Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory.  

V Praze dne: 19. 6. 2017

Spisová značka: sukls154055/2017

Čj.: sukl154055/2017

 

Vyvěšeno dne: 19. 6. 2017

Sejmuto dne: 4. 7. 2017

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyhlašuje ve smyslu zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) výběrové řízení na:

 

obsazení volného služebního místa Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory, Odbor analýz a podpory řízení, ID 456

obor služby: 28 – Zdravotnictví a ochrana zdraví

 

Posuzovány budou přihlášky, které uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení personální a vzdělávací, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, nebo osobně podají v termínu do 4. 7. 2017 do 13:00 hod. na výše uvedené adrese. Obálka obsahující žádost o zařazení na volné služební místo včetně požadovaných listin musí být z obou stran označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „výběrové řízení na služební místo Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory, Odbor analýz a podpory řízení, ID 456 a sp. zn. sukls154055/2017“. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu posta@sukl_cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID: qwfai2m.

 

Profil služebního místa:

 

Služba zahrnuje:

 • Koordinace a provádění posuzování registrací léčivých přípravků (v rámci agendy cenové a úhradové regulace s dopady do Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených z veřejného zdravotního pojištění),
 • Komplexní kontroly léčivých přípravků dle vydávaných rozhodnutí ve správních řízeních agendy cenové a úhradové regulace k zajištění korektních výstupů pro publikaci Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených s veřejného zdravotního pojištění (SCAU) včetně Seznamu léčivých přípravků a PZLÚ používaných pouze při ústavní péči (SCUP),
 • Zpracování a zadávání dat z rozhodnutí do vnitřního informačního systému pro výstupové soubory SCAU a SCUP, komplexní kontroly zdrojových a výstupních dat,
 • Vyznačování doložek o nabytí právní moci,
 • Pravidelná aktualizace evidence o smlouvách o DNCV a Dohod o úhradě a vedení dalších evidencí v rámci sekce.

 

Informace o služebním místě:

 • Obor služby: 28 - Zdravotnictví a ochrana zdraví
 • Služební úvazek: 1,0
 • Počet obsazovaných služebních míst: 1
 • Služba na tomto místě se bude vykonávat ve služebním poměru na dobu neurčitou (po vykonání úřednické zkoušky)
 • Předpokládaný nástup: 1. 8. 2017 za předpokladu dokončení výběrového řízení
 • Místo výkonu služby: Praha
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 zákona o státní službě do 10. platové třídy

 

Výběrového řízení na služební místo Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory, Odbor analýz a podpory řízení, ID 456 se, v souladu se zákonem o státní službě, může zúčastnit uchazeč, který

1) Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství, popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona]:

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]. Splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá písemným čestným prohlášením

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]. Splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,

- žadatel, který není státním občanem České republiky, osvědčuje splnění předpokladu bezúhonnosti též obdobným dokladem, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčujícím bezúhonnost, vydaným státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doloženým úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením,

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením a následně posudkem zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem zdravotních služeb.

2) Splňuje profesní kvalifikační předpoklady na volné služební místo a rovněž další požadavky:

a) znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

b) znalost zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (část šestá - regulace cen a úhrad),

c) znalost zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech,

d) orientace ve vedení správního řízení (lhůty a počítání času, průběh správního řízení v prvním stupni, doručování, odvolací řízení, předběžná vykonatelnost, právní moc),

e) orientace v problematice regulace cen a úhrad léčivých přípravků a PZLÚ (zveřejňování informací, typy řízení, lhůty, doručování veřejnou vyhláškou, totožné přípravky),

f) základní orientace v registraci léčivých přípravků (léčivý přípravek, léčivá látka, typy registračních řízení, stav registrace),

g) uživatelská znalost MS Office 2010 – především Excel,

h) zkušenost se spisovou službou.

V rámci pohovoru bude prověřena znalost MS Excel.

3) Uchazeč podá služebnímu orgánu na základě § 24 odst. 3 zákona o státní službě písemnou žádost o zařazení na služební místo, případně v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona o státní službě písemnou žádost o přijetí do služebního poměru u Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jejíž součástí je též žádost o zařazení na služební místo na přiloženém formuláři. Uchazeč zároveň předloží i životopis a motivační dopis.

 

Nabízíme:

 • Zajímavou a různorodou práci v oblasti náplně služební pozice
 • Prostor pro seberealizaci a další profesní růst včetně kvalitního vzdělávání
 • Motivační platové ohodnocení odpovídající pozici
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • Zaměstnanecké výhody: jazykové kurzy, příspěvky na penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na kulturu, sport a volný čas, závodní stravování/stravenky, zaměstnanecká knihovna, půjčovna sportovních potřeb.

 

Termín přihlášení se do výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Přihlášky do výběrového řízení musí být doručeny, včetně strukturovaného profesního životopisu a rovněž doložení splnění předpokladů požadovaných ustanovením § 25 zákona o státní službě a vyplněné žádosti o přijetí do služebního poměru/zařazení na služební místo služebnímu orgánu písemně v českém jazyce nejpozději do 4. 7. 2017, do 13:00 hodin, a to na podatelnu Státního ústavu pro kontrolu léčiv 100 41 Praha 10, Šrobárova 48. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu posta@sukl_cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID: qwfai2m.

 

Přihláška, která nebude mít uvedené formální náležitosti, nebude ve výběrovém řízení posuzována.


Kontakt:

Ing. Andrea Golová
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, Praha 10
Telefon: 272 185 905

 

 

 

PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA
                 
ředitel

Státního ústavu pro kontrolu léčiv

 

 

 

Přílohy: