Odborný hodnotitel Oddělení registrace osob a odborných posudků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Odobrný hodnotitel Oddělení registrace osob a odborných posudků  

V Praze dne: 9. srpna 2019

Spisová značka: sukls212372/2019
Čj.: sukl212372/2019

Vyvěšeno dne:  9. 8. 2019

Sejmuto dne:   21. 8. 2019

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na:

 

služební místo: Odborný hodnotitel Oddělení registrace osob a odborných posudků, Odbor zdravotnických prostředků, ID služebního místa 630

obor služby: 21 – Zdravotnictví a ochrana zdraví

Informace o služebním místě:

 • Služební úvazek: 1,0
 • Služební poměr na dobu neurčitou (v případě vykonání úřednické zkoušky)
 • Předpokládaným dnem nástupu je 1. října 2019
 • Místo výkonu služby: Praha
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 zákona o státní službě do 13. platové třídy

 

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • Posuzování povahy výrobků (hraniční agenda a vydávání stanovisek v oblasti posuzování povahy výrobků v oblasti zatřídění zdravotnických prostředků (ZP), která jsou podkladem pro rozhodnutí o hraničním výrobku a rozhodnutí o zatřídění ZP
 • Vydávání stanovisek v oblasti posuzování povahy výrobku a v oblasti zatřídění ZP na základě žádostí
 • Zajištění vyřizování žádostí o vydání certifikátů volného prodeje v Registru zdravotnických prostředků (RZPRO)
 • Komunikace s ostatními orgány státní správy v rozsahu agendy týkající se povahy výrobků a FSC
 • Spolupráce s oddělením dozoru nad reklamou (DR) v oblasti posuzování povahy výrobků (hraniční agenda)
 • Spolupráce s regulačními institucemi v oblasti ZP (zejména s MZ ČR, Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, notifikovanými osobami, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost)
 • Sledování vývoje předpisů v ČR a v EU v oblasti ZP a poskytování informací o nich zaměstnancům Ústavu i veřejnosti
 • Vyřizování agendy registrací osob zacházejících se zdravotnickými prostředky v modulu osob RZPRO
 • Podílení se na celostátní koordinaci a usměrňování zpracovávání expertních stanovisek a posudků využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů, léčiv a zdravotnických prostředků

 

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále je „žádost“), podané ve lhůtě do 21. srpna 2019, tj. v této lhůtě

 • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení personální a vzdělávací, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta@sukl_cz, nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové schránky ID: qwfai2m.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Odborný hodnotitel Oddělení registrace osob a odborných posudků, Odbor zdravotnických prostředků, ID 630, sp. zn. sukls212372/2019“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona.

      Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2], uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou;

b) dosáhl věku 18 let;

c) je plně svéprávný – splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá písemným čestným prohlášením[3];

d) je bezúhonný – splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5]

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 

f) má potřebnou zdravotní způsobilost – splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona platným služebním předpisem (Stanovení požadavků na služební místo), kterým je

-     odborné zaměření vzdělání – magisterský studijní program v oboru lékařské, farmaceutické nebo veterinární vědy a nauky, zdravotnictví, přírodní a technické vědy a nauky, evropská studia a veřejná správa;

-     Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolským diplomem).

3) V průběhu výběrového pohovoru bude ověřena znalost anglického jazyka.

4) K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

Omezení některých práv státních zaměstnanců (§ 80 až 81 zákona o státní službě):

1. představený nesmí po dobu trvání služebního poměru vykonávat žádnou funkci v politické straně nebo v politickém hnutí (§ 80 zákona o státní službě),

2. státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem,

3. státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu (§ 81 odst. 2 zákona o státní službě).

 

Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Přihláška, která nebude mít formální náležitosti uvedené v bodě 1) a 2), nebude ve výběrovém řízení posuzována.

Kontakty

JUDr. Radmila Madarová
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Telefon: 272 185 367 

                                                                                                                                                  

Mgr. Irena Storová, MHA
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčivPříloha:  [1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.