BOTOX

100SU INJ PLV SOL 1

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 3586,75 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Předběžně vykonatelná jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 2397,32 Kč
Předběžně vykonatelná maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 3151,07 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, je však předběžně vykonatelné.
Indikační omezení úhrady ? Botulotoxin A je hrazen v léčbě: 1. Fokální dystonie: cervikální dystonie, idiopatický blefarospasmus, idiopatický grafospasmus aj. profesionální dystonické spasmy; fokální dystonie končetin; laryngeální dystonie. V této indikaci může botulotoxin A předepsat neurolog. 2. Dalších dystonických poruch: hemispasmus facialis; postparalytický spasmus n.facialis; postparalytická synkinéza n.facialis. V této indikaci může botulotoxin A předepsat neurolog. 3. Středně výrazné až těžké fokální spasticity horní končetiny vzniklé na podkladě cévní mozkové příhody u dospělých pacientů, která trvá nejméně 2 měsíce a má dynamický charakter, v kombinaci s rehabilitací. V této indikaci může botulotoxin A předepsat neurolog i lékař rehabilitační a fyzikální medicíny. 4. Středně těžké až těžké fokální spasticity dolní končetiny vzniklé na podkladě cévní mozkové příhody, která trvá nejméně 2 měsíce, má dynamický charakter a brání vertikalizaci pacienta a nácviku stereotypu chůze, v kombinaci s rehabilitací. V této indikaci může botulotoxin A předepsat neurolog i lékař rehabilitační a fyzikální medicíny. 5. Dynamické deformity nohy ve smyslu pes equinus na podkladě spasticity u ambulantních pacientů s dětskou mozkovou obrnou od 2 let věku. V této indikaci může botulotoxin A předepsat neurolog i lékař rehabilitační a fyzikální medicíny.
Specializace předepisujícího lékaře ? rehabilitační a fyzikální medicína
neurologie, dětská neurologie
Vykazovací limit ? AE: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Přípravek, který lékař vzhledem k jeho charakteru podává při výkonu ambulantní péče, se označí v rozhodnutí symbolem „A“. Takový přípravek se účtuje zdravotní pojišťovně spolu s příslušným výkonem jako zvlášť účtovaný přípravek. Je-li to s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku nebo s ohledem na veřejný zájem účelné, vykazování přípravku se symbolem „A“ se omezí na lékaře se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v rozhodnutí.
Orientační prodejní cena ? 4671,58 Kč
Orientační doplatek ? 1520,51 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?

Informace o druhé úhradě ze zdravotního pojištění

Předběžně vykonatelná zvýšená jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 3487,87 Kč
Předběžně vykonatelná zvýšená maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 4547,59 Kč
Indikační omezení úhrady ? Botulotoxin A je ve zvýšené úhradě hrazen v léčbě: 1. neurogenní hyperaktivity detruzoru u pacientů s roztroušenou sklerózou nebo po poranění míchy, refrakterních ke konzervativní medikamentózní terapii nebo v případech, kdy medikaci nelze podat. Pokud do 12 týdnů po aplikaci botulotoxinu A nedojde k redukci týdenních epizod inkontinence alespoň o 50 % v porovnání s výchozí hodnotou, je léčba ukončena. 2. idiopatického hyperaktivního močového měchýře se symptomy častého močení, urgencí a urgentní inkontinence u dospělých pacientů (počet mikcí 8 a více/24 hod., z toho minimálně jedna mikce za noc, nejméně jedna epizoda urgence, nebo jedna epizoda inkontinence/24 hod.), u kterých předchozí anticholinergní léčba neretardovanými i retardovanými přípravky a léčba mirabegronem není dostatečně účinná (snížení urgentních nebo inkontinentních epizod o méně než 50 % a počet mikcí o méně než 20 %) a/nebo je spojena s nežádoucími účinky, které vylučují její dlouhodobé podávání. Opětovné podání je možné nejdříve po 12 týdnech terapie v případě redukce epizod inkontinence alespoň o 50% v porovnání s výchozí hodnotou. Pokud do 12 týdnů po aplikaci botulotoxinu A nedojde k redukci epizod inkontinence alespoň o 50 % v porovnání s výchozí hodnotou, je léčba ukončena. Pacienti musí být schopni autokatetrizace.
Specializace předepisujícího lékaře ? urologie, dětská urologie, urogynekologie
Vykazovací limit ? AE:
Orientační prodejní cena ? 4671,58 Kč
Orientační doplatek ? 123,99 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam