Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 12. 2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

Seznam ZP obsahuje úplný výčet zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně jejich maximálních cen a výše a podmínek úhrady.

Během přechodného období, které skončí 30. listopadem 2019 budou ZP předepsané na poukaz hrazené k 31. prosinci 2017, s výjimkou individuálně zhotovovaných ZP, hrazeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši a za podmínek, jak byly hrazeny k 31. prosinci 2017, a to až do okamžiku zveřejnění výše jejich nové úhrady podle ZoVZP, ve znění aktuálním ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

ZP předepsané na poukaz hrazené k 31. prosinci 2018, avšak nehrazené k 31. prosinci 2017, s výjimkou individuálně zhotovovaných ZP, budou hrazeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši a za podmínek, jak byly hrazeny k 31. prosinci 2018, a to až do okamžiku zveřejnění výše jejich nové úhrady podle ZoVZP, ve znění aktuálním ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

S platností od 1. 8. 2019 jsou v Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz uvedeny nové obecné kódy individuálně zhotovovaných dioptrických brýlí tak, aby bylo zajištěno právo na úhradu zdravotnických prostředků ve výši a za podmínek stanovených přílohou č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Tyto kódy počínají číslicemi 42 a mají standardní tvar 42XXXXX.Soubor pro přímé vyhledávání na webu v XLS podoběSoubory pro stažení ve formátu TXT (v datovém rozhraní SÚKL Seznam ZP_20191001_2)
Kategorizační strom - popis úhradových skupin
Informace k preskripčnímu omezení a vztahu k první preskripci po schválení revizním lékařem u úhradové skupiny 05.02.05.01 - systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) – senzory, vysílače a případně přijímač, který není "SMART" zařízením

Vysvětlivky a pomocné číselníky

Název

Popis

ZPSCAU_LIM_rrrrmmdd

číselník pro pole LIM1, LIM2, LIM3 (schválení úhrady revizním lékařem)

ZPSCAU_OME_rrrrmmdd

číselník pro pole OME1, OME2, OME3 (specializace předepisujícího lékaře)

ZPSCAU_TYP_rrrrmmdd

číselník pro pole TYP (typ skupiny ZP)

ZPSCAU_UDOKS_rrrrmmdd

číselník pro pole UDOKS (počet kusů za užitnou dobu)

ZPSCAU_UHP_rrrrmmdd

číselník pro pole UHP (procento úhrady zdravotní pojišťovnou)

ZPSCAU_UPO_rrrrmmdd

číselník pro pole UPO (způsob úhrady zdravotní pojišťovnou)

ZPSCAU_VYR_rrrrmmdd

číselník pro pole VYR (výrobce)

ZPSCAU_ZEM_rrrrmmdd

číselník pro pole ZEM (země výrobce)