Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 2. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o regulaci reklamy.  

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o regulaci reklamy - sukls76138/2013, sukls145448/2013, sukls70531/2013, sukls57251/2013. Dále byly požadovány informace, zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKLu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKLu případně rozhodlo; zda výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána.

Poskytnuté informace

  • Žadateli byla poskytnuta pravomocná rozhodnutí vydaná ve správních řízeních sukls76138/2013, sukls70531/2013, sukls57251/2013 v plném rozsahu a sukls145448/2013 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.

  • Proti rozhodnutí vydaném Ústavem dne 15. 8. 2014 pod sp.zn. sukls76138/2013, č. jedn. sukl137628/2014 bylo podáno odvolání. Toto odvolání Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutím ze dne 31. 1. 2018, podle ustanovení § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zamítlo a napadené rozhodnutí Ústavu potvrdilo. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. 2. 2018.
  • Proti rozhodnutí vydaném Ústavem dne 31. 7. 2014 pod sp.zn. sukls145448/2013, č. jedn. sukl129639/2014 bylo podáno odvolání. Toto odvolání Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutím ze dne 29. 1. 2018, podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu zamítlo a napadené rozhodnutí Ústavu potvrdilo. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 30. 1. 2018.
  • Proti rozhodnutí vydaném Ústavem dne 29. 7. 2014 pod sp.zn. sukls70531/2013, č. jedn. sukl128410/2014 bylo podáno odvolání. Toto odvolání Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutím ze dne 8. 1. 2018, podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu zamítlo a napadené rozhodnutí Ústavu potvrdilo. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 31. 1. 2018.
  • Proti rozhodnutí vydaném Ústavem dne 29. 5. 2014 pod sp.zn. sukls57251/2013, č. jedn. sukl91959/2014 bylo podáno odvolání. Toto odvolání Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutím ze dne 29. 1. 2018, podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu zamítlo a napadené rozhodnutí Ústavu potvrdilo. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. 1. 2018.
  • Ústav nemá informace, že by proti výše uvedeným rozhodnutím byla podána správní žaloba.

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení