Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 9. 2015

Poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o regulaci reklamy:  

sukls112194/2008, sukls192127/2014, sukls109199/2010, sukls84721/2010, sukls190680/2013, sukls30305/2015, sukls30266/2015, sukls192319/2014

Dále byly požadovány informace, zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí povinného subjektu opravný prostředek a zda a jak o něm nadřízený orgán povinného subjektu případně rozhodl. A jestli výše uvedená rozhodnutí byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly.

Poskytnuté informace

  • Žadateli byla poskytnuta pravomocná rozhodnutí vydaná ve správních řízeních sukls190680/2013, sukls30305/2015, sukls30266/2015 a sukls84721/2010, poskytl Ústav žadateli v plném rozsahu a rozhodnutí vydaná ve správních řízeních sukls112194/2008, sukls192127/2014, sukls109199/2010 a sukls192319/2014, poskytl s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.
  • Informace, zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí povinného subjektu opravný prostředek, a zda a jak o něm nadřízený orgán povinného subjektu případně rozhodl: Odvolání byla podána proti rozhodnutím vydaným pod sp.zn. sukls109199/2010 a sukls84721/2010. Obě odvolání Ministerstvo zdravotnictví dle § 90 odst. 5 zamítlo a napadené rozhodnutí SÚKL potvrdilo.
  • Informace, zda výše uvedená rozhodnutí byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly: Z uvedených rozhodnutí bylo správním soudem přezkoumáváno rozhodnutí sp.zn. sukls84721/2010, a to v soudním řízení vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. 6Ad 9/2011. Rozsudkem vydaným pod čj. 6Ad 9/2011-39 ze dne 7. 4. 2015 byla žaloba zamítnuta.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení