Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 8
Název studie Diagnóza
Účinky ivabradinu na velikost aterosklerotického plátu, jeho morfologii a složení u pacientů s klinicky indikovanou koronární angiografií.Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, mezinárodní, multicentrická studie. koronární angiografie
Multicentrické, otevřené klinické hodnocení bezpečnosti a účinnosti (zaslepeným vyhodnocením) angiografie magnetickou rezonancí (MRA) s kontrastní látkou gadobutrolem pro jedné intravenózní injekci 0,1 mmol/kg gadobutrolu pacientům se známým nebo suspektním vaskulárním onemocněním renálních arterií. vaskulární onemocnění renálních arterií
Multicentrické, otevřené klinické hodnocení bezpečnosti a účinnosti (zaslepeným vyhodnocením) angiografie magnetickou rezonancí (MRA) s kontrastní látkou gadobutrolem po jedné intravenózní injekci 0,1 mmol/kg gadobutrolu pacientům se známým nebo suspektním vaskulárním onemocněním supraaortálních cév vaskulární onemocnění supraaortálních cév
Pilotní, otevřeně značené, multicentrické, intraindividuální srovnání MultiHance(R) (0,10 mmol/kg) a Vasovist(R) (0,03 mmol/kg) pro kontrastní angiografii magnetické rezonance (CE-MRA) na renální tepny CE-MRA
Multicentrická, randomizovaná (s náhodným výběrem subjektů), dvojitě zaslepená, paralelní skupina fáze IV studie s cílem porovnání účinků na ledviny mezi skupinou ne-ionickou, izo-osmolární, iodixanol, 320 mg/ml (Visipaque(TM)), a skupinou ne-ionickou, nízko osmolární, ioprimide, 370 mg/ml a ioversol, 320 mg/ml, na subjektech s poruchou funkce ledvin a diabetes mellitus (cukrovkou) podrobených koronární angiografii s perkutánními koronárními zásahy nebo bez nich diabetes mellitus
Fáze III multicentrické studie k vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti MULTIHANCE(R) zvýšenou magnetickou rezonanční angiografií (MRA) v hodnocení renálních/abdominálních arterií ve srovnání s nezvýšenou MRA použitím digitální subtrakční angiografie (DSA) jako zlatého standardu hodnocení renálních/abdominálních arterií MR
Multicentrická otevřeně značená kontrolovaná studie III. fáze ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku OMNISCAN(TM) (Gadodiamide inj.) v dávce 0,1 mmol/kg při magneticko-resonanční angiografii renálních artérií magnetická rezonance renálních artérií
Fáze III mezinárodní multicentrické studie ke zhodnocení bezpečnosti a účinnosti kontrastní látky MULTIHANCE(R) se zvýšeným účinkem (CE) pro zvýraznění magneticko-resonanční angiografie (MRA) při vyšetření tepen kyčelní a stehenní oblasti ve srovnání s nezvýrazněnou MRA, užívající digitální subtrakční angiografie (DSA) jakožto zlatého standardu vyšetření tepen kyčelní a stehenní oblasti
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 27. říjen 2020 v 05:10