Návrh opatření obecné povahy 02-17

Návrh opatření obecné povahy 02-17, kterým se stanovují výše a podmínky úhrady pro individuálně připravovaná radiofarmaka  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále je Ústav) na základě §15, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění a dále v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 171 až §174, vydává návrh opatření obecné povahy, sp. zn. sukls16819/2017, kterým navrhuje výši a podmínky úhrad individuálně připravovaných radiofarmak. V rámci připomínkového řízení je tento návrh opatření obecné povahy v písemné podobě uveřejněn na úřední desce Ústavu odd. „Návrhy dokumentů SÚKL k připomínkování“ a současně na webových stránkách Ústavu. Příloha Kalkulační listy, jako podklad pro stanovení výše úhrady jsou k dispozici pouze v elektronické podobě.

K předloženému návrhu lze uplatnit připomínky do 15 dnů ode dne vyvěšení návrhu na úřední desce Ústavu. Připomínky k návrhu zasílejte písemně na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, nebo elektronicky na adresu posta@sukl_cz.  

 

V Praze dne 13. 2. 2017