Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 4. 2015

Poskytnutí níže uvedených informací týkajících se kontrol provozovatelů výdejen zdravotnických prostředků:  

1) Jaký je celkový počet kontrol provedených SÚKL dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, u provozovatelů výdejen zdravotnických prostředků v letech 2013 a 2014?

2) Jaká je celková výše pokut udělených SÚKL provozovatelům výdejen zdravotnických prostředků v letech 2013 a 2014?

3) Jaká jsou nejčastější pochybení provozovatelů výdejen zdravotnických prostředků, za která byla SÚKL v letech 2013 a 2014 udělena pokuta?

4) Na základě jakých důvodů byly kontroly u provozovatelů výdejen zdravotnických prostředků SÚKL v letech 2013 a 2014 provedeny? Prosím o uvedení počtu plánovaných kontrol a počtu nahodilých kontrol (tzn. kontroly provedené na základě „udání“ 3. osob).

Poskytnuté informace

K bodu 1)

Ústav sděluje, že v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů provedl v roce 2013 celkem 22 kontrol a  v roce 2014 celkem 15 kontrol výdejen zdravotnických prostředků. Tyto kontroly se týkaly kontroly technického a věcného vybavení těchto zařízení.

 

K bodu 2)

Ústav sděluje, že výsledkem provedených kontrol nebylo ani v jednom případě udělení pokuty. 

 

K bodu 3)

Ústav odkazuje na svoji odpověď pod bodem 3 a sděluje, že neeviduje žádná pochybení týkající se výše uvedených kontrol, za která by Ústav v letech 2013 a 2014 udělil pokutu.

 

K bodu 4)

Kontroly výdejen zdravotnických prostředků provedl Ústav na základě žádosti žadatelů o vydání závazného stanoviska k věcnému a technickému vybavení výdejen zdravotnických prostředků.

 

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení