Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 10
Název studie Diagnóza
Multicentrická, nezaslepená studie fáze IIIb s jednou větví hodnotící použití olaparibu v monoterapii pro udržovací léčbu u pacientek s platina senzitivním recidivujícím ovariálním karcinomem a negerminální mutací genu BRCA, u kterých byla pozorována celková nebo částečná odpověď na chemoterapii s platinou. ovariální karcinom
Otevřená randomizovaná kontrolovaná multicentrická studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost oloparibu v monoterapii ve srovnání s jedním chemoterapeutikem dle výběru lékaře v léčbě relabujícího ovariálního karcinomu senzitivního na platinu u pacientek se zárodečnou mutací BRCA1/2 ovariální karcinom
Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze II s paralelními skupinami, vyhodnocující účinek přídání přípravku DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii u žen s recidivujícím epiteliálním ovariálním karcinomem rezistentním k platině ovariální karcinom
Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze II s paralelními skupinami, vyhodnocující účinek přidání přípravku DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii (karboplatina a gemcitabin) u žen s recidivujícím epiteliálním ovariálním karcinomem citlivým na platinu ovariální karcinom
Studie fáze 1/2 ověřující přerušované a kontinuální podávání přípravku OSI-906 a paclitaxelu jednou týdně u pacientů s recidivujícím karcinomem ovariálního epitelu (a dalších pevných nádorů) karcinom ovariálního epitelu
Randomizovaná, multicentrická, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie fáze 2 hodnotící ombrabulin u pacientek s platina senzitivním recidivujícím ovariálním karcinomem léčených karboplatinou/paklitaxelem ovariální karcinom
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III porovnávající účinnost a bezpečnost BIBF 1120 v kombinaci s carboplatinem a paclitaxelem oproti placebu v kombinaci s carboplatinem a paclitaxelem u pacientek s pokročilým ovariálním karcinomem Pacientky s pokročilým ovariálním karcinomem
Otevřená, randomizovaná, multicentrická studie pro pacienty s opakovaným epiteliálním karcinomem vaječníku primárně peritoneálním karcinomem nebo karcinomem vejcovodu ke srovnání účinnosti a bezpečnosti paclitaxelu (micelárního) mnohočásticového a paclitaxelu (Cremophor ? EL) Rekurentní ovariální karcinom, primární peritoneální karcinom, karcinom Fallopské tuby
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie fáze II ke zhodnocení účinnosti přípravku AZD2281 v léčbě pacientek se serózním nádorem ovaria citlivým na platimu, které dříve absolvovaly nejméně dvě léčebné linie obsahující platinu serózní nádor ovaria citlivý na platinu
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie udržovací terapie abagovomabem u pacientů s epiteliálním ovariálním karcinomem po úplné odpovědi na chemoterapii první linie epiteliální ovariální karcinom
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 24. říjen 2020 v 05:11