Nabídka nepotřebného hmotného majetku (reakce nejpozději do 2. 1. 2020)

Nabídka nepotřebného majetku

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve smyslu ustanovení §19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a v souladu s vyhláškou č. 62/2001, o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací státu s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

nabízí

jiným organizačním složkám státu, případně státním organizacím k bezúplatnému převodu nepotřebný majetek, který je specifikován v příloze.

V případě zájmu o bezúplatný převod nabízeného movitého majetku, můžete zaslat svou písemnou žádost na mailovou adresu: martin.hirsal@sukl_cz a to ve lhůtě nejpozději do 2. 1. 2020. V případě potřeby podrobnějších informací o majetku kontaktujte Ing. Martina Hiršala 272 185 247. V případě neobdržení odpovědi je Státním ústavem pro kontrolu léčiv chápáno jako nezájem uvedený majetek v příloze č. 1.

Příloha č. 1 – Seznam nabízeného majetku

č.

útvar

místnost

Dlouhodobý hmotný majetek

inv.číslo

pořizovací cena v Kč

rok pořízení

zdůvodnění návrhu na vyřazení

povaha a stav majetku

způsob naložení

zůstatková cena

16

31310

334

kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem LC/MS

HM 909

6 834 471,18

2010

časté opravy, nedostupnost náhradních dílů

technologicky zastaralý

nabídka státním a jiným institucím

   1 004 289,83 Kč