OOP 08-16 Stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků

Opatření obecné povahy 08-16 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále je Ústav) na základě §15, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.
o veřejném zdravotním pojištění v platném znění a dále v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 171 až §174, vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy 08 - 16, sp. zn. sukls259194/2016. Právní úprava upravující změnu minutové režijní sazby za jednu minutu výkonu, která bude účinná od 1. 1. 2017, nebyla přijata s dostatečným předstihem tak, aby Ústav vydal opatření obecné povahy ve lhůtě minimálně 15 dnů před nabytím účinnosti této nové právní úpravy. S ohledem na skutečnost, že pokud by se předmětné změny neprojevily ve výši úhrady individuálně vyráběných transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků již od účinnosti novelizace vyhlášky č. 134/1998 Sb. ke dni 1. 1. 2017, mohla by být významně ohrožena jejich dostupnost, má Ústav za to, že jsou dány předpoklady pro to, aby opatření obecné povahy nabylo účinnosti již dnem vyvěšení.

 

 

V Praze dne 1. 1. 2017