Návrh opatření obecné povahy 01-20

Návrh opatření obecné povahy 01-20, kterým se stanovuje výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak pro nově zařazený kód  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále je „Ústav“) na základě ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s ustanovením § 171 an. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává návrh opatření obecné povahy, sp. zn. SUKLS243505/2019, kterým se navrhuje stanovení výše a podmínek úhrady pro nově zařazený kód individuálně připravovaného radiofarmaka. V rámci připomínkového řízení je tento návrh opatření obecné povahy v písemné podobě uveřejněn na úřední desce Ústavu odd. „Návrhy dokumentů SÚKL k připomínkování“ a současně na webových stránkách Ústavu. Kalkulační listy, jako podklad pro stanovení výše úhrady, jsou k dispozici pouze v elektronické podobě.
Ústav v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu stanovuje lhůtu 15 dnů pro uplatnění připomínek k předloženému návrhu, a to ode dne doručení tohoto návrhu dle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu.
Připomínky k návrhu zasílejte písemně na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, nebo elektronicky na adresu posta@sukl_cz.

V Praze dne 31. 1. 2020