Žádost o poskytnutí informací zde dne 4. 9. 2015

Poskytnutí níže uvedených informací ohledně konopí pro léčebné použití:  

1) Kdy (datum) bylo vyhlášeno ukončení výběrového řízení na dodavatele léčivého konopí firmu Elkoplast?

2) Pokud již vítěz tendru začal pěstovat, kdy bude/byla sklizeň a dodávka do lékáren?

3) Pokud vítěz tendru nezačal pěstovat, sdělte konkrétní výtky UHOS, resp. důvody prodlužování lhut.

4) Je stále v tendru odrůda s 19% THC a méně než 1% CBD? Pokud ne, sdělte důvody změny a další okolnosti

5) Prošlo konopí dodávané do lékáren srovnávacími klinickými studiemi jako jiná léčiva, když je obsah látek až stonásobně odlišný

 

Poskytnuté informace

K bodu 1)

Dle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) zadavatel vyhotoví o každé veřejné zakázce písemnou zprávu, kterou uveřejní na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení.

Na profilu zadavatele byla zveřejněna Písemná zpráva zadavatele pro veřejnou zakázku VZSAKL01/2014 dne 20. 4. 2015 (https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=13787).

 

K bodu 2) a 3)

S vítězným uchazečem výběrového řízení VZSAKL01/2014 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, tato informace byla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zveřejněna dne 20. 4. 2015, jak je uvedeno v předchozím bodě. Pěstitel může zahájit pěstování až po podpisu smlouvy se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Tu je oprávněn podepsat až poté, co získá od Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZČR“), respektive od Inspektorátu omamných a psychotropních látek, povolení k zacházení s omamnými a psychotropními látkami. Pro bližší informace ohledně udělení daného povolení je možné se obrátit na Inspektorát omamných a psychotropních látek MZČR.

Ústav v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce VZSAKL01/2014 Dodávka konopí pro léčebné použití uvedl, že požaduje zahájení plnění nejdříve 4 a nejpozději 7 měsíců po udělení licence. Plnění bude poskytnuto v plynulých dodávkách, přičemž zadavatel předpokládá nejméně 3 sklizně. Tyto informace jsou veřejně dostupné na profilu zadavatele.

 

K bodu 4)

Předmětem výběrového řízení VZSAKL01/2014, které již bylo ukončeno, byla dodávka konopí pro léčebné použití, a to s obsahem THC 19 %, CBD méně než 1 %.

 

K bodu 5)

Konopí pro léčebné použití je možné používat jako tzv. individuálně připravovaný léčivý přípravek. Ústavu je známo, že existuje řada studií, které zkoumají účinky konopí pro léčebné použití, nicméně tyto nejsou podmínkou k tomu, aby mohl být individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití používán v klinické praxi.

Kvalita konopí pro léčebné použití musí být doložena předložením dokladu o ověření jakosti léčivé látky vydaného v Evropské unii, a to v souladu s vyhláškou č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení