Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se doplatku u přípravku Detralex a dostupnosti přípravků s účinnou látkou testosteron.  

1. Léky s doplatkem by měly (?) mít alternativu minimálně jednoho léku bez doplatku.
Lék s účinkem proti otokům (nohou) Detralex dle tvrzení lékáren a lékařů nemá alternativu bez doplatku. Proč?

2. Předepsaný lék/tablety/ s účinnou látkou " testosteron" byl údajně stažen a nenahražen v distribuci obdobným lékem. Proč?

Poskytnuté informace

Ad 1) Dostupnost jednoho léku ve skupině bez doplatku se vztahuje na zákonem vyjmenované skupiny obdobných léků hrazených ze zdravotního pojištění. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů stanoví, že má být vždy v každé skupině léčivých látek uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona, pokud pro ně Státní ústav pro kontrolu léčiv rozhodl o výši úhrady, nejméně jeden přípravek plně hrazený ze zdravotního pojištění.  

Léčivý přípravek Detralex nespadá do žádné skupiny v příloze č. 2 zákona a výše uvedené pravidlo se tak na tento přípravek nevztahuje.

Doplatek u hrazených přípravků odpovídá rozdílu prodejní ceny a úhrady ze zdravotního pojištění. Stejně jako se mohou lišit prodejní ceny, se proto mohou lišit i doplatky pacienta.  Doplatek odpovídá rozdílu mezi cenou pro konečného spotřebitele (prodejní cenou) a stanovenou úhradou ze zdravotního pojištění. Protože prodejní cena není ve všech lékárnách stejná, je rozdílný i doplatek pacienta. 

V případě, že lék není plně hrazen ze zdravotního pojištění, je možné v některých případech část doplatku hrazeného pacientem započítat do ochranného limitu.

Tzv. ochranný limit je stanoven ve výši:

•             1 000 Kč u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku,

•             500 Kč u pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku, 

•             5 000 Kč u ostatních pojištěnců.

Pokud celková částka uhrazená za regulační poplatky, za doplatky za částečně hrazené léky apod., překročí v kalendářním roce stanovený limit, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci částku, o kterou je tento limit překročen. Bližší informace o dosažené výši u jednotlivých pacientů apod. jsou dostupné vždy u konkrétní zdravotní pojišťovny.

Do ochranného limitu se započítávají doplatky za částečně hrazené léky, a to ve výši doplatku na nejlevnější lék, který obsahuje stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání.

Pokud lékař trvá na vydání předepsaného léku, vyznačí na receptu "Nezaměňovat". V takovém případě se i přes výše uvedená pravidla do ochranného limitu započte doplatek v plné výši.

Podrobnější informace k této problematice lze nalézt také na webových stránkách Ústavu:

 

Ad 2) Žadatel má patrně na mysli léčivý přípravek Undestor, ke kterému držitel rozhodnutí o registraci nahlásil ukončení dodávek ke dni 31. 5. 2018 (důvodem ukončení dodávek byla změna držitele rozhodnutí o registraci). Nahrazujícím léčivým přípravkem je léčivý přípravek PMS-Testosterone 40 mg, kapsle (více informací o tomto přípravku je k dispozici v databázi léčiv na webových stránkách Ústavu http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0207642), který je dovážen v rámci tzv. specifického léčebného programu právě jako náhrada za Undestor.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení