ZOLADEX DEPOT

3,6MG IMP ISP 1

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 1541,62 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 1157,34 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 1580,80 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? A) Přípravek je hrazen: 1. v léčbě lokálně pokročilého a metastatického karcinomu prostaty hormonální ablací - jako primární monoterapie kontinuální nebo intermitentní, - ve druhé linii jako součást maximální androgenní blokády při selhávání primární monoterapie, - při biochemickém relapsu po radikální chirurgické nebo radiační léčbě na dobu maximálně 6 měsíců, 2. v konkomitantním režimu (radiační léčba s hormonální supresí) u pacientů se středně a vysoce rizikovým lokálně pokročilým karcinomem prostaty, 3. v neoadjuvantním podání u lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty léčeného radioterapií. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění se nehradí neoadjuvantní léčba před RAPE. B) Přípravek je hrazen u premenopauzálních žen s karcinomem prsu s prokázanou pozitivitou hormonálních receptorů po dobu nejvýše 5 let a) v adjuvanci sekvenčně po chemoterapii u nemocných středního a vyššího rizika b) jako alternativa chemoterapie u nemocných nižšího a středního rizika, které netolerují nebo neakceptují jinou systémovou léčbu. Uvedenou skutečnost je nutno zaznamenat v dokumentaci pacientky. C) Přípravek je hrazen - v léčbě myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu - v léčbě těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy - v rámci asistované reprodukce k indukci ovulace za účelem in vitro fertilizace a embryonálního transferu. V rámci asistované reprodukce jsou přípravky předepisovány lékařem specializovaného centra v množství potřebném k zabezpečení výkonů asistované reprodukce.
Specializace předepisujícího lékaře ? urologie, dětská urologie, urogynekologie
klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie
gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie
Vykazovací limit ? AE: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Přípravek, který lékař vzhledem k jeho charakteru podává při výkonu ambulantní péče, se označí v rozhodnutí symbolem „A“. Takový přípravek se účtuje zdravotní pojišťovně spolu s příslušným výkonem jako zvlášť účtovaný přípravek. Je-li to s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku nebo s ohledem na veřejný zájem účelné, vykazování přípravku se symbolem „A“ se omezí na lékaře se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v rozhodnutí.
Orientační prodejní cena ? 2075,36 Kč
Orientační doplatek ? 494,56 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam