Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 3. 2016

Žádost o poskytnutí vysvětlení k rozdílnému příplatku podle balení u Argofan.   

Poskytnuté informace

Na českém trhu je registrovaný a v současné době dostupný léčivý přípravek ARGOFAN 75 SR POR TBL PRO 30x75 mg (dále jen „ARGOFAN 75“) a ARGOFAN 150 SR POR TBL PRO 30x150 mg (dále jen „ARGOFAN 150“). Z hlediska množství účinné látky se tedy nejedná o stejný lék, jak uvádíte ve Vaší žádosti, ARGOFAN 75 obsahuje 75 mg léčivé látky venlafaxinum v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním a ARGOFAN 150 obsahuje 150 mg účinné látky.

Od roku 2008 je horní limit ceny, za kterou je možné hrazený přípravek dodávat na trh, stanoven Ústavem (maximální cena výrobce), případně je v režimu ohlášení ceny držitelem rozhodnutí o registraci (cena původce). Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví ČR stanovuje konkrétní léčivé látky v konkrétních lékových formách, které nemusí mít regulovanou cenu výrobce. U těchto přípravků je držiteli rozhodnutí o registraci stanovena povinnost, aby před uvedením daného přípravku na trh ohlásil horní limit, za který bude přípravek uvádět na trh, tzv. cenu původce. U těchto přípravků, je poté uplatněna pouze regulace obchodní přirážky, která se používá při výpočtu prodejní ceny v lékárně. Distributor spolu s lékárnou mohou uplatnit obchodní přirážku pouze ve výši stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Pravidla pro postup Ústavu při stanovení výše a podmínek úhrady a také maximální ceny výrobce léčivého přípravku, stejně jako povinnost provádět revizi úhrad jsou stanovena zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Cílem prováděné revize je zajistit nákladovou efektivitu systému veřejného zdravotního pojištění. Revize úhrad se provádějí průběžně a opakovaně ve všech skupinách léčivých přípravků.

případě léčivého přípravku ARGOFAN 75 a ARGOFAN 150 byla nahlášena cena původce, Ústav tedy maximální cenu nestanovoval ve správním řízení. V současné době platná úhrada byla u těchto léčivých přípravků stanovena v rámci 2. revize výše a podmínek úhrady ve správním řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků zařazených do referenční skupiny č. 86/3 – antidepresiva, p.o. – selektivní inhibitory reuptake monoaminů působící na dva trasmiterové systémy (SNRI, NaSSA, DNRI) pod spisovou značkou sukls105004/2013. Toto řízení bylo pravomocně skončeno dne 12. 2. 2016. V tomto správním řízení byla stanovena jádrová úhrada pro ARGOFAN 75 na 53,54 Kč a pro ARGOFAN 150 na 107,08 Kč. Jádrová úhrada je základní hodnota úhrady, která slouží pro výpočet finální výše úhrady (maximální úhrada ze zdravotního pojištění). Níže v textu uvádím odděleně pro oba přípravky informace o ceně a výši úhrady.

ARGOFAN 75

  • Cena původce je 101,13 Kč.
  • Maximální úhrada ze zdravotního pojištění je 80,53 Kč.
  • Orientační prodejní cena je 152,40 Kč - jedná se o výpočet za použití horního limitu ceny, za kterou může být přípravek dodáván na trh, maximální povolené obchodní přirážky a DPH. Jedná se
    o maximální prodejní cenu.
  • Orientační doplatek je 71,87 Kč – hodnota odpovídající rozdílu mezi orientační prodejní cenou a maximální úhradou ze zdravotního pojištění: 152,40 Kč – 80,53 Kč = 71,87 Kč. Jedná se tedy o maximální možný doplatek pro pacienta.

ARGOFAN 150

  • Cena původce je 117,99 Kč.
  • Maximální úhrada ze zdravotního pojištění je 161,06 Kč.
  • Orientační prodejní cena je 177,81 Kč - jedná se o výpočet za použití horního limitu ceny, za kterou může být přípravek dodáván na trh, maximální povolené obchodní přirážky a DPH. Jedná se o maximální prodejní cenu. 
  • Orientační doplatek je 16,75 Kč – hodnota odpovídající rozdílu mezi orientační prodejní cenou a maximální úhradou ze zdravotního pojištění: 177,81 Kč – 161,06 Kč = 16,75 Kč. Jedná se tedy o maximální možný doplatek pro pacienta.

Vzhledem k tomu, že cena původce se u obou léčivých přípravků liší pouze o 16,86 Kč (117,99 - 101,13) a úhrada u ARGOFAN 150 je dvojnásobná, tak je zcela logické, že u ARGOFAN 150 bude menší doplatek pro pacienta.

Pokud distributor či lékárna nevyužijí obchodní přirážku v plné výši, nebo výrobce dodá přípravek na trh za cenu nižší než je stanovená maximální cena nebo jím ohlášená cena původce, může dojít ke snížení prodejní ceny, a tím i ke snížení doplatku. V jednotlivých lékárnách i v jednotlivých obdobích tak mohou být prodejní cena a tedy i doplatek u jednoho léku rozdílné, nesmí však překročit maximální hodnoty stanovené z maximální ceny výrobcem, které jsou uvedeny v databázi léků (Orientační doplatek). V případě dotazů na nesrovnalost na účtence, Vám doporučuji se s dotazem obrátit přímo na lékárnu, která tento daňový doklad vystavila.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení