vedoucí Oddělení kontroly zdravotnických prostředků a odborných posudků 1. kolo

SÚKL vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební pozici vedoucí Oddělení kontroly zdravotnických prostředků a odborných posudků  

V Praze dne: 2. prosince 2019

Spisová značka: sukls310576/2019
Čj.: sukl310576/2019

Vyvěšeno dne: 2. prosince 2019

Sejmuto dne:   12. prosince 2019

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“ nebo „zákon“), vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na:

 

služební místo: vedoucí Oddělení kontroly zdravotnických prostředků a odborných posudků, ID služebního místa 692

obor služby: 21 – Zdravotnictví a ochrana zdraví

Informace o služebním místě:

 • Služební úvazek: 1,0
 • Služební poměr na dobu neurčitou (za předpokladu vykonání úřednické zkoušky)
 • Předpokládaným dnem nástupu je leden 2020
 • Místo výkonu služby: Praha
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 zákona o státní službě do 14. platové třídy

 

Na služebním místě jsou metodicky řízeny a vykonávány zejména následující činnosti:

 • vydávání stanovisek v oblasti posuzování povahy výrobku a v oblasti zatřídění ZP na základě žádostí,
 • komunikaci s ostatními orgány státní správy v rozsahu agendy týkající se povahy výrobků,
 • sledování vývoje předpisů v ČR a v EU v oblasti ZP a poskytování informací o nich zaměstnancům Ústavu i veřejnosti,
 • spolupráci s PPZ na přípravě a novelizaci právních předpisů se vztahem ke svěřené oblasti a při vytváření aplikační praxe nového zákona o ZP,
 • kontrolní činnosti osob zacházejících se ZP podle zákona o ZP a podle zákona o technických požadavcích na výrobky – kontrola poskytovatelů zdravotních služeb, výrobců, dovozců, distributorů, osob provádějících servis, výdejen a prodejen, včetně kontroly zásilkového výdeje ZP, jeho šetření a postihu,
  • řešení podnětů na možné porušení zákona o ZP a zákona o technických požadavcích na výrobky, jejich šetření a postih,
  • poskytování informací odborné i laické veřejnosti,
  • předkládá odd. PPZ návrhy na stažení ZP z trhu nebo z oběhu v případě neoprávněného připojení označení CE, o stažení ZP z trhu nebo z oběhu z technického nebo zdravotního důvodu, který souvisí s vlastnostmi nebo účinností ZP,
  • výměnu informací o stahování ZP z trhu, resp. z trhu a z oběhu s ostatními orgány EU prostřednictvím COEN,
  • zpracování pokynů SÚKL a jejich aktualizace v oblasti kontrol ZP a dozoru nad trhem, spolupráci s regulačními institucemi v oblasti ZP (zejména s MZ ČR, ÚNMZ, notifikovanými osobami, SÚJB),
   • výkon, plánování, vyhodnocování výkonu kontrolní činnosti a dozorové činnosti nad trhem,
   • zastupování Ústavu v EU organizacích, výborech a pracovních skupinách v oblasti kontroly ZP, hraničních výrobků a dozoru nad trhem (COEN),

 

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále je „žádost“), podané ve lhůtě do 12. prosince 2019, tj. v této lhůtě

 • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení personální a vzdělávací, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta@sukl_cz, nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové schránky ID: qwfai2m.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Vedoucí oddělení kontroly zdravotnických prostředků a odborných posudků“, sp. zn. sukls310576/2019“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) 1) Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona.

      Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2], uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou;

b) dosáhl věku 18 let;

c) je plně svéprávný – splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá písemným čestným prohlášením[3];

d) je bezúhonný – splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5]

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 

f) má potřebnou zdravotní způsobilost – splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č. 12/2019 (Stanovení požadavků na služební místo), kterým je

-    odborné zaměření vzdělání – magisterský studijní program v oboru lékařské, farmaceutické nebo veterinární vědy a nauky, zdravotnictví, přírodní a technické vědy a nauky, evropská studia a veřejná správa

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v oboru);

3)      je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a)    příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

b)    evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

4)      je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení[8] podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a)    tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

b)     pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

c)     příslušníkem Lidových milicí,

d)     členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

e)     studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

5)      je podle § 58 odst. 2 zákona osobou, která v uplynulých 4 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici); 

6)      K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

 

Omezení některých práv státních zaměstnanců (§ 80 až 81 zákona o státní službě):

1. představený nesmí po dobu trvání služebního poměru vykonávat žádnou funkci v politické straně nebo v politickém hnutí (§ 80 zákona o státní službě),

2. státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem,

3. státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu (§ 81 odst. 2 zákona o státní službě).

 

Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Kontakty

JUDr. R. Madarová
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Telefon: 272 185 367

 

Mgr. Irena Storová, MHA
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv                                                                                                                  

 

Příloha:  [1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[8] Písemné čestné prohlášení tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení.