OOP 04-19 Stanovení výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 04-19 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 171 a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy 04-19, sp. zn. SUKLS243515/2019. Předmětné opatření obecné povahy nabývá v souladu s ustanovením § 173 odst. odst. 1, věty čtvrté správního řádu účinnosti již dnem jeho vyvěšení, tj. 1. 1. 2020.

V Praze dne 1. 1. 2020