Nežádoucí účinky léčiv

   

Polymyxiny (kolistin a CMS) – ukončeno celoevropské přehodnocení

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) přehodnotila bezpečnost a účinnost léčivých přípravků obsahujících polymyxinová antibiotika (kolistin a sodnou sůl kolistimethátu, která se v organismu metabolizuje na kolistin) a vydala doporučení pro zajištění jejich bezpečného používání.  

 

Ambroxol a bromhexin – malé riziko závažných alergických reakcí

Výbor PRAC doporučuje aktualizaci informací doprovázejících přípravky z důvodu malého rizika závažných alergických reakcí.  

 

Testosteron – zvýšené kardiovaskulární riziko není potvrzeno

CMD(h) potvrdila doporučení výboru PRAC ohledně podezření na kardiovaskulární rizika.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 27.11.2014 (2)

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Infanrix Hexa, inj. plv. sus. k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  

 

Ivabradin (Procoralan) – nová opatření ke snížení rizika srdečních potíží

Evropská agentura pro léčivé přípravky vydala nová doporučení ke snížení kardiovaskulárního rizika, včetně infarktu myokardu, bradykardie a fibrilace síní.  

 

Ponatinib (Iclusig) - opatření ke snížení rizika blokády cév

Farmakovigilanční výbor PRAC doporučil zesílit varování týkající se rizika krevních sraženin a blokády tepen.  

 

Testosteron – Výbor PRAC nepotvrdil zvýšené riziko kardiovaskulárních nežádoucích účinků

Farmakovigilanční výbor PRAC nepotvrdil obavy ze závažných nežádoucích účinků na srdce a krevní cévy, včetně infarktu myokardu.  

 

Valproát – Výbor PRAC doporučuje omezit používání u žen a dívek

Farmakovigilanční výbor PRAC doporučuje omezit používání přípravků obsahujících valproát u žen a dívek z důvodu rizika vzniku vrozených malformací a vývojových problémů u dětí, jejichž matky užívaly valproát v těhotenství.  

 

Agomelatin (Valdoxan) – upozornění na riziko hepatotoxicity

Evropská agentura pro léčivé přípravky na základě přehodnocení poměru přínosů a rizik léčivého přípravku Valdoxan v léčbě deprese doporučuje upozornit na riziko hepatotoxicity.  

 

Chlorhexidin – riziko chemického poškození kůže u novorozenců

Farmakovigilanční výbor PRAC upozorňuje na riziko možného chemického poškození kůže při používání dezinfekčních roztoků s chlorhexidinem u nedonošených a novorozených dětí.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.9.2014

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití jedné šarže léčivého přípravku Infanrix Hexa, inj. plv. sus.  

 

Pohotovostní (nouzová) antikoncepce – ukončení přehodnocení

Evropská léková agentura dokončila přehodnocení pohotovostních (nouzových) kontraceptiv obsahujících levonorgestrel nebo ulipristal acetát zabývající se vlivem tělesné hmotnosti na účinek těchto léčiv.  

 

Bromokriptin – omezení používání pro prevenci a zastavení laktace

Farmakovigilanční výbor PRAC doporučil omezení používání bromokriptinu za účelem prevence nebo zastavení laktace po porodu.  

 

Ibuprofen – zahájeno celoevropské přehodnocení

Farmakovigilanční výbor (PRAC) Evropské lékové agentury zahájil přehodnocení kardiovaskulárních rizik dlouhodobě užívaných vysokých dávek systémově podávaného ibuprofenu.  

 

Léčivé přípravky ovlivňující renin-angiotensinový systém - kombinace není doporučena

Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury potvrdil omezení používání kombinace různých léčivých přípravků ovlivňujících renin-angiotensinový systém, navržené Farmakovigilančním výborem PRAC.  

 

Hydroxyzin – zahájení přehodnocení poměru přínosů a rizik

Evropská léková agentura zahájila přehodnocení poměru přínosů a rizik u léčivých přípravků, které obsahují hydroxyzin.  

 

Ivabradin – zahájeno celoevropské přehodnocení

Evropská léková agentura zahájila přehodnocení používání ivabradinu (Procoralan/Corlentor), používaného k symptomatické léčbě dospělých s chronickou stabilní anginou pectoris a chronickým srdečním selháním.  

 

Domperidon – CMD potvrdila doporučení výboru PRAC

Koordinační skupina pro MRP a DCP podpořila doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik týkající se omezení používání léčivých přípravků s obsahem domperidonu.  

 

Adrenalinové autoinjektory – zahájení přehodnocení

Evropská léková agentura zahájila přehodnocení adrenalinových autoinjektorů, které jsou používány v rámci první pomoci při výskytu anafylaxe (těžká alergická reakce), ještě před zavoláním zdravotnické záchranné služby.  

 

Zolpidem – CMD podpořila nová doporučení

Koordinační skupina CMD podpořila doporučení vedoucí ke snížení rizika narušení schopnosti řídit a narušení bdělosti druhý den po užití zolpidemu.