Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 781
Název studie Diagnóza
Otevřená, multicentrická studie fáze 1/2 hodnotící bezpečnost, předběžnou účinnost a farmakokinetiku isatuximabu (SAR650984) v kombinaci s atezolizumabem nebo samotného isatuximabu u pacientů s pokročilými malignitami malignitam
Studie COMBI-APlus: Otevřené klinické hodnocení kombinace dabrafenibu s trametinibem (fáze IIIb) v adjuvantní léčbě melanomu s mutací BRAF V600 u stadia III po kompletní resekci, sloužící ke stanovení vlivu upraveného léčebného postupu řešení horečky na její výskyt a závažnost melanom
Randomizovaná, otevřená studie fáze III hodnotící léčbu NKTR-214 v kombinaci s nivolumabem oproti léčbě nivolumabem u pacientů s dříve neléčeným neresekovatelným nebo metastatickým melanomem melanom
RANDOMIZOVANÁ OTEVŘENÁ STUDIE FÁZE III HODNOTÍCÍ ATEZOLIZUMAB V KOMBINACI S BEVACIZUMABEM VE SROVNÁNÍ SE SORAFENIBEM U PACIENTŮ BEZ PŘEDCHOZÍ LÉČBY LOKÁLNĚ POKROČILÉHO NEBO METASTATICKÉHO HEPATOCELULÁRNÍHO KARCINOMU metastatický hepatocelulární karcinom
Klinické hodnocení fáze 2 přípravku INCMGA00012 u pacientů a metastatickým karcinomem z Merkelových buněk metastatický karcinom z Merkelových buněk
Multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 přípravku PledOx užívaného v kombinaci s modifikovanou terapií FOLFOX6 (5 FU/FA a oxaliplatina) pro zamezení chemoterapií indukované periferní neuropatie (CIPN) u pacientů v první línii léčby metastatického kolorektálního karcinomu metastatický kolorektální karcinom
Racionální výběr Anti-EGFR terapie v první linii léčby pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem wild-type KRAS / NRAS na základě použití molekulárního prediktoru miR-31-5p metastazující kolorektální karcinom wild-type KRAS / NRAS
Mezinárodní studie pro léčbu dětí s nádory jater nádor jater
RANDOMIZOVANÁ, OTEVŘENÁ, MULTICENTRICKÁ STUDIE FÁZE 3 HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST AVELUMABU V KOMBINACI S CHEMOTERAPIÍ NÁSLEDOVANOU UDRŽOVACÍ LÉČBOU AVELUMABEM V KOMBINACI S TALAZOPARIBEM, INHIBITOREM POLY (ADENOSINDIFOSFÁT [ADP]-RIBÓZA) POLYMERÁZY (PARP), U PACIENTEK S DOSUD NELÉČENÝM POKROČILÝM NÁDOREM VAJEČNÍKŮ (JAVELIN OVARIAN PARP 100) nádor vaječníků
Multicentrické, randomizované, pro hodnotitele zaslepené, kontrolované klinické hodnocení porovnávající výskyt závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod (MACE) u pacientů s nádorovým onemocněním prostaty a s kardiovaskulárním onemocněním užívajících degarelix (antagonistu GnRH receptoru) nebo leuprolid (agonistu GnRH receptoru) nádorové onemocnění prostaty
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III ke stanovení účinnosti a bezpečnosti kanakinumabu v porovnání s placebem v adjuvantní léčbě dospělých pacientů s kompletně resekovaným (R0) nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) ve stádiu II-IIIA nebo IIIB (T>5 cm N2) podle AJCC/UICC verze 8 nemalobuněčný karcinom plic
Multicentrická otevřená studie fáze 1b hodnotící kombinaci přípravků binimetinib a enkorafenib u dospívajících pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací BRAF V600 / A Multicenter, Open-label Phase 1b Study of the Combination of Binimetinib and Encorafenib in Adolescent Patients with Unresectable or Metastatic BRAF V600-mutant Melanoma neresekovatelný nebo metastatický melanom s mutací BRAF V600
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 2 porovnávající cemiplimab oproti kombinaci cemiplimabu s ISA101b při léčbě pacientů s HPV16 pozitivním, na platinu rezistentním orofaryngeálním karcinomem (OFK) orofaryngeální karcinom (OFK)
Randomizované klinické hodnocení fáze 3 srovnávající kombinaci přípravku Eryaspase plus chemoterapie oproti chemoterapii v monoterapii v léčbě druhé linie u pacientů s pankreatickým adenokarcinomem pankreatický adenokarcinom
Randomizovaná, kontrolovaná studie fáze 3 kombinace kabozantinibu (XL184) s atezolizumabem v porovnání se sorafenibem u subjektů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem, kteří nepodstoupili předchozí systémovou protinádorovou léčbu pokročilý hepatocelulární karcinom
Otevřená, nekontrolovaná, s dvěma paralelními kohortami, multicentrická studie fáze IIA pro hodnocení protinádorové aktivity samotného GM102 a v kombinaci s chemoterapií u pacientů s pokročilým nebo metastatickým kolorektálním karcinomem. pokročilý nebo metastatický kolorektální karcinom
Randomizovaná studie fáze 3 porovnávající kombinaci IMO-2125 s ipilimumabem a samotný ipilimumab u pacientů s anti-PD-1 refrakterním melanomem refrakterní melanom
Klinické hodnocení fáze 1/2 hodnotící bezpečnost, farmakokinetiku a účinnost isatuximabu v kombinaci s cemiplimabem u pacientů s relabujícím/refrakterním mnohočetným myelomem. relabující/refrakterní mnohočetný myelom
Randomizovaná, celosvětová, otevřená studie hodnotící léčbu kombinací nivolumabu s BMS-986205 oproti léčbě standardní chemoterapií režimem EXTREME u dříve neléčených pacientů se skvamózním karcinomem hlavy a krku v metastatickém stádiu nebo s opakovaným výskytem onemocnění skvamózní karcinom hlavy a krku
Multicentrická studie přípravku pro imunoterapii fáze II s jedním ramenem u pacientů s thymomem typu B3 a thymickým karcinomem dříve léčených chemoterapií thymom typu B3 a thymický karcinom

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30 40 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 18. září 2020 v 05:10