Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 32
Název studie Diagnóza
Studie COMBI-APlus: Otevřené klinické hodnocení kombinace dabrafenibu s trametinibem (fáze IIIb) v adjuvantní léčbě melanomu s mutací BRAF V600 u stadia III po kompletní resekci, sloužící ke stanovení vlivu upraveného léčebného postupu řešení horečky na její výskyt a závažnost melanom
Randomizovaná, otevřená studie fáze III hodnotící léčbu NKTR-214 v kombinaci s nivolumabem oproti léčbě nivolumabem u pacientů s dříve neléčeným neresekovatelným nebo metastatickým melanomem melanom
Multicentrická otevřená studie fáze 1b hodnotící kombinaci přípravků binimetinib a enkorafenib u dospívajících pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací BRAF V600 / A Multicenter, Open-label Phase 1b Study of the Combination of Binimetinib and Encorafenib in Adolescent Patients with Unresectable or Metastatic BRAF V600-mutant Melanoma neresekovatelný nebo metastatický melanom s mutací BRAF V600
Randomizovaná studie fáze 3 porovnávající kombinaci IMO-2125 s ipilimumabem a samotný ipilimumab u pacientů s anti-PD-1 refrakterním melanomem refrakterní melanom
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III hodnotící léčbu kombinací BMS-986205 a nivolumabu oproti léčbě samotným nivolumabem u pacientů s matastazujícím nebo neresekovatelným dříve neléčeným melanomem. melanom
Randomizovaná studie fáze III hodnotící adjuvantní imunoterapii nivolumabem v kombinaci s ipilimumabem oproti monoterapii ipilimumabem nebo nivolumabem u pacientů po kompletní resekci melanomu stádia IIIb/c/d nebo stádia IV melanom
Rrandomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III srovnávající kombinaci PDR001, dabrafenib a trametinib s kombinací placobo, dabrafenib a trametinib u dříve neléčených pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 v genu BRAF metastatický melanom
Multicentrické klinické hodnocení fáze Ib/III s talimogenem laherparepvekem podávaným v kombinaci s pembrolizumabem při léčbě neresekovatelného melanomu stadia IIIB až IVM1c (MASTERKEY-265) neresekovatelný melanom
Jednoramenné, otevřené multicentrické klinické hodnocení s přípravkem nivolumab (BMS-936558) pro pacienty s histologicky potvrzeným melanomem ve stadiu III (neresektabilním) nebo stádiu IV, progredujícím po předchozí léčbě obsahující Anti-CTLA-4 monoklonální protilátku. melanom
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze 3 hodnotící nivolumab oproti ipilimumabu při adjuvantní imunoterapii u pacientů s vysokým rizikem recidivy po kompletní resekci melanomu stádia IIIb/c nebo stádia IVDodatek č. 1 pro farmakogenetický výzkum vzorků krve (specifický dle centra) datovaný 3. prosince 2014 melanom
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze 3 monoterapie nivolumabem nebo nivolumabem v kombinaci s ipilimumabem versus monoterapie ipilimumabem u subjektů s dosud neléčeným neresekovatelným nebo metastatickým melanomemDodatek č. 1 pro farmakogenetický výzkum vzorků krve, verze 1.0, datovaná 19. 3. 2013 melanom
Randomizované, tříramenné, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze III hodnotící kombinovanou léčbu LGX818 s MEK162 a monoterapii LGX818 v porovnání s vemurafenibem u pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací BRAF V600 metastatický melanom
Klinické hodnocení NEMO (NRAS melanom a MEK inhibitor): Randomizované, otevřené, multicentrické, dvouramenné klinické hodnocení fáze III porovnávající účinnost přípravku MEK162 a dakarbazinu u pacientů s pokročilým neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací NRAS pokročilý neresekovatelný nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací NRAS
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení posuzující účinnost přípravku selumetinib (AZD6244, hydrogensulfát) podávaného v kombinaci s přípravkem dacarbazin v porovnání s placebem podávaným v kombinaci s přípravkem dacarbazin jako první systémová léčba u pacientů trpících metastazujícím uveálním melanomem (SUMIT) uveální melanom
Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze III porovnávající kombinaci BRAF inhibitoru dabrafenibu a MEK inhibitoru trametinibu s BRAF inhibitorem vemurafenibem u subejktů s neresekovatelnými (stadium IIIc) nebo metastatickým (stadium IV) kožním melanomem s pozitivní mutací BRAF V600E/K kožní melanom
Fáze III, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotící přípravek Vemurafenib (RO5185426) v podpůrné léčbě u pacientů s chirurgicky odstraněným kožním melanomem s mutací genu BRAF a s vysokým rizikem znovuvzplanutí léčba u pacientů s chirurgicky odstraněným kožním melanomem s mutací genu BRAF a s vysokým rizikem znovuvzplanutí
COMBI-AD: Randomizované, dvojitě-zaslepené klinické hodnocení fáze III dabrafenibu (GSK2118436) v KOMBInaci s trametinibem(GSK1120212) v porovnání se dvěma placeby v ADjuvantní léčbě melanomu s mutací BRAF V600 po chirurgické resekci. melanom
FÁZE III, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE, HODNOTÍCÍ VEMURAFENIB V POROVNÁNÍ S VEMURAFENIBEM V KOMBINACI S PŘÍPRAVKEM GDC-0973 U DŘÍVE NELÉČENÝCH PACIENTŮ S POZITIVNÍ MUTACÍ GENU BRAFV600 S NEODSTRANITELNÝM MÍSTNĚ POKROČILÝM NEBO METASTATICKÝM MELANOMEM metastický melanom
Otevřená multicentrická studie s rozšířeným přístupem zaměřená na látku RO5185426 u pacientů s metastatickým melanomem metastatický melanom
Randomizovaná, otevřená studie fáze III porovnávající hodnocený lék GSK1120212 s chemoterapií u pacientů s pokročilým nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací BRAF V600E/K melanom

1 2 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 29. květen 2020 v 05:11