Elektronická podatelna

Elektronická podatelna je určena pro úřední korespondenci v elektronické podobě.  

email: posta@sukl_cz

 

Pravidla potvrzování datových zpráv doručených na adresu elektronické podatelny:

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje a součástí zprávy o potvrzení je:

  • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena,
  • evidenční číslo datové zprávy (dokumentu) přidělené elektronickou podatelnou,
  • obsah zaslaného podání.
Vzor datové zprávy:

Státní ústav pro kontrolu léčiv – oznámení o doručení podání
State Institute for Drug Control – advice of submission delivery


Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu posta@sukl_cz, byla doručena a bylo jí přiděleno evidenční číslo.
Your e-mail message sent to posta@sukl_cz was delivered and assigned a file no.

Předmět / Subject:
Datum doručení / Delivery date:

Evidenční číslo / File no:

Obsah emailové zprávy je uložen v příloze tohoto e-mailu.
The content of the e-mail message is provided in the attachment hereto.

Po zpracování zaslaného podání a předání na příslušné oddělení SÚKL je navíc u zpráv podepsaných uznávaným elektronickým podpisem odesláno potvrzení o převzetí: 

 

Vzor datové zprávy:

Státní ústav pro kontrolu léčiv – oznámení o převzetí podání
State Institute for Drug Control – advice of submission receipt


Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu posta@sukl_cz, byla převzata a bylo jí přiděleno evidenční číslo.
Your e-mail message sent to posta@sukl_cz was recieved and assigned a file no.

Předmět / Subject: 
Datum doručení / Delivery date:

Evidenční číslo / File no:

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: xml, html, pdf, doc, jpg, rtf, xls a txt. Maximální velikost datové zprávy je 15 MB. V případě pochybností vzneste písemný dotaz na naši e-podatelnu.

 

Postup v případě zjištění škodlivého počítačového programu nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý počítačový program nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého počítačového programu nebo chybného formátu.

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Případné dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@sukl_cz

Datové schránky, 02.07.2009