Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se uložených pokut od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  

Žadatel požaduje informaci týkající se uložených pokut od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to konkrétně u veřejných zakázek S177/14 - SÚKL – Rekonstrukce obvodového pláště, S178/14 - Poskytování právních služeb , S0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027/15 – Kancelářský nábytek, Optimalizace podpůrných procesů, Servisní podpora infrastruktury, SÚKL – Upgrade eRp licencí Progress Software, SÚKL – Rozšíření podpory pro licence VMware vSphere a S634/12 – VZ22/2011 Rekonstrukce laboratoří.

Konkrétně požaduje tyto informace:

a) Informaci o výši a datu uhrazení pokuty

b) Informaci, zda byla v této věci podána správní žaloba (tj. zda bylo napadeno rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým vám byla uložena pokuta). V kladném případě žádáme o informaci, pod jakou spisovou značkou je věc vedena a zda již byla soudem rozhodnuta, případně jakým způsobem byla věc rozhodnuta, a zda rozhodnutí soudu je již pravomocné. V případě existence rozhodnutí soudu žádáme o zaslání jeho kopie (rozhodnutí Krajského soudu, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu).

c) Informaci, zda Ústavu vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další škoda, případně v jaké výši (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, postih od poskytovatele dotace apod.).

d) Informaci, zda Ústav zjistil, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. Žádáme o sdělení jména a pracovního zařazení osoby, která je za škodu odpovědná; případně označení dodavatele služby, který je za škodu odpovědný.

e) Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána, v jaké výši a s jakým výsledkem (tj. zejména, zda byla škoda uhrazena, kdy a v jaké výši; případně jaké kroky tímto směrem jsou v současné době podnikány). V případě, že proti odpovědné osobě či osobám byla podána žaloba, žádáme o označení soudu a spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno. Zároveň žádáme o informaci, zda je po odpovědné osobě vymáhána výhradně uložená pokuta, nebo i případná další škoda (např. soudní výlohy, postih od poskytovatele dotace) a v jaké výši.

Poskytnuté informace

Veřejná zakázka: S177/14 - SÚKL - Rekonstrukce obvodového pláště

Ad a) Pokuta ve výši 100 000 Kč byla uhrazena ve lhůtě stanovené v předmětném rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), tj. do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, konkrétně dne 9. 12. 2014. Pokuta se týkala výběrového řízení uskutečněného v roce 2012.

Ad b) Ústav správní žalobu proti předmětnému rozhodnutí ÚOHS nepodal.

Ad c) V souvislosti s touto veřejnou zakázkou další škoda (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, postih od poskytovatele dotace) nevznikla.

Ad d) a e) Nebyla zjištěna osoba(y) odpovědná(é) za škodu.

Veřejná zakázka: S178/14 – Poskytování právních služeb

Ad a) Pokuta ve výši 100 000 Kč byla uhrazena ve lhůtě stanovené v předmětném rozhodnutí ÚOHS, tj. do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, konkrétně dne 27. 1. 2016. Pokuta se týkala výběrového řízení uskutečněného v roce 2010.

Ad b) Ústav správní žalobu proti předmětnému rozhodnutí ÚOHS nepodal.

Ad c) V souvislosti s touto veřejnou zakázkou další škoda (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, postih od poskytovatele dotace) nevznikla.

Ad d) a e) Nebyla zjištěna osoba(y) odpovědná(é) za škodu.

Veřejná zakázka: S0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027/15 – Kancelářský nábytek, Optimalizace podpůrných procesů, Servisní podpora infrastruktury, SÚKL – Upgrade eRp licencí Progress Software, SÚKL – Rozšíření podpory pro licence VMware vSphere

Ad a) Pokuta ve výši 600 000 Kč byla uhrazena ve lhůtě stanovené v předmětném rozhodnutí ÚOHS, tj. do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, konkrétně dne 11. 8. 2015. Pokuta se týkala výběrových řízení uskutečněných v roce 2012 a 2013.

Ad b) V této věci nebyla podána správní žaloba.

Ad c) V souvislosti s daným rozhodnutím ÚOHS další škoda (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení) nevznikla.

Ad d) a e) Nebyla zjištěna osoba odpovědná za škodu.

Veřejná zakázka: S634/12 – VZ22/2011 Rekonstrukce laboratoří

Ad a) Pokuta ve výši 500 000 Kč byla uhrazena ve lhůtě stanovené v předmětném rozhodnutí ÚOHS, tj. do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, konkrétně dne 5. 8. 2013. Pokuta se týkala výběrového řízení uskutečněného v roce 2011.

Ad b) V této věci nebyla podána správní žaloba.

Ad c) V souvislosti s daným rozhodnutím ÚOHS další škoda (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení) nevznikla.

Ad d) a e) Nebyla zjištěna osoba odpovědná za škodu.

K žádosti Ústav uvádí jako doplňující informaci, že s platností a účinností ode dne 20. 6. 2016 je ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv nastaven vnitřním předpisem postup, který zajišťuje okamžitě po úhradě pokuty či jiné platby sankčního charakteru zahájit šetření, jehož cílem je identifikace osoby/osob odpovědné/ých za škodu vzniklou v důsledku úhrady sankce.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení