Související informace

Informace o sběru dat, uváděných finančních nákladech a definovaných denních dávkách.  

Informace o dodávkách léčiv do zdravotnických zařízení, lékáren a prodejcům vyhrazených léčiv

(§ 23 odst. 1 písm. d), zákona o léčivech)

Údaje o množstevních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem byly získány integrací měsíčních hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky. Předmětem hlášení jsou dodávky léčivých přípravků od distributorů a finálních výrobců (distribuce výrobcem vyrobených léčivých přípravků) do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou veterinární činnost.

Ve vazbě na zkrácení intervalu hlášení se hlášení nově rozlišuje na hlášení dodávek a hlášení vratek (distributor zasílá v hlášení zvlášť informace o dodávkách léčivých přípravků a zvlášť o vratkách léčivých přípravků z lékáren).

Součástí hlášení se stávají dodávky dalším distributorům a hlášení dodávek zahraničním odběratelům.

Údaje předkládané v tomto článku se vztahují k léčivým přípravkům, které lze v ČR uvádět do oběhu na základě platné registrace Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo registrace schválené centralizovaným postupem EU, k léčivým přípravkům, pro které byly povoleny tzv. specifické léčebné programy a k přípravkům neregistrovaným, dodaným na základě lékařského předpisu pro konkrétního pacienta.

Od 1.1.2012 se do zveřejňovaných výstupů nezapočítávají údaje k potravinám pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ).

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji

(§ 82 odst. 3 písm. d, zákona o léčivech)

Údaje o množstevních objemech vydaných léčivých přípravků byly získány integrací měsíčních hlášení provozovatelů oprávněných k výdeji léčiv v České republice. Předmětem hlášení jsou léčivé přípravky vydané na základě lékařského předpisu nebo bez lékařského předpisu s omezením, které SÚKL na základě pokynu LEK-13, aktuální verze, sleduje v rámci monitorování spotřeb léčivých přípravků v ČR.

Údaje předkládané v tomto článku se vztahují k léčivým přípravkům registrovaným Státním ústavem pro kontrolu léčiv nebo Evropskou komisí. Dále k neregistrovaným přípravkům, pro které byly povoleny tzv. specifické léčebné programy nebo vydaným na základě lékařského předpisu pro konkrétního pacienta.

Finanční náklady

S ohledem na potřebu porovnání finančních objemů léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem v průběhu let, dochází od roku 2010 ke změně a nově jsou v článku použity údaje o finančních objemech léčivých přípravků, které vycházejí pouze z výrobních cen oznámených distributory a výrobci (údaje o finančních nákladech tedy nezahrnují DPH a obchodní přirážku).

Státní ústav pro kontrolu léčiv tak opouští hodnocení finančních nákladů na základě finančních objemů vypočítaných z ceny pro konečného spotřebitele, a to s ohledem na měnící se výši DPH a obchodní přirážky v průběhu let. Výsledné údaje nepředstavovaly reálné náklady na léčivé přípravky, ale maximální možné, které mohly být proti skutečnosti výrazně nadhodnoceny.

Definované denní dávky

Pro sledování trendů v dodávkách léčivých přípravků jsou používána porovnání distribuovaných objemů v počtech balení, finančních ukazatelích a definovaných denních dávkách (dále jen „DDD“) po čtvrtletích v uplynulých pěti letech.

Aktuálně platné hodnoty DDD jsou dostupné na stránkách WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology - http://www.whocc.no/.

Pro přepočty DDD na 1000 obyvatel je možné využít počet obyvatel ČR pro daný kalendářní rok získaných z údajů Českého statistického úřadu. Pro rok 2012 se udává stav k 31.12.2011 - 10 504 203 obyvatel.