2018

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 2. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se vakcinace očkovacími látkami, v nichž je přítomen hydroxid hlinitý jako pomocná látka.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 4. 2018

Žádost o poskytnutí seznamu uskutečněných inspekcí správné klinické praxe za rok 2017.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 4. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se využití tkání a buněk.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 3. 2018

Poskytnutí textu rozhodnutí vydaných SÚKL podle zákona o regulaci reklamy - sukls50221/2015, sukls50221/2015, sukls60964/2015, sukls60964/2015, sukls18481/2014, sukls210345/2013, sukls69660/2013, sukls126668/2013, sukls130109/2013, sukls130109/2013, sukls126668/2013, sukls70280/2013, sukls70280/2013, sukls223761/2012, sukls 175870/2011, sukls 179712/2010, sukls 179712/2010, sukls 91995/2010, sukls 226299/2009, sukls 51648/2009, sukls 3735/2008, sukls 120613/2008, sukls 120613/2008, sukls 91040/2008, sukls 91040/2008. Dále byly požadovány informace, zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKL opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKL případně rozhodlo. A jestli výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 3. 2018

Poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv sukls353468/2017, sukls273767/2017, sukls151773/2017, sukls66207/2014, sukls56386/2017, sukls247901/2016, sukls57166/2017, sukls81620/2014, sukls81620/2014, sukls60842/2014, sukls32225/2015, sukls157190/2016.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 3. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se registrace osob dle zákona o zdravotnických prostředcích.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 2. 2018

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí vydaných v hraničních řízení, která je SÚKL oprávněn vést dle ust. §13 odst. 2 písm. h) a ust. § 24a zákona č.378/2007 Sb. o léčivech, jejichž předmětem byl výrobek obsahující látku melatonin.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 2. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o regulaci reklamy - sukls76138/2013, sukls145448/2013, sukls70531/2013, sukls57251/2013. Dále byly požadovány informace, zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKLu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKLu případně rozhodlo; zda výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 3. 2018

Žádost o poskytnutí veškerých záznamů o činnostech zpracování podle článku 30 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 3. 2018

Žádost o poskytnutí informací týkající se notifikace programového vybavení jako zdravotnického prostředku.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 2. 2018

Žádost o poskytnutí informace na základě jakého důvodu a případně v souladu s jakým právním předpisem SÚKL preferuje při komunikaci se zdravotnickými zařízeními kódování všeobecné zdravotní pojišťovny a nerespektuje kódování dané vyhláškou č. 354/2017 Sb.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 2. 2018

Žádost o poskytnutí informace o výši platů za rok 2016 a 2017 u osob na pozici ředitel, ředitel sekce REG, ředitel sekce DOZ.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 1. 2018

Poskytnutí obsahu rozhodnutí, jímž se skončilo řízení vedené u odvolacího orgánu vzešlé z řízení vedeného u Státního úřadu pro kontrolu léčiv pod sp. zn. sukls65720/2011, a to stran účastníků v anonymizované podobě.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 1. 2018

Žádost o poskytnutí úplného anonymizovaného znění rozsudku Městského soudu v Praze ve věci sp. zn. sukls194241/2015  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 3. 2018

Žádost o poskytnutí již odeslané odpovědi jinému tazateli k problematice doplňku stravy a léku se stejným názvem.