Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 118
Název studie Diagnóza
RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE FÁZE III HODNOTÍCÍ ATEZOLIZUMAB V KOMBINACI S KARBOPLATINOU A ETOPOSIDEM S TIRAGOLUMABEM (ANTI-TIGIT PROTILÁTKA) NEBO BEZ TIRAGOLUMABU U PACIENTŮ S NELÉČENOU EXTENZIVNÍ FORMOU MALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC karcinom plic
Klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek pembrolizumab (MK-3475) v kombinaci se současně probíhající chemoradiační terapií s následnou léčbou pembrolizumabem s olaparibem nebo bez něj oproti současně probíhající chemoradiační terapii s následnou léčbou durvalumabem u účastníků s neodstranitelným, lokálně pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic stádia III (NSCLC). karcinom plic
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III ke stanovení účinnosti a bezpečnosti kanakinumabu, podávaného v kombinaci s docetaxelem, v porovnání s placebem v kombinaci s docetaxelem, u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic po předchozí léčbě inhibitorem PD(L)1 a chemoterapií platinovým derivátem (studie CANOPY-2) karcinom plic
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III hodnotící neoadjuvantní léčbu chemoterapií a nivolumabem oproti neoadjuvantní léčbě chemoterapií a placebem s následným chirurgickým odstraněním nádoru a adjuvantní léčbou nivolumabem nebo placebem u pacientů s resekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic stádia II-IIIB karcinom plic
Dvojdílná randomizovaná studie fáze 3 kombinace přípravku cemiplimab (protilátky proti PD-1) a kombinované chemoterapie na bázi platiny v léčbě první linie pacientů s pokročilým nebo metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic karcinom plic
Multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, kontrolované klinické hodnocení přípravku M7824 se souběžnou chemoradioterapií následovanou podáváním přípravku M7824 ve srovnání se souběžnou chemoradioterapií plus placebem následovanou podáváním durvalumabu u účastníků s neresekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic stadia III karcinom plic
Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze II ke stanovení účinnosti a bezpečnosti kombinace capmatinibu (INC280) a pembrolizumabu v porovnání se samotným pembrolizumabem v první linii léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic s PD-L1 ? 50 % karcinom plic
LIBRETTO-431: Multicentrická, randomizovaná, nezaslepená klinická studie fáze 3 porovnávající LOXO-292 s terapií založenou na platině a pemetrexedu s nebo bez pembrolizumabu jako počáteční léčbu pokročilého nebo metastatického nemalobuněčného karcinomu plic s pozitivitou RET fúze karcinom plic s pozitivitou RET
Klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek pembrolizumab v kombinaci s léčbou etoposidem/platinou (cisplatina nebo karboplatina) s následnou léčbou pembrolizumabem a udržovací léčbou olaparibem, nebo bez něj, jakožto léčbu první linie extenzivního stadia malobuněčného plicního karcinomu (ES-SCLC) plicní karcinom
Mezinárodní multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické hodnocení hodnotící účinnost a bezpečnost BCD-100 v kombinaci s Pemetrexed+Cisplatina/Carboplatina v porovnání s podáváním Placeba v kombinaci s Pemetrexed+Cisplatina/Carboplatina jako léčby první linie u subjektů s pokročilým neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) pokročilý neskvamózní nemalobuněčný karcinom plic
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické, mezinárodní klinické hodnocení fáze III zkoumající durvalumab nebo kombinaci durvalumabu a tremelimumabu jako konsolidační léčbu pacientů s malobuněčným karcinomem plic v limitovaném stádiu I-III, u nichž nedošlo k progresi po souběžné chemoradiační terapii (ADRIATIC) karcinom plic
Mezinárodní, multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III pro zhodnocení léčivého přípravku Durvalumabu podávaného souběžně s radioterapií a chemoterapií na bázi platiny u pacientů s lokálně pokročilým, inoperabilním, nemalobuněčným karcinomem plic (stádium III). karcinom plic (stádium III)
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III ke stanovení účinnosti a bezpečnosti kanakinumabu v porovnání s placebem v adjuvantní léčbě dospělých pacientů s kompletně resekovaným (R0) nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) ve stádiu II-IIIA nebo IIIB (T>5 cm N2) podle AJCC/UICC verze 8 nemalobuněčný karcinom plic
Multicentrické, otevřené klinické hodnocení fáze Ib přípravku PDR001 podávaného v kombinaci s chemoterapií platinovým dubletem u pacientů s metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic s jakoukoliv mírou exprese PD-L1 karcinom plic
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 hodnitící rovalpituzumab tesirin v udržovací léčbě po chemoterapii první linie zahrnující platinu u pacientů s malobuněčným karcinomem plic v extenzivním stádiu (MERU) karcinom plic
OTEVŘENÁ, MULTICENTRICKÁ, RANDOMIZOVANÁ STUDIE FÁZE III HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST ATEZOLIZUMABU VE SROVNÁNÍ S CHEMOTERAPIÍ U PACIENTŮ BEZ PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOSTI S LÉČBOU S POKROČILÝM NEBO REKURENTNÍM (STÁDIUM IIIB NELÉČITELNÉ MULTIMODÁLNÍ LÉČBOU) NEBO METASTATICKÝM (STÁDIUM IV) NEMALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC, PRO KTERÉ NENÍ VHODNÁ LÉČBA S PLATINOU karcinom plic
RANDOMIZOVANÁ, OTEVŘENÁ STUDIE FÁZE 3 HODNOTÍCÍ MONOTERAPII LORLATINIBEM (PF?06463922) OPROTI MONOTERAPII KRIZOTINIBEM V PRVNÍ LINII LÉČBY U PACIENTŮ S POKROČILÝM ALK-POZITIVNÍM NEMALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC karcinom plic (NSCLC)
Eskalace dávky fáze 1 a randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 2 nivolumabu a veliparibu v kombinaci s chemoterapií platinovým dubletem u pacientů s metastazujícím nebo pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) karcinom plic (NSCLC)
Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze 3hodnotící rovalpituzumab tesirin v porovnání s topotekanem u pacientů spokročilým nebo metastatickým malobuněčným karcinomem plic (SCLC) svysokou expresí DLL3, u kterých došlo k první progresi onemocnění běhemnebo po chemoterapii první linie zahrnující platinu (TAHOE). karcinom plic (SCLC)
Studie fáze IIIb/IV hodnotící bezpečnost léčby fixní dávkou nivolumabu v kombinaci s ipilimumabem u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic nemalobuněčný karcinom plic

1 2 3 4 5 6 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 29. květen 2020 v 05:11