Odborný posuzovatel Oddělení vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný posuzovatel Oddělení vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje.  

V Praze dne: 13. září 2018

Spisová značka: sukls322332/2018

Čj.: sukl322332/2018

 

Vyvěšeno dne: 13. 9. 2018

Sejmuto dne: 27. 9. 2018

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na:

 

služební místo Odborný posuzovatel Oddělení vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje, Odbor registrace a notifikace, ID služebního místa 520

obor služby: 28 – Zdravotnictví a ochrana zdraví

Informace o služebním místě:

 • Služební úvazek: 1,0     
 • Služební poměr na dobu neurčitou (v případě vykonání úřednické zkoušky)
 • Předpokládaným dnem nástupu je 1. listopadu 2018
 • Místo výkonu služby: Praha
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 zákona o státní službě do 13. platové třídy     

 

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • Posuzování povahy výrobků (hraniční agenda) a vydávání stanovisek v oblasti posuzování povahy výrobku a v oblasti zatřídění zdravotnického prostředku (ZP), která jsou podkladem pro rozhodnutí o hraničním výrobku a rozhodnutí o zatřídění ZP
 • Vydávání stanovisek v oblasti posuzování povahy výrobku a v oblasti zatřídění ZP na základě žádostí
 • Zajištění činnosti SÚKL při vydávání certifikátů volného prodeje a zajištění vyřizování žádostí v Registru zdravotnických prostředků
 • Komunikace s ostatními orgány státní správy v rozsahu agendy týkající se povahy výrobků a certifikátů volného prodeje
 • Spolupráce s oddělením preklinické a klinické dokumentace v oblasti posuzování povahy výrobků (hraniční agenda)
 • Spolupráce s regulačními institucemi v oblasti ZP (zejména s MZ ČR, Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, notifikovanými osobami, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost)
 • Sledování vývoje předpisů v ČR a v EU v oblasti ZP a poskytování informací o nich zaměstnancům Ústavu i veřejnosti

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále je „žádost“), podané ve lhůtě do 27. září 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení personální a vzdělávací, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta@sukl_cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID: qwfai2m. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Odborný posuzovatel Oddělení vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje, Odbor registrace a notifikace, ID 520, sp. zn. sukls322332/2018“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru – splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2], popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou;

b) dosáhl věku 18 let;

c) je plně svéprávný – splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá písemným čestným prohlášením[3];

d) je bezúhonný – splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky;

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[4]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 

f) má potřebnou zdravotní způsobilost – splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením[5]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č. 4/2018 ve znění 9/2018 (Stanovení požadavků na služební místo), kterým je:

- odborné zaměření vzdělání – magisterský studijní program v oboru lékařské, farmaceutické nebo veterinární vědy, zdravotnictví, přírodní a technické vědy a nauky, evropská studia a veřejná správa;

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v některém z požadovaných oborů);

 

3) K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

Nabízíme:

 • Zajímavou a různorodou práci v oblasti náplně služební pozice
 • Prostor pro seberealizaci a další profesní růst včetně kvalitního vzdělávání
 • Motivační platové ohodnocení odpovídající pozici
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • Zaměstnanecké výhody: jazykové kurzy, příspěvky na penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na kulturu, sport a volný čas, závodní stravování/stravenky, zaměstnanecká knihovna, půjčovna sportovních potřeb.

 

Přihláška, která nebude mít formální náležitosti uvedené v bodě 1) a 2), nebude ve výběrovém řízení posuzována.

 

Kontakty

Ing. Andrea Golová
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Telefon: 272 185 905

 

 

Mgr. Irena Storová, MHA
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

 

 

 

 

                                                                                                                                            [1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[5] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.