Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 22
Název studie Diagnóza
Randomizovaná, dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie fáze 3 přípravku Debio 1143 v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny a standardní frakcionovanou radioterapií s modulovanou intenzitou u pacientů s lokálně pokročilým skvamocelulárním karcinomem hlavy a krku vhodných k definitivní chemoradioterapii (TrilynX). karcinom hlavy a krku
Otevřená multicentrická klinická studie účinků mimetika superoxiddismutázy, GC4419, při podávání ke snížení incidence a závažnosti těžkého zánětu ústní sliznice souvisejícího s chemoradioterapií při lokálně pokročilém nemetastatickém karcinomu hlavy a krku karcinom hlavy a krku
Klinické hodnocení fáze IIa / IIb NC-6004 v kombinaci s pembrolizumabem u pacientů s recidivujícím nebo metastazujícím spinocelulárním karcinomem hlavy a krku, u nichž selhala platina nebo léčba obsahující platinu karcinom hlavy a krku
Randomizovaná, celosvětová, otevřená studie hodnotící léčbu kombinací nivolumabu s BMS-986205 oproti léčbě standardní chemoterapií režimem EXTREME u dříve neléčených pacientů se skvamózním karcinomem hlavy a krku v metastatickém stádiu nebo s opakovaným výskytem onemocnění skvamózní karcinom hlavy a krku
Randomizovaná studie fáze III zkoumající přípravek pembrolizumab podávaný souběžně s chemoradiací a jako udržovací léčba oproti samostatné léčbě chemoradiací u subjektů s lokálně pokročilým dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku (KEYNOTE-412) dlaždicobuněčný karcinom hlavy a krku
Dvojitě zaslepená, randomizovaná studie fáze 2 se dvěma rameny hodnotící nivolumab s ipilimumabem oproti nivolumabu s placebem u pacientů se skvamózním karcinomem hlavy a krku (SCCHN) v metastatickém stádiu nebo s opakovaným výskytem onemocnění skvamózní karcinom hlavy a krku (SCCHN)
Multicentrické, randomizované, otevřené, celosvětové klinické hodnocení fáze II monoterapie MEDI4736, monoterapie tremelimumabem a terapie MEDI4736 v kombinaci s tremelimumabem u pacientů s recidivujícím nebo metastazujícím karcinomem skvamózních buněk hlavy a krku karcinom hlavy a krku
RANDOMIZOVANÉ, MULTICENTRICKÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 2 POROVNÁNÍ PALBOCICLIBU V KOMBINACI S CETUXIMABEM PROTI CETUXIMABU K LÉČBĚ PACIENTŮ S RECIDIVUJÍCÍM NEBO METASTAZUJÍCÍM DLAŽDICOVÝM KARCINOMEM HLAVY A KRKU, S NEGATIVNÍM LIDSKÝM PAPILOMAVIREM, BEZ PŘEDCHOZÍ LÉČBY CETUXIMABEM, PO SELHÁNÍ JEDNÉ PŘEDCHOZÍ LÉČBY CHEMOTERAPIÍ NA BÁZI PLATINY karcinom hlavy a krku
Klinické hodnocení fáze 3 s přípravkem pembrolizumab (MK-3475) v první linii léčby u pacientů s rekurentním/metastázujícím dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku karcinom hlavy a krku
Randomizované, otevřené, multicentrické, celosvětové klinické hodnocení fáze III monoterapie MEDI4736 a MEDI4736 v kombinaci s tremelimumabem v porovnání se standardní léčbou u pacientů s recidivujícím nebo metastázujícím karcinomem skvamózních buněk hlavy a krku. karcinom skvamózních buněk hlavy a krku
Multicentrické, jednoramenné, celosvětové klinické hodnocení fáze II monoterapie MEDI4736 u pacientů s recidivujícím nebo metastazujícím karcinomem skvamózních buněk hlavy a krku metastázující karcinom skvamózních buněk hlavy a krku
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie fáze III ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti afatinibu (BIBW 2992) jako adjuvantní terapie po chemo-radioterapii u primárně neresekovnaých pacientů s lokálně pokročilým skvamocelulárním karcinomem hlavy a krku stadia III, IVA a nebo IVB (Lux-Head and NEck 2) karcinom hlavy a šíje
Otevřená studie afatinibu (BIBW 2992) nebo metotrexátu u pacientů s rekurentním (opakujícím se) a/nebo metastázujícím dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku dlaždicobuněčný karcinom hlavy a krku
Klinické hodnocení fáze I s postupným zvyšováním dávek přípravku MLN8237, inhibitoru kinázy Aurora A, podávaných dospělým pacietům s nehematologickým zhoubným onemocněním, náslerakovinadované fází II podávání přípravku MLN8237 pacientům se zhoubným onemocněním plic, prsu, hlavy, krku, žaludku nebo jícnu karcinom plc, hlavy a krku, prsu nbevo GIT
Otevřené, randomizované (1:1), kontrolované klinické hodnocení fáze II hodnotící účinnost EMD 1201081 v kombinaci s cetuximabem v druhé linii léčby u cetuximab naivních subjektů s recidivujícím nebo metastazujícím skvamocelulárním karcinomem hlavy a krku (R/M SCCHN) karcinom hlavy a krku
Randomizované, otevřené, kontrolované klinické hodnocení fáze II porovnávající kombinovanou chemoterapii s použitím nebo bez použití přípravku Panitumumab jako léčba první volby u pacientů s metastázujícím nebo recidivujícím nádorem hlavy a krku, s přechodem na monoterapii přípravkem Panitumumab v druhé linii léčby u nemocných, u kterých selhala samostatná kombinovaná chemoterapie nádory hlavy a krku
Otevřená, jednoramenná studie hodnotící zalutumumab, lidskou monoklonální protilátku anti-EGF v kombinaci s nejlepší podpůrnou péčí u pacientů s neléčitelným skvamózním karcinomem hlavy a krku, u nichž selhala standardní chemoterapie na bázi platiny. skvamózní karcinom hlavy a krku
Fáze II randomizované studie s radioterapií plus panitumumabu ve srovnání s chemoterapií u pacientů s neresekovateolným, lokálně pokročilým skvamózním karcinomem hlavy a krku. karcinom hlavy a krku
Fáze I/II studie k vyhodnocení bezpečnosti, farmakokinetiky a předběžné účinnosti týdně podávaného Paliferminu (rekombinantního růstového faktoru pro lidské keratinocyty, rHuKGF) pro redukci orální mukositidy u pacientů s lokálně pokročilým nádorem hlavy a krku, kteří obdrželi postoperační radioterapii Lokálně pokročilý nádor hlavy a krku
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie, fáze III, kdy postoperativně bude podávána Lapatinib nebo placebo společně s chemoradioterapií, to bude následováno udržovací léčbou Lapatinibem nebo placebem jako monoterapií u vysoko rizikových pacientů s resekovaným skvamózním karcinomem hlavy a krku resekovaný skvamózní karcinom hlavy a krku

1 2 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 26. září 2020 v 05:10