Ředitel sekce registrací 2. kolo

SÚKL informuje o vyhlášení 2. kola výběrového řízení na pozici Ředitel sekce registrací  

V Praze dne: 14. 6. 2017

Spisová značka: sukls150889/2017
Čj.: sukl150889/2017

 

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2017

 

Sejmuto dne: 30. 6. 2017

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyhlašuje ve smyslu zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) 2. kolo výběrového řízení na:

služební místo ředitele sekce registrací, ID 231

obor služby: 28 – Zdravotnictví a ochrana zdraví

 

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. 8. 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 14. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Odpovědnost za řízení sekce a oblast řízení registračního procesu,
 • Tvorba celostátní koncepce léčivých zdrojů, lékové politiky a léčiv,
 • spolupráce s regulačními strukturami EU v oblasti svěřené agendy v rozsahu svěřeném právními předpisy SÚKL,
 • sledování vývoje v regulované oblasti, návrhy a realizace opatření k zajištění plnění úkolů sekce registrace v závislosti na změnách prostředí a legislativy,
 • koordinace činností souvisejících s registrací léčivých přípravků a klinických hodnocení, povolování uvádění jednotlivých šarží do oběhu v cizojazyčně označených obalech a zpracování stanovisek pro povolení použití neregistrovaných léčivých přípravků,
 • tvorba strategických koncepčních záměrů v oblasti registrace léčivých přípravků a klinických hodnocení, koncepční rozvoj sekce a implementace nových poznatků v dané oblasti,
 • tvorba návrhu právních předpisů s celostátní působností nebo jejich posuzování v připomínkovém řízení,
 • kontrola dodržování plnění úkolů a povinností vyplývajících pro SÚKL ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů a další související legislativy, včetně personálního, odborného a technologického zajištění.

 

Posuzovány budou přihlášky, které uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení personální a vzdělávací, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, nebo osobně podají v termínu do 30. 6. 2017 do 13:00 hodin na výše uvedené adrese. Obálka obsahující žádost o jmenování na uvedené služební místo včetně níže požadovaných listin musí být z obou strana označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ředitele sekce registrací sp. zn. sukls150889/2017“. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu posta@sukl_cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID: qwfai2m.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru - Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou;

b) dosáhl věku 18 let;

      c) je plně svéprávný - splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá písemným čestným prohlášením; zákona o státní službě doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosažení stanoveného vzdělání a uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

d) je bezúhonný - splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky;

e) má potřebnou zdravotní způsobilost - splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením a následně posudkem zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem zdravotních služeb.

2) Dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, v oboru všeobecné lékařství. Splnění tohoto předpokladu lze při podání žádosti podle § 26 odst. 2 doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosažení stanoveného vzdělání a uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru. Na služební pozici je předpokládána prokazatelná a v praxi ověřená znalost anglického jazyka na úrovni C 1, a proto bude část výběrového pohovoru vedena v angličtině.

3)  Splňuje předpoklady podle zákona č. 451//1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České republiky (dále jen „lustrační zákon“)

- uvedené předpoklady se z části dokládají osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) lustračního zákona na základě žádosti služebního úřadu a z části čestným prohlášením podle § 2 odst. 1 písm. d) až h) lustračního zákona a podle zákona o státní službě.

 • je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
  • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
  • evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
  • splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;
  • je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
   • tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
   •  pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
   •  příslušníkem Lidových milicí,
   •  členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
   •  studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kurzů delších než 3 měsíce na těchto školách;

4) Výběrového řízení pro druhé kolo výběrového řízení na ředitele sekce se může zúčastnit žadatel, který splňuje podmínky stanovené § 55 odst. 5 zákona o státní službě, tj.

a) státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného,
b) úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě vedoucího odboru krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
c) zaměstnanec regionální rady zařazený na pracovním místě vedoucího odboru úřadu regionální rady,
d) vedoucí příslušník bezpečnostního sboru alespoň druhého stupně řízení a nejméně ve služební hodnosti rada,
e) voják z povolání alespoň v hodnosti plukovníka,
f) vedoucí úředník Evropské unie, který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie,
g) vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí jiné vedoucí zaměstnance mezinárodní organizace,
h) akademický pracovník, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, nebo
i) vedoucí zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu, který řídí jiné vedoucí zaměstnance,

                pokud v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let ve správním úřadu, v územním samosprávném celku, regionální radě, bezpečnostním sboru, ozbrojených silách České republiky, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole, v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje anebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné, tj.

 • přípravu návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti,
 • přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
 • přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,
 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
 • vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,
 • státní statistickou službu,
 • správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
 • ochranu utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečování obrany státu,
 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
 • obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
 • přípravu nebo realizaci dotační politiky,
 • přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,
 • přípravu a provádění správních úkonů[1] včetně kontroly,
 • ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • audit,
 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců[2],
 • řízení (činností výše uvedených),
 • přípravu a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku praxe výkonu činností podle § 5 odst. 1 zákona.

5) Uchazeč podá služebnímu orgánu na základě § 24 odst. 3 zákona o státní službě písemnou žádost o jmenování na služební místo představeného, případně v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona o státní službě a písemnou žádost o přijetí do služebního poměru u Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jejíž součástí je též žádost o jmenování na služební místo představeného na přiloženém formuláři. K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

Termín přihlášení se do výběrového řízení na obsazení služebního místa

Přihlášky do výběrového řízení musí být doručeny, včetně motivačního dopisu a strukturovaného profesního životopisu a rovněž doložení splnění předpokladů požadovaných ustanovením § 25 a § 55 odst. 5 zákona o státní službě, včetně vyplněné žádosti o jmenování na služební místo, služebnímu orgánu písemně v českém jazyce nejpozději do 30. 6. 2017 do 13:00 hodin, a to na podatelnu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu posta@sukl_cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID: qwfai2m. Přihláška, která nebude splňovat všechny formální náležitosti, nebude ve výběrovém řízení posuzována.

 

Kontakty

JUDr. Radmila Madarová
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, Praha 10
Telefon: 272 185 367

     

                                                                                                                             

PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA
                   
ředitel

Státního ústavu pro kontrolu léčiv