OXALIPLATIN KABI

5MG/ML INF CNC SOL 1X20ML

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 5723,00 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 996,16 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 1431,36 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Oxaliplatina je hrazena v kombinačních režimech s fluorouracilem nebo kapecitabinem v indikacích: - adjuvantní léčba kolorektálního karcinomu III. stádia po kompletní resekci primárního tumoru, nebo IV. stádia po kompletní resekci primárního tumoru a metastáz, - léčba metastatického a inoperabilního lokálně pokročilého kolorektálního karcinomu
Specializace předepisujícího lékaře ? klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie
Vykazovací limit ? AE: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Přípravek, který lékař vzhledem k jeho charakteru podává při výkonu ambulantní péče, se označí v rozhodnutí symbolem „A“. Takový přípravek se účtuje zdravotní pojišťovně spolu s příslušným výkonem jako zvlášť účtovaný přípravek. Je-li to s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku nebo s ohledem na veřejný zájem účelné, vykazování přípravku se symbolem „A“ se omezí na lékaře se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v rozhodnutí.
Orientační prodejní cena ? 7270,91 Kč
Orientační doplatek ? 5839,55 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam