Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 753
Název studie Diagnóza
RANDOMIZOVANÁ, OTEVŘENÁ, MULTICENTRICKÁ STUDIE FÁZE 3 HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST AVELUMABU V KOMBINACI S CHEMOTERAPIÍ NÁSLEDOVANOU UDRŽOVACÍ LÉČBOU AVELUMABEM V KOMBINACI S TALAZOPARIBEM, INHIBITOREM POLY (ADENOSINDIFOSFÁT [ADP]-RIBÓZA) POLYMERÁZY (PARP), U PACIENTEK S DOSUD NELÉČENÝM POKROČILÝM NÁDOREM VAJEČNÍKŮ (JAVELIN OVARIAN PARP 100) nádor vaječníků
Multicentrické, randomizované, pro hodnotitele zaslepené, kontrolované klinické hodnocení porovnávající výskyt závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod (MACE) u pacientů s nádorovým onemocněním prostaty a s kardiovaskulárním onemocněním užívajících degarelix (antagonistu GnRH receptoru) nebo leuprolid (agonistu GnRH receptoru) nádorové onemocnění prostaty
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III ke stanovení účinnosti a bezpečnosti kanakinumabu v porovnání s placebem v adjuvantní léčbě dospělých pacientů s kompletně resekovaným (R0) nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) ve stádiu II-IIIA nebo IIIB (T>5 cm N2) podle AJCC/UICC verze 8 nemalobuněčný karcinom plic
Multicentrická otevřená studie fáze 1b hodnotící kombinaci přípravků binimetinib a enkorafenib u dospívajících pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací BRAF V600 / A Multicenter, Open-label Phase 1b Study of the Combination of Binimetinib and Encorafenib in Adolescent Patients with Unresectable or Metastatic BRAF V600-mutant Melanoma neresekovatelný nebo metastatický melanom s mutací BRAF V600
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 2 porovnávající cemiplimab oproti kombinaci cemiplimabu s ISA101b při léčbě pacientů s HPV16 pozitivním, na platinu rezistentním orofaryngeálním karcinomem (OFK) orofaryngeální karcinom (OFK)
Randomizovaná, kontrolovaná studie fáze 3 kombinace kabozantinibu (XL184) s atezolizumabem v porovnání se sorafenibem u subjektů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem, kteří nepodstoupili předchozí systémovou protinádorovou léčbu pokročilý hepatocelulární karcinom
Otevřená, nekontrolovaná, s dvěma paralelními kohortami, multicentrická studie fáze IIA pro hodnocení protinádorové aktivity samotného GM102 a v kombinaci s chemoterapií u pacientů s pokročilým nebo metastatickým kolorektálním karcinomem. pokročilý nebo metastatický kolorektální karcinom
Randomizovaná studie fáze 3 porovnávající kombinaci IMO-2125 s ipilimumabem a samotný ipilimumab u pacientů s anti-PD-1 refrakterním melanomem refrakterní melanom
Klinické hodnocení fáze 1/2 hodnotící bezpečnost, farmakokinetiku a účinnost isatuximabu v kombinaci s cemiplimabem u pacientů s relabujícím/refrakterním mnohočetným myelomem. relabující/refrakterní mnohočetný myelom
Randomizovaná, celosvětová, otevřená studie hodnotící léčbu kombinací nivolumabu s BMS-986205 oproti léčbě standardní chemoterapií režimem EXTREME u dříve neléčených pacientů se skvamózním karcinomem hlavy a krku v metastatickém stádiu nebo s opakovaným výskytem onemocnění skvamózní karcinom hlavy a krku
Multicentrická studie přípravku pro imunoterapii fáze II s jedním ramenem u pacientů s thymomem typu B3 a thymickým karcinomem dříve léčených chemoterapií thymom typu B3 a thymický karcinom
Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze 2/3 hodnotící účinnost a bezpečnost rogaratinibu (BAY 1163877) v porovnání s chemoterapií u pacientů s FGFR pozitivním, lokálně pokročilým nebo metastatickým uroteliálním karcinomem, kteří dostávali předchozí chemoterapii obsahující platinu. uroteliální karcinom
Otevřená studie fáze II hodnotící IMMU-132 v léčbě metastazujícího uroteliálního karcinomu po selhání platinového režimu nebo imunoterapie na bázi anti-PD-1 / PD-L1 uroteliální karcinom
Sekvenční FDG-PET a miRNA jako biomarker změny strategie předoperační léčby u lokálně pokročilého adenokarcinomu gastroesofageální junkce a žaludku adenokarcinom gastroesofageální junkce a žaludku
Randomizovaná studie fáze III zkoumající přípravek pembrolizumab podávaný souběžně s chemoradiací a jako udržovací léčba oproti samostatné léčbě chemoradiací u subjektů s lokálně pokročilým dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku (KEYNOTE-412) dlaždicobuněčný karcinom hlavy a krku
rEECur: Mezinárodní, randomizované, kontrolované klinické hodnocení chemoterapie v léčbě rekurentního a promárního refrakterního Ewingova sarkomu Ewingův sarkom
Otevřená, jednoramenná studie bezpečnosti, účinnosti afarmakokinetického chování leuprolid mesylátu pro injekční suspenzi(LMIS 25 mg) u subjektů s karcinomem prostaty karcinom prostaty
Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie porovnávající kabazitaxel s inhibitory signalizace androgenních receptorů (AR), abirateronem nebo enzalutamidem, u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC), kteří byli léčeni docetaxelem a s předchozím rychlým selháním léčby antiandrogeny karcinom prostaty
Prospektivní, mezinárodní, multicentrické klinické hodnocení fáze II ke stanovení účinnosti a bezpečnosti perorálně užívaného pazopanibu a jeho vlivu na kvalitu života pacientů s pokročilým a/nebo metastatickým karcinomem ledviny, kteří byli léčeni inhibitorem kontrolního bodu Karcinom ledvin
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III zkoumající přípravek pembrolizumab (MK-3475) v monoterapii jako adjuvantní léčbu karcinomu ledvinových buněk po nefrektomii (KEYNOTE-564) karcinom ledvinových buněk po nefrektomii

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 30. březen 2020 v 05:10