UST-37

Žádost o nemocniční výjimku pro léčivé přípravky pro moderní terapie  

Platnost od: 1.9.2013

 

Právní rámec:

 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o léčivech“)
 • Vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registrační vyhláška“)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (dále jen „Nařízení pro LPMT“)
 • Směrnice Evropského parlamentu a rady 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků
 • Guideline on Human Cell-based Medicinal Products  (EMEA/CHMP/410869/2006)
 • Guidance on Nonclinical Safety studies for the Conduct of Human Clinical Trials and Marketing Authorization for Pharmaceuticals (ICH M3 (R2))
 • Note for guidance on the quality, preclinical and clinical aspects of gene transfer medicinal products (CPMP/BWP/3088/99)
 • Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění pozdějších předpisů
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracovávání, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk
 • Směrnice Komise 2006/17/ES, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o určité technické požadavky na darování, opatřování a vyšetřování lidských tkání a buněk
 • Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 • Směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/47/ES, kterou se mění směrnice rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh
 • Směrnice Komise 2009/120/ES, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o léčivé přípravky pro moderní terapii

 

Užité zkratky:

 • LPMT - léčivé přípravky pro moderní terapie
 • LP – léčivý přípravek
 • Ústav – Státní ústav pro kontrolu léčiv

 

Nemocniční výjimka pro LPMT je institutem umožňujícím výrobu a použití určitého typu LP definovaných v § 49a zákona o léčivech jako neregistrované LPMT (genová terapie, somato-buněčná terapie, přípravky tkáňového inženýrství), které jsou z hlediska obecných požadavků na výrobu vyráběny nestandardně, avšak v souladu se zvláštními standardy jakosti, které musí být použity u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, a to s cílem dodržet individuální lékařský požadavek pro daného pacienta.

 

Pojmy:

1. Nestandardnost výroby:

Jako nestandardní výrobní proces je chápán proces nerutinní (tzn. nestandardní, individuálně odlišný), který je nutné přizpůsobovat například, ale nikoli výlučně, možnostem vstupního materiálu a potřebám jednotlivých pacientů. Skutečnost, že se jedná o autologní přípravek, není bez dalšího zdůvodnění důvodem pro označení výrobního procesu za nestandardní.

2. Výlučná odborná odpovědnost lékaře:

Výlučnou odbornou odpovědností lékaře se rozumí, že lékař odpovídá za vhodnost použití LPMT s ohledem na indikaci a stav pacienta a soubor informací, které k přípravku výrobce poskytl, případně na základě výsledků vědeckých prací s daným přípravkem. Lékař nezodpovídá za kvalitu a bezpečnost LPMT a správnost údajů poskytnutých výrobcem, na jejichž základě se lékař rozhoduje. Za kvalitu a bezpečnost LPMT a správnost poskytnutých údajů zodpovídá jeho výrobce.

3. Individuální lékařský požadavek:

Individuálním lékařským požadavkem se rozumí rozhodnutí lékaře o použití (event. požadavku na výrobu) LPMT pro konkrétního pacienta.

4. Další informace

Zároveň s nestandardností výroby je hodnocen rozsah výroby. Je sledován počet vyrobených přípravků a počet léčených pacientů vzhledem k četnosti daného onemocnění. Výroba by neměla zahrnovat průmyslový proces.

Počet balení je zpravidla v jednotkách až desítkách kusů.

Nemocniční výjimka by měla být využívána  zpravidla v případech, kdy s ohledem na charakter léčivého přípravku nebo danou indikaci není možné získat statisticky relevantní a potřebné množství dat (především klinických) vyžadovaných k centralizované registraci LPMT.

Ústav při posuzování žádosti o nemocniční výjimku také zváží další možnosti, které registrační procedura nabízí jako např. statut léčivého přípravku pro vzácná onemocnění („orphan drug“), registrace za specifických podmínek či podmíněná registrace.

Výrobce je povinen dodržet standardy jakosti vyžadované k zajištění odpovídající kvality a bezpečnosti LP.

Léčivé přípravky schválené v nemocniční výjimce lze použít pouze u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče.

 

Žádost o povolení nemocniční výjimky předkládá Ústavu výrobce LPMT (§ 49a odst. 3). K úplnosti žádosti se Ústav vyjádří ve lhůtě 15 dnů a do 60 dnů rozhodne ve věci odborného posouzení žádosti a předložené dokumentace.  

 

Pokyny pro žadatele:

 1. Formulář žádosti je dostupný na webové stránce Ústavu (www.sukl.cz)
 2. Formulář žádosti se vyplňuje v českém jazyce
 3. Spolu s žádostí je třeba předložit doklad o uhrazení náhrady výdajů
 4. Preklinická data je třeba předložit v rozsahu potřebném pro klinické hodnocení s daným typem přípravku dle požadavků stanovených v Guideline on Human Cell-based Medicinal Products  (EMEA/CHMP/410869/2006), a v Guidance on Nonclinical Safety studies for the Conduct of Human Clinical Trials and Marketing Authorization for Pharmaceuticals (ICH M3 (R2)). Preklinická data je třeba předložit ve formátu odpovídajícímu souhrnu informací pro zkoušejícího.
 5. Farmaceutická dokumentace se předkládá v CTD formátu v rozsahu požadavků pro klinické hodnocení s daným typem přípravku.
 6. Další relevantní dokumenty (např. rozhodnutí o zařazení léčivého přípravku Evropskou lékovou agenturou, Scientific Advice, …)

 

Podklady potřebné pro žádost o povolení nemocniční výjimky

Podklady se předkládají v českém jazyce nebo anglickém jazyce, v elektronické podobě na CD ROM nebo DVD a v tištěné podobě dle níže uvedené tabulky.  

 

Přehled dokumentů předkládaných s žádostí o povolení nemocniční výjimky:

Dokument

Požadavek na tištěné a elektronické dokumenty

Průvodní dopis, obsahující mimo jiné seznam předkládané dokumentace včetně verzí a data

1x tištěný, podepsaný

Doklad o uhrazení náhrady výdajů

elektronicky

Formulář žádosti o povolení nemocniční výjimky

1 x tištěný podepsaný + elektronicky pdf formát

Vědecké zdůvodnění žádosti (včetně odůvodnění naplnění požadavku na „nestandardní výrobu“) a zhodnocení přínosů a rizik pro pacienty.

elektronicky

Preklinická a klinická data v rozsahu Souboru informací pro zkoušejícího (Investigator´s Brochure) - viz. KLH-9, ICH M3

1 x tištěné + elektronicky

Souhrnné zprávy z provedených klinických hodnocení, včetně souhrnu v rozsahu daném Přílohou č. 9 vyhlášky č. 226/2008 Sb.

elektronicky

Přehled všech probíhajících klinických hodnocení se stejným LP

elektronicky

Návrh Souhrnné informace pro lékaře v rozsahu Souhrnu údajů o přípravku

elektronicky

Návrh Souhrnné informace pro pacienta

elektronicky

Popis indikací, pro něž je možné léčivý přípravek používat, včetně zdůvodnění

elektronicky

Farmaceutickou dokumentaci v CTD formátu

elektronicky (CTD formát)

Prohlášení kvalifikované osoby

elektronicky

Kopie povolení k výrobě

elektronicky

Kopie povolení pro činnost tkáňového zařízení (je-li aplikovatelné)

elektronicky

Kopie povolení pro činnost odběrového zařízení (je-li aplikovatelné)

elektronicky

Kopie povolení činnosti diagnostické laboratoře (je-li aplikovatelné)

elektronicky

Reprezentativní analytický certifikát konečného léčivého přípravku

elektronicky

Značení obalu (vzor vnějšího i vnitřního obalu)

elektronicky

Podrobný popis způsobu zajištění farmakovigilance

elektronicky

Podrobný popis způsobu zajištění sledovatelnosti

elektronicky

Příslušná povolení vydaná pro hodnocení či přípravky zvláštní povahy (jsou-li k dispozici), např. GMO, radiofarmaka

elektronicky

Povolení Ministerstva životního prostředí podle zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy (je-li vyžadováno)

elektronicky

Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (je-li vyžadováno)

elektronicky

Dokumentace ke zdravotnickému prostředku (je-li aplikovatelné)

elektronicky

Seznam pracovišť, kde bude LP v rámci nemocniční výjimky podáván (včetně adresy)

elektronicky

Ostatní relevantní dokumenty

elektronicky

 Plná moc (je-li aplikovatelné)

1 x tištěná + elektronicky