Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 7. 2015

Poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o regulaci reklamy:  

sukls192146/2014, sukls192127/2014, sukls192325/2014, sukls147395/2014, sukls210337/2013, sukls210047/2013, sukls30274/2015.

Dále byly požadovány informace, zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí povinného subjektu opravný prostředek a zda a jak o něm nadřízený orgán povinného subjektu případně rozhodl. A jestli výše uvedená rozhodnutí byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly.

Poskytnuté informace 

  • Žadateli byla poskytnuta pravomocná rozhodnutí vydaná ve správních řízeních sukls210337/2013, sukls210047/2013, sukls30274/2015 v plném rozsahu a sukls192146/2014, sukls192127/2014, sukls192325/2014, sukls147395/2014 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.
  • Informace, zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí povinného subjektu opravný prostředek, a zda a jak o něm nadřízený orgán povinného subjektu případně rozhodl: Proti rozhodnutím, jejichž text byl žadateli zaslán, nebylo podáno odvolání.
  • Informace, zda výše uvedená rozhodnutí byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly: SÚKL nemá informaci, že by vydaná rozhodnutí byla přezkoumávána správními soudy.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení