SÚKL se aktivně podílí na přípravě společné strategie HMA a EMA do r. 2025 přímou spoluodpovědností za prioritu AMR

SÚKL byl řediteli lékových agentur EU/EEA vyzván, aby se spolu s ředitelem německé veterinární agentury a zástupci EMA spolupodílel na tvorbě nové společné strategie lékových agentur do roku 2025, a to v přípravě priority AMR.  

Strategický dokument úspěšně prošel rozsáhlým veřejným připomínkováním a po schválení řediteli lékových agentur a správní radou EMA bude zveřejněn na webových stránkách. Jeho součástí je i příloha zahrnující strategické záměry a cíle všech šesti prioritních oblastí (včetně AMR), stupeň jejich naléhavosti (u antimikrobiální rezistence jde u všech o nejvyšší stupeň), implementační aktivity, zodpovědnost za jejich plnění a případně i časový rámec pro realizaci. Následovat bude víceletý plán práce s definicí klíčových parametrů plnění, který tento strategický plán uvede v život.

Tímto pověřením se zúročila mnohaletá aktivita ústavu na národní i mezinárodní úrovni v oblasti řešení tak závažné globální hrozby pro veřejné zdraví, jakou AMR bezesporu je.