Vedoucí Oddělení podpory ředitele 3. kolo

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Vedoucí Oddělení podpory ředitele  

V Praze dne: 13. září 2018

Spisová značka: sukls324015/2018
Čj.: sukl324015/2018

Vyvěšeno dne: 14. září 2018 

Sejmuto dne: 27. září 2018

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Mgr. Irena Storová, MHA ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na:

 

služební místo Vedoucí oddělení podpory ředitele, ID služebního místa 12

obor služby:      28 – Zdravotnictví a ochrana zdraví

Informace o služebním místě:

  • Služební úvazek: 1,0     
  • Služební poměr na dobu neurčitou (v případě vykonání úřednické zkoušky)
  • Předpokládaným dnem nástupu je říjen - listopad 2018
  • Místo výkonu služby: Praha
  • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 zákona o státní službě do 14. platové třídy     

Na služebním místě jsou metodicky řízeny a vykonávány zejména následující činnosti:

-          odpovědnost za metodické řízení a koordinaci informačních služeb Ústavu poskytovaných široké i odborné veřejnosti a regulovaným subjektům,

-          příprava podkladů a prezentací pro ředitelku, vedení SÚKL a odborné sekce SÚKL

-          řízení a koordinace PR aktivit SÚKL

-          organizační zajištění tiskových konferencí Ústavu, setkání s odbornými organizacemi

-          poskytování informací vně SÚKL, redakci informací publikovaných jinými útvary SÚKL v informačních prostředcích SÚKL a správa webových stránek

-          zajištění informační služby a odpovědí na dotazy, které SÚKL obdrží v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, koordinace kontaktu s médii a příprava podkladů pro komunikaci s nimi, zajištění a realizaci mediálních výstupů,

-          vedení informačních a edukačních kampaní zaměřených na širokou veřejnost,

-          monitorování zveřejňovaných informací týkajících se SÚKL a jeho činnosti,

-          získávání informací o činnosti SÚKL a o problematikách souvisejících s lékovou oblastí prostřednictvím zadávání průzkumů,

-          formální zpracování písemných výstupů ředitelky Ústavu, sjednávání schůzek a jejich organizační zajištění

-          vedení zápisů z porad ředitelky Ústavu a sledování plnění zadaných úkolů.

 

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále je „žádost“), podané ve lhůtě do 27. září 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení personální a vzdělávací, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta@sukl_cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID: qwfai2m. Obálka, resp. datová zprava, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Vedoucí oddělení podpory ředitele, sp. zn. sukls324015/2018“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru – splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2], popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou;

b) dosáhl věku 18 let;

c) je plně svéprávný – splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá písemným čestným prohlášením[3];

d) je bezúhonný – splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky;

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[4]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 

f) má potřebnou zdravotní způsobilost – splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením[5]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2)      je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a)    příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

b)    evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

3)      je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení[6] podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a)    tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

b)     pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

c)     příslušníkem Lidových milicí,

d)     členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

e)     studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

4)      je podle § 58 odst. 3 zákona státním zaměstnancem, který má složenou úřednickou zkoušku; úředníkem územního samosprávného celku; zaměstnancem regionální rady zařazeným v úřadu regionální rady; příslušníkem bezpečnostního sboru alespoň ve služební hodnosti komisař; vojákem z povolání v důstojnické hodnosti; akademickým pracovníkem; osobou, od doby jejíhož skončení výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva kraje nebo obce s pověřeným obecním úřadem neuplynuly více než 3 roky; nebo zaměstnancem zařazeným v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu. Dále se výběrového řízení může zúčastnit osoba, která splňuje předpoklady a požadavky podle § 25 zákona o státní službě. Tyto požadavky jsou uvedeny v bodu 1 tohoto oznámení.

5)    K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

 

Omezení některých práv státních zaměstnanců (§ 80 až 81 zákona o státní službě):

1. představený nesmí po dobu trvání služebního poměru vykonávat žádnou funkci v politické straně nebo v politickém hnutí (§ 80 zákona o státní službě),

2. státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem,

3. státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu (§ 81 odst. 2 zákona o státní službě).

 

Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Kontakty

JUDr. Radmila Madarová
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Telefon: 272 185 367

 

Mgr. Irena Storová, MHA
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv


Příloha:

[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[5] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[6] Písemné čestné prohlášení tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení.