Odborný koordinátor Oddělení úhrad zdravotnických prostředků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný koordinátor Oddělení úhrad zdravotnických prostředků.  

V Praze dne: 12. února 2019

Spisová značka: sukls36573/2019

Čj.: sukl36573/2019

 

Vyvěšeno dne: 12. února 2019

Sejmuto dne: 28. února 2019

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na:

 

služební místo Odborný koordinátor Oddělení úhrad zdravotnických prostředků, ID služebního místa 647

obor služby: 28 – Zdravotnictví a ochrana zdraví

Informace o služebním místě:

 • Služební úvazek: 1,0     
 • Služební poměr na dobu neurčitou (v případě vykonání úřednické zkoušky)
 • Předpokládaným dnem nástupu je 1. dubna 2019
 • Místo výkonu služby: Praha
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 zákona o státní službě do 12. platové třídy     

 

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • Koordinace činností v průběhu správního řízení a činností potřebných ke zpracování výstupů ze správního řízení při dodržení jeho lhůt, vedení spisů ve správním řízení, práce se systémy SSL Athena aj.
 • Vedení správních řízení, zastřešení potřebných a předepsaných procesních úkolů podle správního řádu, samostatná příprava a vydávání (popř. po konzultaci s vedoucím oddělení UZP) podkladů a písemností v procesu stanovení výše a podmínek úhrady ZP
 • Příprava procesních i odborných podkladů pro správní řízení: zpracovávání hodnotících zpráv a rozhodnutí a procesních dokumentů jako např. sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí, výzvy apod.
 • Rozvrhování požadavků pro zpracování podkladů, odpovědnost za dodržování lhůt ve správním řízení
 • Samostatné nebo za pomoci vedoucího odd. UZP, popř. ostatních zaměstnanců oddělení UZP zpracovávání a vyhodnocování získaných podkladů, příprava hodnotících zpráv a rozhodnutí, příprava stanovisek k odvoláním a žalobám
 • Dodržování platné legislativy, interních metodik a používání schválených formulářů Ústavu
 • Podílení se na aktualizaci interních metodik a formulářů, případně i na přípravě podkladů pro novelizaci legislativy
 • Samostatné vyhledávání relevantních údajů v rámci databází, v literatuře a jiných dostupných zdrojích
 • Komunikace s žadateli i ostatními účastníky správního řízení, se zaměstnanci oddělení UZP a ostatními zaměstnanci v rámci Ústavu
 • Kontrola a předávání podkladů pro publikaci
 • Podílení se na průběžném zveřejňování průběhu řízení
 • Účast na jednáních, školeních a dalších akcích v rámci své činnosti
 • Podílení se na zaškolování nových zaměstnanců oddělení UZP
 • Plnění úkolů souvisejících s agendou úhradové regulace ZP dle pokynů vedoucího odd. UZP a vedení Ústavu

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále je „žádost“), podané ve lhůtě do 28. února 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení personální a vzdělávací, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta@sukl_cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID: qwfai2m. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Odborný koordinátor Oddělení úhrad zdravotnických prostředků, ID 647, sp. zn. sukls36573/2019“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru – splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2], popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou;

b) dosáhl věku 18 let;

c) je plně svéprávný – splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá písemným čestným prohlášením[3];

d) je bezúhonný – splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5];

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 

f) má potřebnou zdravotní způsobilost – splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č. 1/2019 (Stanovení požadavků na služební místo), kterým je:

- odborné zaměření vzdělání – magisterský studijní program v oboru lékařské, farmaceutické nebo veterinární vědy a nauky, zdravotnictví, přírodní a technické vědy a nauky (chemický nebo biologický obor), evropská studia a veřejná správa;

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v některém z požadovaných oborů);

 

3) V průběhu výběrového pohovoru bude ověřena znalost anglického jazyka.

 

4) K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

Nabízíme:

 • Zajímavou a různorodou práci v oblasti náplně služební pozice
 • Prostor pro seberealizaci a další profesní růst včetně kvalitního vzdělávání
 • Motivační platové ohodnocení odpovídající pozici
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • Zaměstnanecké výhody: jazykové kurzy, příspěvky na penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na kulturu, sport a volný čas, závodní stravování/stravenky, zaměstnanecká knihovna, půjčovna sportovních potřeb.

 

Přihláška, která nebude mít formální náležitosti uvedené v bodě 1) a 2), nebude ve výběrovém řízení posuzována.

 

Kontakty

Ing. Andrea Golová
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Telefon: 272 185 905

 

 

 

Mgr. Irena Storová, MHA
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

 
 
 
 
 
 


[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.