013, sukls126668/2013, sukls70280/2013, sukls70280/2013, sukls175870/2011, sukls179712/2010, sukls179712/2010, sukls91995/2010, sukls51648/2009, sukls3735/2008, sukls120613/2008, sukls120613/2008, sukls91040/2008 a sukls91040/2008 v plném znění a sukls223761/2012, sukls226299/2009 FAR-13522/2009 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.

Informace, zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí Ústavu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán Ústavu případně rozhodlo, jsou obsaženy v textech poskytnutých rozhodnutí.

Proti rozhodnutí vydaném Ústavem dne 3. 12. 2010 pod sp. zn. SUKLS179712/2010, bylo podáno odvolání. Toto odvolání Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutím ze dne 2. 5. 2011, sp. zn. FAR: R1/2011, č. j.: MZDR7719/2011 podle ustanovení § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zamítlo a napadené rozhodnutí Ústavu potvrdilo. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. 5. 2011.

Proti rozhodnutí vydaném Ústavem dne 9. 8. 2010 pod sp. zn. SUKLS91995/2010, bylo podáno odvolání. Toto odvolání Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutím ze dne 2. 5. 2011, sp. zn. FAR: R5/2010, č. j.: MZDR62910/2010, podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu zamítlo a napadené rozhodnutí Ústavu potvrdilo. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. 5. 2011.

Proti rozhodnutí vydaném Ústavem dne 6. 4. 2010 pod sp. zn. sukls226299/2009, bylo podáno odvolání. Toto odvolání Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutím ze dne 10. 8. 2010, č.j.: MZDR34674/2010, podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu zamítlo a napadené rozhodnutí Ústavu potvrdilo. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 8. 2010.

Proti rozhodnutí vydaném Ústavem dne 28. 5. 2009 pod sp. zn. sukls51648/2009, bylo podáno odvolání. Toto odvolání Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutím ze dne 25. 9. 2009, č.j.: 30782/2009/FAR MZDRP01267F5, podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu zamítlo a napadené rozhodnutí Ústavu potvrdilo. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 30. 9. 2009.

Proti rozhodnutí vydaném Ústavem dne 3. 2. 2009 pod sp. zn. sukls3735/2008, bylo podáno odvolání. Napadené rozhodnutí Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutím ze dne 2. 4. 2009, č.j.: FAR-13522/2009 MZDRP00Z3CM8, ve výroku č. 1 změnilo a ve výroku č. 2 podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu ve zbytku potvrdilo. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. 4. 2009.

Ústav nemá informace, že by proti výše uvedeným rozhodnutím byla podána správní žaloba.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení