LEMTRADA

12MG INF CNC SOL 1X1,2ML

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 199325,28 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 159727,17 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 180157,68 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Alemtuzumab je hrazen u pacientů s relabující-remitující formou roztroušené sklerózy (RRRS), u kterých došlo navzdory léčbě nejméně jedním lékem první linie k rozvoji alespoň jednoho středně těžkého nebo těžkého relapsu nebo u pacientů s rychle se vyvíjející těžkou RRRS, kteří prodělali nejméně dva relapsy v jednom roce a současně vykazují jednu nebo více gadoliniem zvýrazněnou lézi na MRI mozku nebo významné zvýšení zátěže T2 lézí ve srovnání s předchozí MRI (před 3-6 měsíci provedenou). Z prostředků v. z. p. je hrazeno základní léčebné schéma v podobě dvou cyklů, tzn. první léčebný cyklus v dávce 12 mg/den v 5 po sobě jdoucích dnech (celková dávka 60 mg); dále druhý léčebný cyklus v dávce 12 mg/den ve 3 po sobě jdoucích dnech (celková dávka 36 mg) podaných nejdříve 12 měsíců po prvním léčebném cyklu. Dále, v případě, že po základních dvou léčebných cyklech je u pacienta zaznamenán alespoň jeden relaps nebo jsou na MRI zachyceny 2 a více nové nebo zvětšené mozkové či spinální léze (jakákoliv kombinace gadoliniem zvýrazněných lézí na MRI mozku nebo T2 lézí, ve srovnání s předchozí MRI), je hrazen další léčebný cyklus v dávce 12 mg/den ve 3 po sobě jdoucích dnech (celková dávka 36 mg) podaný nejdříve 12 měsíců po předchozím léčebném cyklu. Při intoleranci nebo nežádoucích účincích této léčivé látky je možné pacienta převést na léčbu jinou léčivou látkou druhé linie léčby RRRS. Léčba alemtuzumabem není dále hrazena, pokud pacient neodpovídá na léčbu při trvalé progresi v Expanded Disability Status Scale (zvýšení EDSS během 12 měsíců mimo ataku o 1, pokud předchozí EDSS bylo 4,5 a více, anebo při ztrátě schopnosti chůze, tedy dosažení hodnoty EDSS nad 6,5).
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 224586,76 Kč
Orientační doplatek ? 44429,08 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam